Neplánované opravy a ošetrenia spojovacia technika – rádiové prostriedky civilné

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
  Predpokladaná hodnota:
144.166,66 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.04.2021 23:04

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
26.03.2021
  Dátum zverejnenia:
01.04.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Juraj Janík
Telefón: +421 2960317663
Email: juraj.janik@mod.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8468
Hlavná adresa(URL): www.mosr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Neplánované opravy a ošetrenia spojovacia technika – rádiové prostriedky civilné
Referenčné číslo: ÚpIA-EL3/3-162-4/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
50333000-8
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Neplánované opravy a ošetrenia spojovacej techniky- rádiových prostriedkov v rozsahu podľa písomných objednávok na opravy a ošetrenia, realizované na základe zmluvných podmienok vyplývajúcich z platnej rámcovej dohody. Jednotlivé typy spojovacích prostriedkov zavedených v OS SR, ktoré nepodliehajú zákonu o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu. Podrobný opis predmetu tejto súťaže je uvedený v platných súťažných podkladoch
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
144 166,66 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Vojenské útvary verejného obstarávateľa uvedené súťažných podkladoch a strediská/ko úspešného uchádzača
II.2.4) Opis obstarávania:
Jednotlivé typy spojovacích prostriedkov zavedených v OSSR, ktoré nepodliehajú zákonu o obchodovaní s výrobkami
obranného priemyslu:
R-2M, R-3A, R-3AT, R-3AMT, R-3Sp, R-3S2p, R-3 D, R-4AT, R-140 a ich modifikácie s príslušenstvom, RDM-6,
RDM-12, RF-10 a ich modifikácie s príslušenstvom, R-173 a ich modifikácie s príslušenstvom, R-123 a ich modifikácie s
príslušenstvom, R-124 s príslušenstvom, R-130 a ich modifikácie s príslušenstvom, R-111 a ich modifikácie s
príslušenstvom, R-107 s príslušenstvom, COMTAG (intercom) s príslušenstvom, Racall BCC-600 (intercom) s
príslušenstvom, Racall PRC-6993 s príslušenstvom, SUN FIRE V 100 s príslušenstvom, C 4 SOF-1 C-4 s príslušenstvom, LERA a ich modifikácie s príslušenstvom, TACAN s príslušenstvom, RUGGED RF-3577-20N s príslušenstvom, Náhlavné súpravy RA-108, RA-5000, RA-315 a ostatné náhlavné súpravy s príslušenstvom.
Rádiové stanice komerčného (civilného) charakteru - MOTOROLA a ich modifikácie s príslušenstvom, ICOM IC a ich
modifikácie s príslušenstvom, GRUNDIG s príslušenstvom, Bendix King KX-99 s príslušenstvom, rádiomodem KTI DR325, KTI DR400A s príslušenstvom, MAYCOM NH 430 PRO s príslušenstvom.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
144 166,66 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky
účasti týkajúce sa osobného postavenia nasledovne:
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
a1) uchádzač preukáže doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace alebo podľa § 32 ods. 4 a 5
zákona o verejnom obstarávaní alebo § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo predložením zápisu do zoznamu
hospodárskych subjektov alebo potvrdenia o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní prípadne informáciou o tom, že spoločnosť je zapísaná v takomto zozname vedenom iným členským štátom;
b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu, b1) uchádzač preukáže doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace alebo podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní, alebo § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo predložením zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov alebo potvrdenia o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní prípadne informáciou o tom, že spoločnosť je zapísaná v takomto zozname vedenom iným členským štátom;
c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov *2 v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c1) uchádzač preukáže doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného
úradu nie starším ako 3 mesiace uchádzač alebo podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní, alebo § 39
zákona o verejnom obstarávaní alebo predložením zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov alebo potvrdenia o
zápise do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní prípadne informáciou o tom, že spoločnosť je zapísaná v takomto zozname vedenom iným členským štátom;
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
d1) uchádzač preukáže doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace alebo podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní, alebo § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo predložením zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov alebo potvrdenia o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní prípadne informáciou o tom, že spoločnosť je zapísaná v takomto zozname vedenom iným členským štátom;
e) je oprávnený dodávať tovar v predmete zákazky,
e1) uchádzač preukáže doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky alebo podľa § 32 ods.4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní, alebo § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo predložením zápisu do zoznamu.
Podmienky účasti osobného postavenia tejto súťaže sú v plnom znení uvedené vo zverejnených súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 29.04.2021 23:59
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.04.2021 09:00
Miesto: Úrad pre investície a akvizície MO SR zasadacia miestnosť č. 4.16, Kutuzovova 8, Bratislava
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Komunikácia vo verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom elektronického Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie (ďalej len IS EVO), ktorého správcom je Úrad pre verejné obstarávanie, s využitím všetkých jeho funkcionalít. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme IS EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby záujemca/uchádzač dodržal požiadavky na softvérové a hardvérové vybavenie potrebné pre prácu v systéme IS EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému IS EVO sú zverejnené na nasledovnej adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html V IS EVO sa za okamih doručenia informácie (žiadostí, dokumentov, ponuky a iné) považuje odoslanie daného podania t. j. dátum odoslania = dátum doručenia.
Súťažné podklady k verejnej súťaži sú zverejnené odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania v profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/418422. Verejný obstarávateľ poskytuje k súťažným podkladom a ďalším dokumentom neobmedzený, úplný a priamy prístup bezodplatne.
2. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní určené podľa bodov č.
III.1.1.), III.1.2) a III.1.3) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania môžu uchádzači predbežne nahradiť
podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní aj Jednotným európskym dokumentom (ďalej len,,JED), spĺňajúcim
náležitosti podľa § 39 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. obsahujúcim aktualizované vyhlásenie
hospodárskeho subjektu, že:
a) neexistuje dôvod na jeho vylúčenie.
b) poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil JED.
JED musí byť vyhotovený a predložený v súlade s Vykonávacím nariadením Komisie EÚ 20167, ktorým sa ustanovuje štandardný formulár pre jednotný európsky dokument pre obstarávanie (vydané na základe splnomocňovacieho ustanovenia v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ), zákonom o verejnom obstarávaní a Vyhláškou Úradu pre verejné obstarávanie č. 155/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu. Ďalšie podrobnosti a informácie vzťahujúce sa k JED sú uvedené v súťažných podkladoch.
3. Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponúk zabezpečiť zábezpekou podľa § 46 zákona o verejnom obstarávaní. Zábezpeka ponúk je stanovená vo výške 1500,00 EUR (slovom: tisícpäťsto EUR)
Ďalšie podmienky zloženia zábezpeky a jej uvoľnenia sú uvedené v súťažných podkladoch.
4. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude uskutočňovať len v
slovenskom alebo českom jazyku.
5. Podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o
verejnom obstarávaní sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.
6. Verejný obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní uplatňuje § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní,
t.j. vylúči uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
7. Verejný obstarávateľ neuzavrie rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo
subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
8. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nezaoberá sa obstarávaním inovácií a nie je
zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
26.03.2021