Mestská plaváreň a wellness

  Zadávateľ:
Športový klub SYNCHRO Bratislava, o. z.
  Predpokladaná hodnota:
2.592.067,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.04.2021 12:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
31.03.2021
  Dátum zverejnenia:
01.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Športový klub SYNCHRO Bratislava, o. z.
IČO: 30845289
Levárska 418/7, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Slovensko
Kontaktná osoba: Helena Allárová
Telefón: +421 903392880
Email: vo.synchro@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§ 7 ods. 2
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
občianske združenie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Mestská plaváreň a wellness
Referenčné číslo: 1/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom obstarávania je realizácia stavebných prác vrátane dodávky a inštalácie technológie na novostavbe MESTSKEJ PLAVÁRNE A WELLNESS v meste Hlohovec na okraji zámockého parku, na Nábreží Andreja Hlinku, v tesnej blízkosti letného kúpaliska. Navrhované riešenie stavebných prác a inštalácie bazénovej technológie bude realizované podľa zadanej projektovej a sprievodnej dokumentácie. Uvedená dokumentácia, na základe ktorej uchádzač vypracuje cenovú ponuku je súčasťou súťažných podkladov. Na realizáciu stavebného diela je vystavené právoplatné stavebné povolenie.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
2 592 067,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Mestská plaváreň a wellness - stavebná časť
Časť č.: 1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Nábrežie Andreja Hlinku, k.ú. Hlohovec, parcela č. 5045/5
II.2.4) Opis obstarávania
Podľa projektovej a sprievodnej dokumentácie
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 698 867,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 14
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 2020/001
II.2.14) Doplňujúce informácie
Program Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry, cieľ: Podpora športovej reprezentácie Slovenskej republiky, vrcholového športu, športu mládeže, športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých prostredníctvom rozvoja športovej infraštruktúry, kód výzvy 2020/001.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Mestská plaváreň a wellness - technologická časť
Časť č.: 2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Nábrežie Andreja Hlinku, k.ú. Hlohovec, parcela č. 5045/5.
II.2.4) Opis obstarávania
Podľa projektovej a sprievodnej dokumentácie
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
893 200,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 14
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 2020/001
II.2.14) Doplňujúce informácie
Program Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry , cieľ: Podpora športovej reprezentácie Slovenskej republiky, vrcholového športu, športu mládeže, športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých prostredníctvom rozvoja športovej infraštruktúry, kód výzvy 2020/001.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti pre obe časti zákazky: časť 1 Stavebná časť a časť 2 Technologická časť uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií.
Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu, preto uchádzač túto podmienku účasti preukazuje dokladmi podľa § 32 ods.2 ZVO.
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v súlade s § 152 Zákona o VO. V súlade s § 187 ods.7 Zákona o VO zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17.04.2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností. V záujme aktualizácie údajov uvedených v zozname hospodárskych subjektov je potrebné, aby hospodárske subjekty prostredníctvom formulára oznámenia zmeny údajov doplnili doklady na webovej stránke: https://www.uvo.gov.sk/.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia Jednotným európskym dokumentom (JED) v zmysle § 39 ods.1 Zákona o VO alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods.1 zákona o VO.
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) Zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Podrobné informácie o predkladaných dokumentoch sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: § 33 ods. 1 písmeno a):
Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktoré obsahuje potvrdenie o schopnosti uchádzača:
- uchádzač nebol v nepovolenom debete za predchádzajúce obdobie 36 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu;
- bežný účet uchádzača v každej banke alebo pobočke zahraničnej banky nebol predmetom exekúcie za predchádzajúce obdobie 36 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu;
- pri splácaní úveru, uchádzač dodržuje splátkový kalendár

Verejný obstarávateľ bude akceptovať len vyjadrenie inštitúcie, ktorou je banka alebo pobočka zahraničnej banky, v ktorej má uchádzač vedený účet.
Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky a verejný obstarávateľ ho neuzná.
Predložené vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, musí byť nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky.
Súčasťou dokladov bude čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uchádzač vyhlási, že nemá záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie

Podrobné informácie o predkladaných dokumentoch sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Pre časť 1: Stavebná časť
§ 34 ods. 1 písm. b) Uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia.
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákon, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ.
Uchádzač predloží k zoznamu potvrdenia (referenčné listy) s minimálnym rozpočtovým nákladom 1.690.000,00 € bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty. Na prepočet ostatnej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok. Za rok 2021 kurzom ECB ku dňu vyhlásenia Výzvy vo vestníku UVO.

§ 34 ods. 1 písm. g) Uchádzač preukazuje technickú a odbornú spôsobilosť dokladom a údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.

§ 34 ods. 1 písm. l) Uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť uvedením podielu plnenia zo zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom. Uchádzač v ponuke predloží doklad, v ktorom uvedie percentuálny podiel všetkých subdodávateľov, ktorými má v úmysle zabezpečiť plnenie zmluvy o dielo.
Verejný obstarávateľ neuplatňuje voči uchádzačom ustanovenie § 41 ods. 1 písmeno b) zákona o verejnom obstarávaní.

Pre časť 2: Technologická časť
§ 34 ods. 1 písm. b) Uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia.
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákon, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ.

Uchádzač predloží k zoznamu potvrdenia (referenčné listy) s minimálnym rozpočtovým nákladom 890.000,00 € bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty. Na prepočet ostatnej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok. Za rok 2021 kurzom ECB ku dňu vyhlásenia Výzvy vo vestníku UVO.

§ 34 ods. 1 písm. g) Uchádzač preukazuje technickú a odbornú spôsobilosť dokladom a údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.

§ 34 ods. 1 písm. l) Uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť uvedením podielu plnenia zo zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom. Uchádzač v ponuke predloží doklad, v ktorom uvedie percentuálny podiel všetkých subdodávateľov, ktorými má v úmysle zabezpečiť plnenie zmluvy o dielo.
Verejný obstarávateľ neuplatňuje voči uchádzačom ustanovenie § 41 ods. 1 písmeno b) zákona o verejnom obstarávaní.

§ 34 ods. 3 Uchádzač v prípade, že nedisponuje vlastnými kapacitami, môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.
Podrobné informácie o predkladaných dokumentoch sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podľa Zmluvy o dielo
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.04.2021 12:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.04.2021 13:00
Miesto: Verejný obstarávateľ umožní on-line účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
V určenom termíne otvárania ponúk sa všetky ponuky, ktoré boli vložené do Štruktúrovaných kritérií v IS EVO v lehote na predkladanie ponúk, automaticky sprístupnia na otvorenie prostredníctvom on-line funkcionality IS EVO.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Zápisnica z otvárania ponúk bude automaticky vygenerovaná prostredníctvom IS EVO a odoslaná všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a všetkým členom komisie verejného obstarávateľa. Odoslaná zápisnica z otvárania ponúk spĺňa náležitosti podľa § 52 ods. 2 ZVO.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke na profile verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/20817 čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k súťažným podkladom.
2) V prípade potreby objasniť údaje uvedené v tomto oznámení alebo v súťažných podkladoch, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom IS EVO. Verejný obstarávateľ odporúča požiadať o vysvetlenie dostatočne vopred.
3) Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov tak, že toto vysvetlenie zverejní na svojom profile v rámci tejto
zákazky:https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/20817.
4) Na účely zabezpečenia riadneho postupu predmetného verejného obstarávania verejný obstarávateľ má za to, že uchádzač predložením ponuky súhlasí so spracovaním osobných údajov fyzických osôb uvedených v jeho ponuke a zodpovedá za zabezpečenie súhlasov všetkých dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov, platného v čase predloženia jeho ponuky.
5) Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.
6) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO ver. 18.00. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tj. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.
7) Uchádzač, s ktorým bude podpísaná zmluva a jeho subdodávatelia musia byť pred podpisom predmetnej zmluvy
zapísaní v Registri partnerov verejného sektora, v prípade ak to bude relevantné v súlade s platnou legislatívou.
8) Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 zákona vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak nebude spĺňať aspoň jednu z podmienok uvedených v ustanovení § 40 ods. 6 ZVO.
9) Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním Diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetného Diela, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
31.03.2021