Podpora rozvoja podnikania spoločnosti BOARD PARADISE s. r. o. poskytovaním služieb v oblasti cestovného ruchu

  Zadávateľ:
BOARD PARADISE s. r. o.
  Predpokladaná hodnota:
233.233,37 €
  Možnosť prihlásenia do:
04.05.2021 09:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
30.03.2021
  Dátum zverejnenia:
06.04.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
BOARD PARADISE s. r. o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 45346739
Bojnická cesta 24/21, 97101 Prievidza
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Radoslav Hasák
Telefón: +421 46908735777
Email: info@boardparadise.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/20666
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Osoba podľa § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstaravaní
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Podpora rozvoja podnikania spoločnosti BOARD PARADISE s. r. o. poskytovaním služieb v oblasti cestovného ruchu
Referenčné číslo: 1/BOARDPARADISE/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
44200000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom projektu je obstaranie troch mobilných domov s celoročným využitím ako ubytovacie zariadenia pre turistické a krátkodobé ubytovanie a obstaranie troch exteriérových fínskych sáun a vírivých vaní pre tieto mobilné domy.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
233 233,37 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Obstaranie mobilného domu
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45212140-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Okres Rimavská Sobota
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto časti je obstaranie troch mobilných domov s celoročným využitím ako ubytovacie zariadenia pre turistické a krátkodobé ubytovanie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
124 666,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPII-MH/DP/2020/11.3-27
Časť: 2
II.2.1) Názov
Obstaranie fínskej sauny avírivej vane
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45212140-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Okres Rimavská Sobota
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom predkladaného projektu je obstaranie obstaranie troch exteriérových fínskych sáun a vírivých vaní pre mobilné domy.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
108 566,70 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPII-MH/DP/2020/11.3-27
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyzaduje sa splnenie podmienok ucasti osobneho postavenia podla § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani. Uchadzac preukazuje splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani podla § 32 alebo § 152 zakona o verejnom obstaravani v sulade s ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani. V pripade uchadzaca, ktoreho tvori skupina dodavatelov zucastnena vo verejnom obstaravani, sa pozaduje preukazanie splnenia podmienok ucasti tykajucich sa osobneho postavenia za kazdeho clena skupiny osobitne. Splnenie podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani preukazuje clen skupiny len vo vztahu k tej casti predmetu zakazky, ktoru ma zabezpecit.
Splnenie podmienky ucasti mozno predbezne nahradit podla § 39 zakona o verejnom obstaravani jednotnym europskym dokumentom. Jednotny europsky dokument na ucely zakona o verejnom obstaravani je dokument, ktorym hospodarsky subjekt moze predbezne nahradit doklady na preukazanie splnenia podmienok ucasti urcene osobou podla § 8 zakona o verejnom obstaravani. Doklady preukazujuce splnenie podmienok ucasti nahradene jednotnym europskym dokumentom predklada osobe podla § 8 zakona o verejnom obstaravani uspesny uchadzac podla § 55 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani v case a sposobom, urcenym osobou podla § 8 zakona o verejnom obstaravani. Vzor Jednotneho europskeho dokumentu predklada osoba podla § 8 zakona o verejnom obstaravani v prilohe sutaznych podkladov. Jednotny europsky dokument v editovatelnej forme je mozne stiahnut aj z weboveho sidla UVO (www.uvo.gov.sk). Osoba podla § 8 zakona o verejnom obstaravani pozaduje, aby bol Jednotny europsky dokument rucne podpisany osobou opravnenou konat za hospodarsky subjekt/zaujemcu/uchadzaca alebo riadne splnomocnenou osobou.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Vzhľadom na obmedzený počet znakov sa podrobnosti o požadovaných podmienkach účasti nachádzajú v súťažných podkladoch
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Vzhľadom na obmedzený počet znakov sa podrobnosti o požadovaných podmienkach účasti nachádzajú v súťažných podkladoch
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 04.05.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 04.05.2021 09:30
Miesto: E-VO, s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava (budova ROSUM), 8. poschodie
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie elektronických ponúk v systéme EVO je verejné podľa § 52 ods. 2 ZVO
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
30.03.2021