Osobné ochranné pracovné prostriedky

  Zadávateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
  Predpokladaná hodnota:
579.180,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.04.2021 09:04

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
29.03.2021
  Dátum zverejnenia:
06.04.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Fakultná nemocnica Trnava
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00610381
A. Žarnova 11, 91775 Trnava
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Miroslava Mužíková
Telefón: +421 948019266
Email: miroslava.muzikova@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1353?
Hlavná adresa(URL): http://fntt.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§ 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon")
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Osobné ochranné pracovné prostriedky
Referenčné číslo: 61/2021/NZ
II.1.2) Hlavný kód CPV
33140000-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie osobných ochranných pracovných pomôcok vrátane poskytnutia súvisiacich služieb pre potreby Fakultnej nemocnice Trnava na obdobie 12 mesiacov. Predmet zákazky je realizovaný v súvislosti s pandemickou situáciou, ktorá sa týka šírenia ochorenia COVID-19.

Predmet zákazky je rozdelený na 10 samostatných častí uvedených nižšie v tomto oznámení.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky a časť B.2 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky súťažných podkladov, ku ktorým verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k úradnému vestníku Európskej únie alebo vo Vestníku verejného obstarávania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
579 180,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 10
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Maska s gumičkou
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33140000-3
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Fakultná nemocnica Trnava
Nemocničná lekáreň - oddelenie ŠZM a ZP
Andreja Žarnova 11
917 75 Trnava
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť 1 - Maska s gumičkou:
Predmetom časti 1 predmetu zákazky je dodanie tovaru - masiek s gumičkou v maximálnom predpokladanom počte 480 000 ks vrátane poskytnutia súvisiacich služieb špecifikovaných v časti B.2 súťažných podkladov na predmet zákazky.

Podrobné vymedzenie časti 1 predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov na predmet zákazky. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky pre časť 1 predmetu zákazky sú uvedené v časti B.2 súťažných podkladov na predmet zákazky.

K súťažným podkladom na predmet zákazky verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k úradnému vestníku Európskej únie alebo vo Vestníku verejného obstarávania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
4 800,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Respirátor FFP3
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33140000-3
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Fakultná nemocnica Trnava
Nemocničná lekáreň - oddelenie ŠZM a ZP
Andreja Žarnova 11
917 75 Trnava
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť 2 - Respirátor FFP3:
Predmetom časti 2 predmetu zákazky je dodanie tovaru - respirátorov FFP3 v maximálnom predpokladanom počte 120 000 ks vrátane poskytnutia súvisiacich služieb špecifikovaných v časti B.2 súťažných podkladov na predmet zákazky.

Podrobné vymedzenie časti 2 predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov na predmet zákazky. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky pre časť 2 predmetu zákazky sú uvedené v časti B.2 súťažných podkladov na predmet zákazky.

K súťažným podkladom na predmet zákazky verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k úradnému vestníku Európskej únie alebo vo Vestníku verejného obstarávania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
49 200,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Respirátor FFP2
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33140000-3
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Fakultná nemocnica Trnava
Nemocničná lekáreň - oddelenie ŠZM a ZP
Andreja Žarnova 11
917 75 Trnava
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť 3 - Respirátor FFP2:
Predmetom časti 3 predmetu zákazky je dodanie tovaru - respirátorov FFP2 v maximálnom predpokladanom počte 96 000 ks vrátane poskytnutia súvisiacich služieb špecifikovaných v časti B.2 súťažných podkladov na predmet zákazky.

Podrobné vymedzenie časti 3 predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov na predmet zákazky. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky pre časť 3 predmetu zákazky sú uvedené v časti B.2 súťažných podkladov na predmet zákazky.

K súťažným podkladom na predmet zákazky verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k úradnému vestníku Európskej únie alebo vo Vestníku verejného obstarávania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
21 120,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
Pokrývka hlavy (baret)
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33140000-3
18443340-1
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Fakultná nemocnica Trnava
Nemocničná lekáreň - oddelenie ŠZM a ZP
Andreja Žarnova 11
917 75 Trnava
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť 4 - Pokrývka hlavy (baret):
Predmetom časti 4 predmetu zákazky je dodanie tovaru - pokrývok hlavy (baretov) v maximálnom predpokladanom počte 96 000 ks vrátane poskytnutia súvisiacich služieb špecifikovaných v časti B.2 súťažných podkladov na predmet zákazky.

Podrobné vymedzenie časti 4 predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov na predmet zákazky. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky pre časť 4 predmetu zákazky sú uvedené v časti B.2 súťažných podkladov na predmet zákazky.

K súťažným podkladom na predmet zákazky verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k úradnému vestníku Európskej únie alebo vo Vestníku verejného obstarávania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
3 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 5
II.2.1) Názov
Návlek na obuv
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33140000-3
18100000-0
18140000-2
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Fakultná nemocnica Trnava
Nemocničná lekáreň - oddelenie ŠZM a ZP
Andreja Žarnova 11
917 75 Trnava
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť 5 - Návlek na obuv:
Predmetom časti 5 predmetu zákazky je dodanie tovaru - návlekov na obuv v maximálnom predpokladanom počte 120 000 ks (pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností verejný obstarávateľ uvádza, že 1 ks = 1 návlek na obuv, nie 1 pár návlekov na obuv) vrátane poskytnutia súvisiacich služieb špecifikovaných v časti B.2 súťažných podkladov na predmet zákazky.

Podrobné vymedzenie časti 5 predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov na predmet zákazky. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky pre časť 5 predmetu zákazky sú uvedené v časti B.2 súťažných podkladov na predmet zákazky.

K súťažným podkladom na predmet zákazky verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k úradnému vestníku Európskej únie alebo vo Vestníku verejného obstarávania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 400,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 6
II.2.1) Názov
Rukavice vyšetrovacie
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33140000-3
18424300-0
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Fakultná nemocnica Trnava
Nemocničná lekáreň - oddelenie ŠZM a ZP
Andreja Žarnova 11
917 75 Trnava
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť 6 - Rukavice vyšetrovacie:
Predmetom časti 6 predmetu zákazky je dodanie tovaru - rukavíc vyšetrovacích v maximálnom predpokladanom počte 1 800 000 ks (pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností verejný obstarávateľ uvádza, že 1 ks = 1 vyšetrovacia rukavica, nie 1 pár vyšetrovacích rukavíc) vrátane poskytnutia súvisiacich služieb špecifikovaných v časti B.2 súťažných podkladov na predmet zákazky.

Podrobné vymedzenie časti 6 predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov na predmet zákazky. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky pre časť 6 predmetu zákazky sú uvedené v časti B.2 súťažných podkladov na predmet zákazky.

K súťažným podkladom na predmet zákazky verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k úradnému vestníku Európskej únie alebo vo Vestníku verejného obstarávania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
216 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 7
II.2.1) Názov
Chirurgické rukavice sterilné
Časť č.: 7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33140000-3
33141420-0
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Fakultná nemocnica Trnava
Nemocničná lekáreň - oddelenie ŠZM a ZP
Andreja Žarnova 11
917 75 Trnava
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť 7 - Chirurgické rukavice sterilné:
Predmetom časti 7 predmetu zákazky je dodanie tovaru - chirurgických rukavíc sterilných v maximálnom predpokladanom počte 60 000 párov vrátane poskytnutia súvisiacich služieb špecifikovaných v časti B.2 súťažných podkladov na predmet zákazky.

Podrobné vymedzenie časti 7 predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov na predmet zákazky. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky pre časť 7 predmetu zákazky sú uvedené v časti B.2 súťažných podkladov na predmet zákazky.

K súťažným podkladom na predmet zákazky verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k úradnému vestníku Európskej únie alebo vo Vestníku verejného obstarávania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
29 400,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 8
II.2.1) Názov
Plášť operačný štandardný sterilný
Časť č.: 8
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33140000-3
33171110-3
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Fakultná nemocnica Trnava
Nemocničná lekáreň - oddelenie ŠZM a ZP
Andreja Žarnova 11
917 75 Trnava
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť 8 - Plášť operačný štandardný sterilný:
Predmetom časti 8 predmetu zákazky je dodanie tovaru - plášťov operačných štandardných sterilných v maximálnom predpokladanom počte 60 000 ks vrátane poskytnutia súvisiacich služieb špecifikovaných v časti B.2 súťažných podkladov na predmet zákazky.

Podrobné vymedzenie časti 8 predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov na predmet zákazky. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky pre časť 8 predmetu zákazky sú uvedené v časti B.2 súťažných podkladov na predmet zákazky.

K súťažným podkladom na predmet zákazky verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k úradnému vestníku Európskej únie alebo vo Vestníku verejného obstarávania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
108 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 9
II.2.1) Názov
Operačný odev jednorazový pre zdravotnícky personál
Časť č.: 9
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33140000-3
33199000-1
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Fakultná nemocnica Trnava
Nemocničná lekáreň - oddelenie ŠZM a ZP
Andreja Žarnova 11
917 75 Trnava
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť 9 - Operačný odev jednorazový pre zdravotnícky personál:
Predmetom časti 9 predmetu zákazky je dodanie tovaru - operačných odevov jednorazových pre zdravotnícky personál v maximálnom predpokladanom počte 60 000 ks vrátane poskytnutia súvisiacich služieb špecifikovaných v časti B.2 súťažných podkladov na predmet zákazky.

Podrobné vymedzenie časti 9 predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov na predmet zákazky. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky pre časť 9 predmetu zákazky sú uvedené v časti B.2 súťažných podkladov na predmet zákazky.

K súťažným podkladom na predmet zákazky verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k úradnému vestníku Európskej únie alebo vo Vestníku verejného obstarávania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
123 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 10
II.2.1) Názov
Plášť návštevnícky
Časť č.: 10
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33140000-3
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Fakultná nemocnica Trnava
Nemocničná lekáreň - oddelenie ŠZM a ZP
Andreja Žarnova 11
917 75 Trnava
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť 10 - Plášť návštevnícky:
Predmetom časti 10 predmetu zákazky je dodanie tovaru - návštevníckych plášťov v maximálnom predpokladanom počte 42 000 ks vrátane poskytnutia súvisiacich služieb špecifikovaných v časti B.2 súťažných podkladov na predmet zákazky.

Podrobné vymedzenie časti 10 predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov na predmet zákazky. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky pre časť 10 predmetu zákazky sú uvedené v časti B.2 súťažných podkladov na predmet zákazky.

K súťažným podkladom na predmet zákazky verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k úradnému vestníku Európskej únie alebo vo Vestníku verejného obstarávania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
22 260,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vzhľadom na technické dôvody (obmedzený počet znakov v tomto formulári), ktoré neumožňujú verejnému obstarávateľovi v oddiele III. Právne, ekonomické, finančné a technické informácie v bode III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov uviesť celé znenie určených podmienok účasti podľa § 32 zákona, verejný obstarávateľ znenie týchto podmienok účasti uvádza v časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov na predmet zákazky, ku ktorým verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k úradnému vestníku Európskej únie alebo vo Vestníku verejného obstarávania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Verejný obstarávateľ v zmysle § 32 ods. 3 zákona uvádza, že v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania nemá prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy, preto nie je možné preukázanie žiadnych podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia spôsobom podľa § 32 ods. 3 zákona.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 29.04.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 29.04.2021 10:00
Miesto: Fakultná nemocnica Trnava
Andreja Žarnova 11
917 75 Trnava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk vykoná komisia v súlade s § 52 zákona
Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sa otváranie ponúk uskutoční výhradne cez funkcionalitu on-line otváranie ponúk v informačnom systéme ERANET, tzn. bez fyzickej účasti uchádzačov na otváraní ponúk v mieste určenom na otváranie ponúk
Na on-line otváraní ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorý v stanovenej lehote predložil ponuku
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Vzhľadom na technické dôvody (obmedzený počet znakov v tomto formulári), ktoré neumožňujú verejnému
obstarávateľovi v oddiele VI. Doplnkové informácie v bode VI.3) Doplňujúce informácie uviesť všetky nevyhnutné
doplňujúce informácie, verejný obstarávateľ uvádza podrobné vymedzenie všetkých doplňujúcich informácií v súťažných podkladoch, ku ktorým verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k úradnému vestníku Európskej únie alebo vo Vestníku verejného obstarávania podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

2. V rámci tejto verejnej súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods. 7 druhá veta zákona, teda verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk na každú časť predmetu zákazky.

3. Toto verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom IS ERANET.

4. Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa podľa § 21 ods. 6 zákona predkladajú v štátnom jazyku, ktorým je slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka, ktorým je slovenský jazyk.

5. V prípade potreby objasniť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedených v tomto oznámení, v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch poskytnutých verejným
obstarávateľom môže ktorýkoľvek zo záujemcov elektronicky prostredníctvom IS ERANET požiadať o ich vysvetlenie. Verejný obstarávateľ bude pri vysvetľovaní postupovať podľa § 48 zákona. Podrobné informácie o vysvetlení sú uvedené v súťažných podkladoch.

6. Zábezpeka ponuky v zmysle zákona sa nepožaduje pre žiadnu časť predmetu zákazky.

7. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

8. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona. Pre vyplnenie a opätovné použitie
jednotného európskeho dokumentu je možné využiť bezplatnú službu dostupnú na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html a na webovom sídle Európskej komisie https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=sk.

9. Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa Časti IV:
Podmienky účasti oddiel A až D jednotného európskeho dokumentu) na jednu otázku s odpoveďou áno alebo nie (alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti bez toho, aby bolo potrebné vyplniť iné oddiely Časti IV: Podmienky účasti jednotného európskeho dokumentu.

10. Požiadavky na predmet zákazky, ktoré uchádzač predloží v ponuke na každú časť predmetu zákazky sú uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov na predmet zákazky, ku ktorým verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k úradnému vestníku Európskej únie alebo vo Vestníku verejného obstarávania podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: V zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
29.03.2021