DODÁVKA A INŠTALÁCIA ENERGOBLOKU S VYUŽITÍM OZ ul. Bzinská

  Zadávateľ:
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s. r. o.
  Predpokladaná hodnota:
1.328.476,27 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Rokovacie konanie so zverejnením
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
26.03.2021
  Dátum zverejnenia:
01.04.2021
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s. r. o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36310743
Vajanského 2116/16, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Vavrek
Telefón: +421 3227741533
Fax: +421 3227741529
Email: msbp-nm@msbp-nm.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3131
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://msbp-nm.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: inej adrese (uveďte ďalšiu adresu)
Tatra Tender s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 44119313
Krčméryho 16 , 81104 Bratislava
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Gabriela Heribanová
Telefón: +421 948490081
Email: gabriela.heribanova@tatratender.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3131
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://msbp-nm.sk/
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Bývanie a občianska vybavenosť
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
DODÁVKA A INŠTALÁCIA ENERGOBLOKU S VYUŽITÍM OZ ul. Bzinská
II.1.2) Hlavný kód CPV
42112300-0
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je navrhnutie, realizácia, a financovanie vybudovania zdroja tepla (časť modernizácia) a zabezpečenie servisu vybraných technologických zariadení vybudovaného zdroja tepla (časť servis).
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 328 476,27 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
45231112-3
45232140-5
45232142-9
45232220-0
45251150-7
45251200-3
45251220-9
45255400-3
45300000-0
45333000-0
45350000-5
45259300-0
50532300-6
50531200-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Hlavným miestom realizácie predmetu zákazky je TS 45-207 na pozemkoch reg. KNC parc. č. 3854/127, 3854/1, 3854/102, kat. území Nové mesto nad Váhom, Slovenská republika.
II.2.4) Opis obstarávania
Spoločnosť Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. (ďalej len MsBP-NM) v zmysle uzatvorených občianskoprávnych a obchodnoprávnych vzťahov s Mestom Nové Mesto nad Váhom vykonáva okrem iného tiež výrobu a rozvod tepla a TÚV. MsBP-NM prevádzkuje 17 tepelných zariadení vo vlastníctve Mesta Nové Mesto nad Váhom. Dodávka tepla a TÚV sa realizuje v zmysle zákona č. 657/2004 Z.z. a jeho vykonávacích vyhlášok a súvisiacich predpisov.

V nadväznosti na prebiehajúcu revitalizáciu areálu bývalých vojenských kasární v lokalite ulíc Bzinská a SNP, bola v MsBP-NM identifikovaná potreba pre zabezpečenie dostatočného tepelného výkonu pre tak pre novo vznikajúcu lokalitu, ako aj pre postupnú náhradu jestvujúcich, ale zastaraných zdrojov tepla.

Táto potreba bude realizovaná prostredníctvom viacerých na seba nadväzujúcich investičných akcií. Predmetom obstarávanej zákazky je vybudovanie technológie tepelného hospodárstva (ďalej Kotolňa BZINSKÁ s využitím vysokoúčinnej kogenerácie a obnoviteľných zdrojov energie.

Cieľom Obstarávateľa je maximalizovať efektívnosť využitia energie pri výrobe tepla v systém centralizovaného zásobovania teplom v lokalite ulíc Bzinská a SNP v Novom Meste nad Váhom. Pri plnení zákazky preto Obstarávateľ požaduje v novom zdroji také využitie kombinovanej výroby elektriny a tepla a obnoviteľných zdrojov energie, ktoré systém centralizovaného zásobovania teplom do ktorého bude zapojený, čo najviac priblíži k splneniu parametrov účinného centralizovaného zásobovania teplom v zmysle ustanovení Zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike.

Predmetom zákazky je navrhnutie, realizácia, a financovanie vybudovania zdroja tepla (časť modernizácia) a zabezpečenie servisu vybraných technologických zariadení vybudovaného zdroja tepla (časť servis).

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 328 476,27 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 132
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Tohto rokovacieho konania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO.

2. Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:
a)záujemca preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom v zozname hospodárskych subjektov (ďalej len ZHS), ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie v súlade s § 152 ZVO,
b)záujemca, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.

3. Záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 2b) vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

4. Ak právo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

5. Obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, a teda záujemca (ak nie je zapísaný v ZHS alebo ak doklady dočasne nenahrádza predložením JED) predloží za účelom preukázania splnenia podmienok účasti osobného postavenia Obstarávateľovi v ponuke všetky doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO.

6. Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Obstarávateľ bude vyžadovať na zabezpečenie konečnej ponuky zloženie zábezpeky (neplatí pre základné ponuky) vo výške vo výške 50.000,- EUR (slovom dvadsaťtisíc euro). Podrobnosti pre zloženie zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Všetky podmienky vykonania zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Rokovacie konanie s predchádzajúcou výzvou na súťaž
IV.1.4) Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
Použitie etapového konania na postupné znižovanie počtu riešení, o ktorých sa bude diskutovať, alebo ponúk, o ktorých sa bude rokovať: Nie
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 27.04.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28.02.2022
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Bližšie informácie o spôsobe predkladania žiadostí o účasť, komunikácii a iných podmienkach tohto rokovacieho konania so zverejnením, ktoré z dôvodu obmedzeného počtu znakov vo formulári oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania obstarávateľ nemohol uviesť v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania sa nachádzajú v samostatnom dokument "Doplňujúce informácie k oznámeniu o vyhlásení verejného obstarávania".

2. Toto Rokovacie konanie bude prebiehať v dvoch etapách.
V prvej etape záujemcovia o zákazku preukazujú výlučne splnenie podmienok účasti. V rámci prvej etapy záujemcovia predkladajú iba tzv. žiadosť o účasť. Obstarávateľ následne vyhodnotí splnenie podmienok účasti záujemcov, ktorí predložili v lehote svoju žiadosť o účasť.

3. Do druhej etapy postúpia iba tí záujemcovia, ktorí splnili podmienky účasti. Títo záujemcovia budú vyzvaní na
predloženie tzv. základnej ponuky v súlade so súťažnými podkladmi. Na ďalší postup Rokovacieho konania (druhú
etapu) sa budú uplatňovať súťažné podklady, ktoré budú súčasťou výzvy na predloženie základnej ponuky.

4. Obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o
verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com. Návod na používanie systému je dostupný na webovom sídle portálu JOSEPHINE (http://files.nar.cz/docs/josephine/sk/Skrateny_navod_ucastnik.pdf).

5. Obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

6.Obstarávateľ bude na zabezpečenie konečnej ponuky vyžadovať zloženie zábezpeky vo výške 50 000,-EUR. Podrobnosti pre zloženie zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

7. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy nie je predmetné verejné obstarávanie (i) zeleným verejným obstarávaním, (ii) obstarávaním inovácií ani (iii) obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
26.03.2021