Rekonštrukcia havarijného stavu Zápasníckej haly Júliusa Strniska, Nitra

  Zadávateľ:
Nitrianska investičná, s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
666.636,22 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.04.2021 09:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
31.03.2021
  Dátum zverejnenia:
01.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Nitrianska investičná, s.r.o.
IČO: 36567761
Štefánikova trieda 60, 94901 Nitra
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Ondrejička
Telefón: +421 948654471
Email: nitrianskainvesticna@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia havarijného stavu Zápasníckej haly Júliusa Strniska, Nitra
Referenčné číslo: 01/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212000-6
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom obstarávania je realizácia stavebných prác na rekonštrukcii havarijného stavu Zápasníckej haly Júliusa Strniska v Nitre v zmysle priloženého zadania a podľa projektovej dokumentácie diela.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
666 636,22 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Zápasnícka hala Júliusa Strniska, Parkové nábrežie 27, Nitra
II.2.4) Opis obstarávania
Rozsah prác:

STRECHA:

-zatekajúci strešný plášť v ktorom je hlavne nad šatňovou časťou objektu strešná krytina výrazne zdegradovaná sa opraví pomocou vyhotovenia nových hydroizolačných a nových tepelnoizolačných vrstiev strešného plášťa. Jestvujúce skorodované zvislé oceľové pozinkované zvody sa odstránia a nahradia novými zvislými zvodmi vrátane nových strešných vpustí. Skorodované a mechanicky poškodené klampiarske výrobky sa všetky odstránia a nahradia novými. Pre zabezpečenie odparenia zabudovanej vlhkosti v strešnom plášti, /ku ktorej došlo vplyvom netesností hydroizolačných vrstiev a vplyvom kondenzáciou vodnej pary/ sa zabudujú v strešnom plášti odvetrávacie systémové komínčeky. V rámci rekonštrukcie strešného plášťa sa nanovo vyhotoví aj bleskozvodné vedenie vrátane zvislých zvodov. Tepelnoizolačné vlastnosti nového obvodového plášťa sú navrhnuté tak aby vyhovovali STN 73 45 02 +Z1+ Z2. Kolektor na ohrev TV osadený na streche sa pre potreby rekonštrukcie strešného plášťa zdemontuje a po vyhotovení nového strešného plášťa sa spätne osadí na strechu

OBVODOVÝ PLÁŠŤ:

-na obvodovom plášti z pórobetónových panelov sa odstránia nesúdržné časti omietok, a plášť sa opatrí novým predsadeným prevetrávaným obkladom s novou tepelnoizolačnou vrstvou. Tepelnoizolačné vlastnosti nového obvodového plášťa sú navrhnuté tak aby vyhovovali STN 73 45 02 +Z1+ Z2.

VSTUP DO OBJEKTU:

-jestvujúce oceľohliníkové vstupné zádverie ktoré vykazuje tepelno a hydroizolačné poruchy sa zdemontuje a nahradí sa novou konštrukciou

OKENNÉ VÝPLNE

-jestvujúce drevené zdvojené okná vykazujúce mechanické poruchy sa odstránia a nahradia novými oknami. Tepelnoizolačné vlastnosti jestv. výplní nevyhovujú STN 73 45 02 +Z1+ Z2.

-Jestvujúce okná prevedené z plastových profilov vykazujúce mechanické poruchy sa odstránia a nahradia novými oknami

-Jestvujúce sklobetónové konštrukcie vykazujúce mechanické poruchy sa odstránia. Otvory sa zamurujú

-Ako protislnenčná ochrana priestoru telocviční sa na oknách z JV a JZ strany osadia nové vonkajšie predsadené hliníkové žalúzie v dvoch telocvičniach dôjde k vyhotoveniu nových dverných otvorov slúžiacich pre prepravu náradia do telocvične.

KOMÍNY:

Jestvujúci vonkajší komín sa zdemontuje a nahradí sa novým komínom vedeným skrz strechu. Na druhom jestvujúcom murovanom komíne s dvomi prieduchmi sa odstránia nesúdržné časti omietok a vyspravia odlupujúce sa časti muriva. Následne sa prevedie nová krycia doska komína predlženie dymovodov a nový predsadený prevetrávaný obklad

ZÁZEMIE:

-v sociálnych a hygienických zariadeniach dôjde k výmene poškodených zariaďovacích predmetov vrátane pripojovacích potrubí prívodu vody a kanalizácie. Výmena sa prevedie vrátane výtokových armatúr. V rámci nového návrhu sa zvýši počet sprchovacích boxov. Povrchové úpravy v týchto priestoroch sa prevedú všetky nové /podlaha stena Ľ strop/

-v šatňových priestoroch sa povrchové úpravy prevedú všetky nové /podlaha stena strop/. Nanovo sa

prevedie aj elektroinštalácia a osvetlenie. Vykurovacie telesá sa vymenia za nové.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
666 636,22 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zákazka je zadávaná postupom reverznej súťaže podľa § 112 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) spôsobom uvedeným v ZVO (napr. predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 ZVO alebo zápisom v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO alebo zápisom v obdobnom registri iného členského štátu).
V prípade predloženia ponuky skupinou dodávateľov sa použije § 37 ZVO primerane.

Uchádzač, o ktorom je možné verejným obstarávateľom získať/použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu a ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO alebo ktorý nepredložil adekvátne vyplnený jednotný európsky dokument podľa § 39 ZVO, nie je povinný predkladať vybrané doklady podľa odseku 2, pretože verejný obstarávateľ je oprávnený používať údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk).
Na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO nemusí predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO len vtedy, ak dotknuté fyzické osoby, člen/ovia štatutárneho orgánu / člen/ovia dozorného orgánu alebo prokurista/i uchádzača/ov je/sú občanom/mi Slovenskej republiky, a právnická osoba má sídlo v Slovenskej republike a uchádzač zároveň za tieto dotknuté osoby poskytol verejnému obstarávateľovi úplné a správne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

V zmysle Metodického usmernenia ÚVO č.7-2019 zo dňa 22.05.2019 verejný obstarávateľ uvádza, že z informačných systémov verejnej správy nie je oprávnený vyžiadať si výpis z registra trestov, a teda jeho predloženie sa požaduje od uchádzača zaslať elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukáže finančné a ekonomické postavenie potvrdením z každej banky alebo pobočky zahraničnej banky v ktorej má vedený účet alebo poskytnutý úver. Čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač predložil potvrdenia zo všetkých bánk/pobočiek zahraničných bánk. Uchádzač predloží vyhlásenie o schopnosti prefinancovať predmet zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Potvrdenie z banky alebo pobočky zahraničnej banky nesmie byť staršie ako 3 mesiace od vyhlásenia verejného obstarávania, bude obsahovať informáciu o tom, že predmetný účet/účty v banke nie je/ nie sú predmetom exekúcie, nie je v nepovolenom debete a v prípade splácania alebo čerpania úveru si plní svoje povinnosti. Uchádzač predloží potvrdenia zo všetkých bánk, kde má účet. Zároveň priloží aj čestné vyhlásenie podpísané oprávnenou osobou konať za uchádzača v ktorom prehlási, že predložil potvrdenia zo všetkých bánk, kde má vedené účty. Uchádzač predloží vyhlásenie o schopnosti prefinancovať predmet zákazky.
Odôvodnenie podmienok účasti: Verejný obstarávateľ potrebuje na zabezpečenie stavebných prác dodávateľa, ktorý je v dobrej finančnej kondícii.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukáže aspoň 3 realizácie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru zrealizovaných za posledných 5 rokov predchádzajúcich vyhlásenie verejného obstarávania. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy - Stavbyvedúceho a zástupcu stavbyvedúceho s min. 5 ročnou odbornou praxou podľa dole uvedených požiadaviek a koordinátora bezpečnosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač preukáže minimálne 3 realizácie stavebných prác rovnakého, alebo podobného charakteru, v celkovom objeme minimálne vo výške 600.000 € bez DPH. V prípade realizácie služby mimo eurozóny bude prepočtovým kurzom pre zistenie hodnoty zákazky, kurz príslušnej meny voči EURU zverejnený ECB k 31.12. príslušného roka, v ktorom bola zákazka alebo jej konkrétna časť realizovaná. Uchádzač je povinný rozpočítať danú zákazku, podľa príslušných kurzov stanovených ECB v danom roku. Uvedenú požiadavku technickej a odbornej spôsobilosti preukáže v súlade s § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie tejto podmienky uchádzač preukáže v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
Odôvodnenie použitia tejto podmienky účasti: Verejný obstarávateľ potrebuje uskutočniť stavebné práce v 4 mesačnej lehote, čo si vyžaduje nasadenie a koordináciu väčšieho počtu pracovníkov. Vzhľadom na nevyhnutnosť uskutočniť stavebné práce počas krátkeho obdobia je nevyhnutné, aby úspešný uchádzač mal dostatočné skúsenosti s úspešnou realizáciou rovnakých alebo podobných stavebných prác.

Uchádzač preukáže splnenie noriem zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Uchádzač preukáže, že má k dispozícii - Stavbyvedúceho a jeho zástupcu: počet min. 1 stavbyvedúci a 1 zástupca stavbyvedúceho. Každý z nich predloží doklad o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci, t.j. Osvedčenie SKSI alebo ekvivalentný doklad o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov odborné zameranie pozemné stavby (z dokladu musí byť zrejmé zameranie pozemné stavby); preukáže osvedčením, - preukáže minimálne 5-ročnú preukázateľnú odbornú prax v oblasti riadenia stavieb v pozícií stavbyvedúceho; preukáže životopisom, - preukáže minimálne jednu preukázateľnú praktickú skúsenosť v oblasti riadenia stavieb v pozícií stavbyvedúceho obdobnej ako predmetu zákazky v minimálnej hodnote 600.000 € EUR bez DPH; preukáže v akom zmluvnom vzťahu je stavbyvedúci a jeho zástupca k uchádzačovi.
Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti predložením dokladov o zabezpečení Koordinátora bezpečnosti. Koordinátor bezpečnosti podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Uchádzač predloží životopis osoby koordinátora s úradne overenou kópiou dokladu preukazujúceho jeho odbornú spôsobilosť a vyhlásenie koordinátora o zmluvnom vzťahu k uchádzačovi.

Odôvodnenie použitia podmienok účasti osôb zodpovedných za plnenie predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie týchto podmienok účasti z dôvodu nevyhnutnosti dodržania kvality stavby, dodržania všeobecne záväzných právnych predpisov najmä na úseku stavebných prác a dodržania predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri prácach.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Realizácia predmetného diela bude spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi objednávateľom a Fondom na podporu športu (ďalej len Poskytovateľ) v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry číslo: 2020/001 (ďalej len Zmluva o poskytnutí NFP).

Odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy je právoplatné uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v zmysle výzvy Fondu na podporu športu v rámci programu "Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry" číslo: 2020/001, za účelom realizácie projektu Rekonštrukcia havarijného stavu Zápasníckej haly Júliusa Strniska, vrátane nastúpenia účinkov právoplatnosti a vykonateľnosti zmluvy o NFP a právoplatnosti ukončenia administratívnych a iných kontrol súvisiacich/vyžadovaných/podmienených RO pre realizáciu projektu.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.04.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.04.2021 10:00
Miesto: Mestský úrad Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač ktorý predložil v lehote na predkladanie ponúk svoju ponuku. Každá fyzická osoba sa preukáže identifikačným dokladom. V prípade, že príde iná osoba ako štatutárny zástupca oprávnený konať za uchádzača, táto osoba je povinná predložiť okrem ID dokladu aj písomné splnomocnenie od osoby oprávnenej konať za uchádzača.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena vrátane DPH za predmet zákazky ocenený podľa realizačnej projektovej dokumentácie a Zmluvy o dielo. Celková cena za predmet zákazky musí byť uvedená v eurách s DPH a zaokrúhlená najviac na 2 desatinné miesta.

2. Rozhodovacie kritériá pre prípad zhody celkovej ceny predmetu zákazky:
V prípade, ak komisia identifikuje po predbežnom vyhodnotení ponúk na základe zvolených kritérií zhodné návrhy na prvom, druhom alebo treťom predbežnom mieste, komisia vyhodnotí na danom mieste ako lepšiu ponuku toho uchádzača, ktorý predložil nižšiu cenu vrátane DPH za stavebný objekt Búracie práce. V prípade zhody aj v tejto položke bude ako druhé rozhodovacie kritérium slúžiť nižšia cena vrátane DPH za stavebný objekt Zdravotechnika.

3. V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED), je ho povinný vyplniť v súlade so ZVO. Verejný obstarávateľ povoľuje vyplniť oddiel časti 4 - globálny údaj. Doklady a dokumenty dočasne nahradené JED musia preukazovať stav platný k dátumu predkladania ponúk. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj generálne čestné vyhlásenie.

4. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk, postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE (ďalej ako SJ). Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tj. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v SJ považuje okamih jej odoslania v SJ, a to v súlade s funkcionalitou systému.

5. Ponuka bude vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do príslušnej zákazky procesovanej v SJ umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.
Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi: a.) v SJ registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID),
b.) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do SJ.
c) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou.
d) prostredníctvom autorizačného kódu, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy uchádzača v listovej podobe. Lehota na zaslanie autentifikačného kódu v listovej podobe sú min. 4 pracovné dni.
Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do SJ v Prehľade zákaziek vyberie predmetnú zákazku a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke Ponuky.

6. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v SJ umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím sa umožní neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

7. Obhliadka miesta realizácie prác je odporúčaná. Verejný obstarávateľ uviedol pravidlá realizácie obhliadky v súťažných podkladoch.

8. Verejný obstarávateľ za poskytnutie riadnej súčinnosti na uzavretie zmluvy podľa § 114 ods. 7 a § 56 ZVO považuje súčinnosť podrobne opísanú v bode 27. príslušných súťažných podkladov, pričom lehota na poskytnutie súčinnosti bude 10 pracovných dní.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
31.03.2021