Rekonštrukcia vybraných častí krytej plavárne v meste Žiar nad Hronom

  Zadávateľ:
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
  Predpokladaná hodnota:
1.099.410,81 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
26.03.2021
  Dátum zverejnenia:
01.04.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31609651
A. Dubčeka 380/45, 96501 Žiar nad Hronom
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Marcela Turcanova
Telefón: +421 908225248
Email: turcanova@apuen.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9228
Hlavná adresa(URL): https://www.tszh.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§ 7 ods. 1 písm. d)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Bývanie a občianska vybavenosť
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Rekonštrukcia vybraných častí krytej plavárne v meste Žiar nad Hronom
Referenčné číslo: NZ_05_REK_KP
II.1.2) Hlavný kód CPV
43324100-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom tohto verejného obstarávania je komplexná rekonštrukcia a modernizácia krytej plavárne v Žiari nad Hronom ktorá bude slúžiť nie len verejnosti, športovému plaveckému klubu Delfín, športovcom MŠK Žiar nad Hronom, základným a stredným školám, ale aj zdravotne postihnutým a matkám z deťmi.

Verejný obstarávateľ vyhlasuje túto zákazku na dodanie a montáž bazénov, obkladov a súvisiacich stavebných prác nadlimitným postupom, pretože predmet zákazky pre časť 1 predstavuje svojím charakterom dodanie tovaru (bazénové telesá a technológie), ktoré svojou hodnotou spĺňajú definíciu nadlimitnej zákazky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 099 410,81 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Dodávka a montáž nerezových bazénov a bazénových technológií
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
43324100-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
M. Chrásteka 504/12, 965 01 Žiar nad Hronom
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto časti predmetu zákazky je dodanie a montáž 25m bazéna so športovým vybavením a jeho príslušenstvom, ktoré musí spĺňať všetky požiadavky vyplývajúce z Pravidiel plávania SPF a FINA a musí byť realizovaný v súlade s Realizačným projektom z 11/2017 a Dodatkom č.1a2 z 11/2020 k realizačnému projektu. V priebehu realizácie je nutné bazén geodeticky zameriavať čo sa týka polohy osadenia, rozmerov, rovinatosti, rovnobežnosti a pod. V rámci dodávky a montáže sú zahrnuté aj štartovacie bloky Profi, dotykové dosky a pod. Pri realizácii je nutné zosúladiť a skoordinovať montáž s elektronickým systémom OMEGA s časomierou, ktorý je riešený v rámci časti slaboprúd.
Súčasťou predmetu zákazky je aj rekonštrukcia zastaralej hydraulicky nevyhovujúcej zle fungujúcej technológie za novú. Navrhovaná bazénová technológia pozostáva zo zariadení, rozvodov a armatúr, zabezpečujúcich požadovanú prevádzku bazéna v súlade s hygienickými predpismi a prípadnými požiadavkami orgánov štátnej správy. Základná prevádzková schéma úpravne zahrňuje filtráciu, dezinfekciu, chemickú úpravu a ohrev vody.
Súčasťou dodania je aj dodávka a montáž nerezového neplaveckého a detského bazéna vrátane bazénovej technológie pre tieto bazény, ktorá musí byť realizovaná v súlade s Dodatkom č.1a2 z 11/2020 k RP. Jedná sa o kompletne zmontovanú a vodotesne zvarenú konštrukciu obvodových stien bazénovej vane vrátane príslušenstva (prelivová hrana, obvodové prelivové žliabky, rohové diely, vlnolami v žliabkoch, izolačný profil, výstuže a kotvenia a pod.). V priebehu realizácie je nutné bazén geodeticky zameriavať čo sa týka polohy osadenia, rozmerov, rovinatosti, rovnobežnosti a pod.
Dodávka a montáž bazénovej technológie pre neplavecký bazén musí byť realizovaná v súlade s dodatkom č.1a2 z 11/2020 k RP. Staré strojné zariadenie bude nahradené novým s dôrazom na zlepšenie hydraulických pomerov s novými potrubnými rozvodmi. Realizačný projekt rieši distribúciu vody do jednotlivých bazénov, spôsob výmeny vody v bazénoch, úpravu vody a návrh technológie atrakcií. Základná prevádzková schéma úpravní zahrňuje filtráciu, dezinfekciu, chemickú úpravu a ohrev vody.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
555 917,78 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky bude spolufinancovaný z účelovej dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR určených na podporu športovísk.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Dodávka a montáž interiérových obkladov a dlažieb
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45212200-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
M. Chrásteka 504/12, 965 01 Žiar nad Hronom
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom tejto časti zákazky je dodávka a montáže interiérových obkladov a dlažieb vrátane lepidiel, škárovacích hmôt, dilatačných, ukončovacích a rohových líšt. Pri kladení dlažieb je nutné vychádzať z realizačného projektu (11/2017) a Dodatku č.1a2 k RP (11/2020), ktorých súčasťou sú skladby podláh a stien, ako aj výkresy interiérových dlažieb a obkladov. Vo výkresoch sú presne stanovené vzory kladenia obkladov a dlažieb vrátane určenia vytyčovacích osí, ktoré bude nutné dodržať. Pri realizovaní obkladov a dlažieb musia tieto byť priebežne geodeticky zamerané, aby bola dodržaná rovinatosť, pravouhlosť, rovnobežnosť, kolmosť a pod. Tak isto musí byť montáž obkladov a dlažieb zosúladená a skoordinovaná s časťou Zdravotechnika, ÚK podlahové vykurovanie, elektro + osvetlenie a pod.
Obklady a dlažby sú samočistiace, antibakteriálne, protišmykové s odolnosťou proti oteru, s HT úpravou fotokatalické, protiplesňové, protizápachové, so samočistiacim povrchovým zušľachtením proti mikroorganizmom. Keramické obklady a dlažby majú aktívnu povrchovú vrstvu na báze TiO2, ktorá výrazne zvyšuje hygienické vlastnosti, kde baktérie pri kontakte s povrchom odumierajú v priebehu 30min. Súčasťou montáže obkladov je aj montáž grafických vzorov na stenách z mozaikového obkladu. Predmetom tejto dodávky a montáže nie sú konštrukčné vrstvy podláh a stien.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
287 308,99 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky bude spolufinancovaný z účelovej dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR určených na podporu športovísk.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Dodávka a montáž stavebnej časti
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45212200-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
M. Chrásteka 504/12, 965 01 Žiar nad Hronom
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom dodávky a montáže stavebnej časti sú len konštrukčné vrstvy podláh a stien do celej krytej plavárne v súlade s Realizačným projektom z 11/2017 a Dodatkom č.1 a 2 k RP z 11/2020, ktorých súčasťou je aj Príloha č.1 skladby podláh a stien. Predmetom tejto dodávky a montáže nie sú finálne keramické obklady a dlažby, lepidlá pod obklady a dlažby, škárovacie hmoty, dilatačné a ukončovacie lišty dlažby a obkladov. Pri realizácii jednotlivých konštrukčných vrstiev podľa druhu prevádzky a účelu miestnosti je nutné priebežne geodeticky kontrolovať rovinatosť, pravouhlosť, rovnobežnosť a pod. jednotlivých vrstiev, aby finálny plocha pod keramický obklad a dlažby bola pripravená na bezproblémové lepenie obkladov a dlažieb.
Samotnú realizáciu konštrukčných vrstiev podláh a stien bude nutné koordinovať aj s inými profesiami napr. ÚK podlahové vykurovanie, Zdravotechnika, slaboprúd elektronický systém OMEGA, elektroinštalácia + osvetlenie a pod.
Samostatnou časťou je dodávka a montáž stavebnej pripravenosti pre 25m nerezový plavecký bazén, kde je nutné v priebehu realizácie týchto stavebných prác konzultovať postup s dodávateľom 25m nerezového plaveckého bazénu a bazénovej technológie z dôvodu zosúladenia prác a dodržania ich požiadaviek ako aj rozmerov bazéna v súlade s Pravidlami plávania SPF a FINA.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
256 184,04 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky bude spolufinancovaný z účelovej dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR určených na podporu športovísk.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len ZVO) v plnom rozsahu. Túto skutočnosť preukáže spôsobom uvedeným v ZVO.

V prípade skupiny dodávateľov sa postupuje podľa § 37 ZVO.

Verejný obstarávateľ nemá prístup k informačným systémom verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon proti byrokracii), preto preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 3 nie je možné.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Zákazka bude realizovaná na základe poskytnutej projektovej dokumentácie. Uchádzač je povinný oboznámiť sa s ňou s vynaložením svojej odbornej starostlivosti. Ďalšie podmienky sú uvedené v zmluve o dielo. Predmet zákazky bude spolufinancovaný z účelovej dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR určených na podporu športovísk.

Podmienky účasti pre technickú a odbornú spôsobilosť je uvedená vo zverejnených súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 28.04.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.04.2021 11:00
Miesto: Ponuky sa budú otvárať v sídle verejného obstarávateľa. Zároveň bude možné sledovať otváranie ponúk aj online prostredníctvom na to určenej funkcionality systému Josephine.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. Viac informácii je uvedených v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. V cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky, vrátane všetkých súvisiacich
služieb a poplatkov, vrátane nákladov na komunikáciu v súlade so špecifikáciou predmetu zákazky. Záujemca je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky.

2. V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED) je povinný ho vyplniť v súlade so zákonom o
verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ povoľuje vyplniť oddiel časti 4 - globálny údaj. Doklady a dokumenty
dočasne nahradené JED musia preukazovať stav platný k dátumu predkladania ponúk.

3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o
verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.

4. Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

5. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné zrealizovať týmito spôsobmi:
-v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
-nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod.O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
-vložením dokumentu, preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod.
-vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod.
-počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 4 pracovné dni (v rámci EU) a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky. O odoslaní listovej zásielky je uchádzač informovaný e-mailom.

6. Vzhľadom na charakter predmetu zákazky sa obhliadka miesta realizácie (dodania) nepožaduje.

7. Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.

8.Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v
systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožní neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
26.03.2021