Dezinfekčná umývačka (3 ks)

  Zadávateľ:
Národný onkologický ústav
  Predpokladaná hodnota:
100.371,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
21.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
31.03.2021
  Dátum zverejnenia:
01.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národný onkologický ústav
IČO: 00165336
Klenová 1, 83310 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Filip Barbarič, MPH
Telefón: +421 911930518
Fax: +421 254772008
Email: filip.barbaric@nou.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/627
Hlavná adresa(URL): http://www.nou.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): https://nou.eranet.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dezinfekčná umývačka (3 ks)
Referenčné číslo: 32021/UMY/NOU
II.1.2) Hlavný kód CPV
33191000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávka 3 ks dezinfekčných umývačiek. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby súvisiace s inštaláciou a dopravou na miesto určenia (spojená s vykládkou tovaru a likvidáciou obalov).
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
100 371,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
51410000-9
60000000-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Stručný opis predmetu zákazky vrátane povahy a množstva požadovaných tovarov je uvedený v bode II.1.4)
tejto výzvy na predkladanie ponúk.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
100 371,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon"). Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona,
dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona. Podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona musí uchádzač
preukázať, že je oprávnený dodávať tovary, ktoré sú predmetom tejto zákazky. Súčasne sa požaduje trestná
bezúhonnosť právnickej osoby, podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1.2 Doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona sa z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy
podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže
využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) nemusí predkladať. V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona vyššie uvedené pravidlo platí pre hospodárske subjekty (uchádzačov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je uchádzač naďalej povinný predložiť doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra).
1.3 Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného
obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.
1.4 Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený
uchádzačom.
1.5 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona. Preukazovanie podmienok účasti je voči
verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona.
1.6 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.7 Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona a podľa § 34 ods. 3 zákona a za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 33 zákona týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia:
2.1 podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona - prehľadom o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú
dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov je uvedená v súťažných podkladoch (Príloha č. 5 - Podmienky účasti).
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 zákona týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:
3.1 § 34 ods. 1 písm. a) zákona,
3.2 § 34 ods. 1 písm. c) zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov je uvedená v súťažných podkladoch (Príloha č. 5 - Podmienky účasti).
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy o dielo, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania, bude povinný:
a)uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaj o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia v súlade s § 41 ods. 3 zákona, v prípade, že uchádzač zabezpečuje realizáciu predmetu zákazky subdodávateľmi,
b)mať v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade so zákonom.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 21.04.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.04.2021 10:30
Miesto: Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava.Otváranie ponúk sa uskutoční elektronickými
prostriedkami v systéme ERANET. Každý uchádzač, ktorý predložil ponuku má právo sa zúčastniť otvárania ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa
na otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač (FO), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (PO) sa
preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti (OP) a dokladom o oprávnení podnikať. Poverený zástupca sa
preukáže OP, dokladom o oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ (VO) pri zadávaní tejto podlimitnej zákazky postupuje podľa § 20 ods. 1 a nasl. zákona.
2. VO poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístupu prostredníctvom elektronických prostriedkov, k
dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na internetovej
adrese: https://nou.eranet.sk/#/tendersPublicDetails/169
3. Z uvedeného dôvodu VO tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Priamy odkaz na túto internetovú adresu je tiež
zverejnený v profile VO na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
4. VO záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady (SP) stiahli až po registrovaní sa do systému ERANET. O
záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení
doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní.
5. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému ERANET na
URL: https://obstaravanie.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná.
Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://obstaravanie.eranet.sk v časti PODMIENKY a MANUÁL.
6. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET:
OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux;
Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;
Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies
7. Predkladanie ponúk sa realizuje výlučne elektronicky, prostredníctvom systému ERANET dostupnom na webovej
adrese https://nou.eranet.sk.
8. Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, VO
bezodkladne oznámi najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o
vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred.
9. Podmienky účasti podľa oznámenia, bodu III.1.1) Osobné postavenie, III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
a bodu III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť a spôsob ich preukazovania sú uvedené v prílohe č. 6 SP. Vzor Jednotného európskeho dokumentu je v prílohe č. 4 SP.
10. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 3 000,00 EUR. Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky sú stanovené
podľa zákona a podrobne rozpísané v bode 11 SP. Zloženie zábezpeky budú uchádzači preukazovať v ponukách.
Zábezpeka musí byť pripísaná na určený účet VO alebo predložená vo forme bankovej záruky v ponuke uchádzača
najneskôr k uplynutiu lehoty na predkladanie ponúk. VO bude nesplnenie tejto požiadavky klasifikovať ako nesplnenie podmienok stanovených VO a takéhoto uchádzača vylúči (viď. bod 28.2 písm. a) SP). Číslo účtu a bankový ústav na zloženie zábezpeky sú uvedené v príslušnej časti SP (bod 11.5 písm. a)). V prípade zloženia zábezpeky bankovým prevodom odporúčame, aby bol doklad preukazujúci uvedenú skutočnosť súčasťou ponuky. V prípade zloženia zábezpeky formou bankovej záruky musí byť uvedený dokument súčasťou ponuky a jeho platnosť preukázateľná počas celej lehoty viazanosti ponúk.
11. Odôvodnenie nerozdelenia tejto zákazky na časti: Zákazka nie je rozdelená na časti vzhľadom na to, že predmet
zákazky je homogénny z funkčného, časového, miestneho hľadiska, taktiež z hľadiska technických špecifikácií a typu uzavretej zmluvy.
12. Náklady spojené s účasťou v tejto podlimitnej zákazke znášajú uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči VO.
13. Neboli uplatnené sociálne aspekty, zelené VO, obstarávanie inovácií - d) žiadne z uvedených.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
31.03.2021