Nájomný bytový dom 2 x 16 b.j. Ludanice

  Zadávateľ:
Obec Ludanice
  Predpokladaná hodnota:
2.091.666,60 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.04.2021 09:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
31.03.2021
  Dátum zverejnenia:
01.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Ludanice
IČO: 00310689
SNP 448/69, 95611 Ludanice
Slovensko
Kontaktná osoba: Matúš Dočkalik, starosta obce
Telefón: +421 385319139
Email: starosta@obecludanice.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.obecludanice.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Nájomný bytový dom 2 x 16 b.j. Ludanice
Referenčné číslo: VO/PZ/1/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vypracovanie podrobnej architektonickej štúdie s návrhom urbanistického riešenia územia, s návrhom všetkých bilancií bytových domov a vizualizácií, vypracovanie projektovej dokumentácie k výstavbe bytov a prislúchajúcej technickej vybavenosti (Dokumentácia pre územné rozhodnutie, Dokumentácia pre stavebné povolenie), inžinierska činnosť za účelom získania územného rozhodnutia a stavebného povolenia v rozsahu spôsobilom pre získanie dotácie z MDaV SR v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení (ďalej len zákon č. 443/2010 Z. z.) a úveru zo ŠFRB v zmysle zákona č. 150/ 2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (ďalej len zákon o ŠFRB) v platnom znení. Zároveň je predmetom zákazky aj samotná realizácia výstavby 2 x 16 bytových jednotiek v bytových domoch a prislúchajúcej technickej vybavenosti. Výstavba sa uskutoční na parcele C-KN č. 891/2, 891/7, 891/8, 891/11 a 891/12, v katastrálnom území Ludanice, v obci Ludanice, v okrese Topoľčany, v Nitrianskom samosprávnom kraji, zapísaných na liste vlastníctva č. 596. Bytové domy budú navrhnuté ako štvorpodlažné, na každom podlaží budú štyri byty - na prízemí tri dvojizbové a jeden jednoizbový na ďalších podlažiach budú tri dvojizbové byty a jeden trojizbový byt. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
2 091 666,60 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45211000-9
71000000-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Ludanice.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je vypracovanie podrobnej architektonickej štúdie s návrhom urbanistického riešenia územia, s návrhom všetkých bilancií bytových domov a vizualizácií, vypracovanie projektovej dokumentácie k výstavbe bytov a prislúchajúcej technickej vybavenosti (Dokumentácia pre územné rozhodnutie, Dokumentácia pre stavebné povolenie), inžinierska činnosť za účelom získania územného rozhodnutia a stavebného povolenia v rozsahu spôsobilom pre získanie dotácie z MDaV SR v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení (ďalej len zákon č. 443/2010 Z. z.) a úveru zo ŠFRB v zmysle zákona č. 150/ 2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (ďalej len zákon o ŠFRB) v platnom znení. Zároveň je predmetom zákazky aj samotná realizácia výstavby 2 x 16 bytových jednotiek v bytových domoch a prislúchajúcej technickej vybavenosti. Výstavba sa uskutoční na parcele C-KN č. 891/2, 891/7, 891/8, 891/11 a 891/12, v katastrálnom území Ludanice, v obci Ludanice, v okrese Topoľčany, v Nitrianskom samosprávnom kraji, zapísaných na liste vlastníctva č. 596. Bytové domy budú navrhnuté ako štvorpodlažné, na každom podlaží budú štyri byty - na prízemí tri dvojizbové a jeden jednoizbový na ďalších podlažiach budú tri dvojizbové byty a jeden trojizbový byt. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
2 091 666,60 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 900
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. V zmysle § 112 ods. 4 písm. a) a § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) sa verejného obstarávania môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
2. V zmysle § 112 ods. 4 písm. a) a § 32 ods. 1 písm. f) zákona verejný obstarávateľ na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje predložiť Čestné vyhlásenie, ktorým uchádzač preukáže, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
3. Uchádzač nie je povinný predkladať doklad podľa odseku 1. z dôvodu, že verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. V zmysle § 33 ods. 1 písm. d) zákona - Prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1. Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie splnenia tejto podmienky skutočnosť, aby dosiahnutý obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka spolu za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, bol minimálne 500 000,- Euro bez DPH. Uchádzač predloží ako doklad na preukázanie tejto podmienky účasti čestné vyhlásenie o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Ak bude v čestnom vyhlásení uvedený objem v inej mene ako Euro použije sa na prepočet z inej meny na Euro kurz inej meny k mene Euro, ktorý bol v danom období zverejnený ECB ako posledný v príslušnom hospodárskom roku.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. V zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona - zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. V zmysle § 34 ods. 1 písm. g) zákona údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1. Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie splnenia tejto podmienky skutočnosť, aby zmluvná cena (hodnota referencie) bola min. 200 000,- € bez DPH (t. z. minimálny objem je 200 000,- € bez DPH na jednu stavbu - referenciu). Uchádzač musí (ako minimálnu úroveň) na splnenie tejto podmienky ako doklad predložiť minimálne jednu takúto referenciu, pričom táto referencia musí byť o uskutočnených stavebných prácach rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Ak bude v referencii uvedený objem v inej mene ako Euro použije sa na prepočet z inej meny na Euro kurz inej meny k mene Euro, ktorý bol v danom období zverejnený ECB ako posledný v príslušnom kalendárnom roku.
K bodu 2. Uchádzač predloží ako doklad na preukázanie splnenia tejto podmienky:
A. Doklady o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a to predložením osvedčenia vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov, resp. Slovenskou komorou architektov (SKSI, SKA) pre výkon nasledovných činností:
- Autorizovaný inžinier - Pozemné stavby.
- Autorizovaný inžinier Inžinierske stavby: Dopravné stavby, Vodohospodárske stavby, Líniové vedenia a rozvody.
- Špecialista požiarnej ochrany musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.
- Autorizovaný inžinier pre statiku stavieb musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti autorizáciu stupňa *I3*- Inžinier pre statiku stavieb alebo *3-2* Statika stavieb pozemné stavby.
- Autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti autorizáciu stupňa *I4* Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb alebo *5-1,2,3,5* Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - zdravotechnické zariadenie a inštalácie, vykurovanie, plynové zariadenia, elektrotechnické zariadenia.
- Doklad o odbornej spôsobilosti na energetickú certifikáciu budov v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to predložením osvedčenia vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) pre miesto spotreby energie: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov, resp. rovnocenný doklad o odbornej spôsobilosti osôb podľa predpisov členského štátu ich pôvodu.
B. Doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho na vybrané činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (stavbyvedúci pre: kategória pozemné stavby, podkategória: pozemné stavby) v spojení so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad, preukazujúci predmetné skutočnosti, vydávaný v inom štáte. Uchádzač predloží fotokópiu dokladu - osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúceho alebo ekvivalentného dokladu, preukazujúceho predmetné skutočnosti, vydávaného v inom štáte.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 22.04.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 22.04.2021 10:00
Miesto: Obec Ludanice, Obecný úrad Ludanice, SNP 448/69, 956 11 Ludanice, zasadacia miestnosť.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia a výmena informácií bude realizovaná v zmysle § 20 ZVO.
2. Zákazka bude realizovaná prostredníctvom modernizovanej verzie informačného systému IS EVO.
3. Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 25.000,- €. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
31.03.2021