Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Bežovce

  Zadávateľ:
Obec Bežovce
  Predpokladaná hodnota:
218.521,14 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.04.2021 23:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
31.03.2021
  Dátum zverejnenia:
01.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Bežovce
IČO: 00325031
Bežovce 184, 07253 Bežovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Vratislav Šindler, PhD.
Telefón: +421 905184585
Email: vratislav.sindler@dpmk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Bežovce
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233000-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Účel stavby je odstrániť nevyhovujúci stav komunikácie na ktorej sú početné výtlky a nerovnosti a vytvoriť komunikáciu pre časť obce kde oficiálne nevedia žiadna komunikácia a jazdí sa len po nespevnenej komunikácii.
Stavba je rozdelená na stavebné objekty:
SO 01 Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Existujúca komunikácia sa vyfrézuje až na podkladné štrkové vrstvy a to do hĺbky 0,10m. Následne sa realizuje nová podkladová vrstva z asfaltového betónu AC16 (hrúbka 0,06m) a obrusná vrstva z asfaltového betónu AC11 (hrúbka0,04m). V rámci rekonštrukcie ostávajú smerové vedenie trasy a priečne sklony nezmenené. Výškové vedenie trasy ostáva nezmenené.
SO 02 Výstavba miestnej komunikácie
Komunikácia SO_02 je slepá ulica. Na konci je navrhnuté obratisko aby bolo možné otáčanie vozidiel záchranných zložiek ako aj dopravnej obsluhy (smetiari). Komunikácia je navrhnutá ako jednopruhová obojsmerná s výhybňami každých 100m. Šírka komunikácie v miestne výhybne je 5,5m čo umožňuje bezpečné a pohodlné obchádzanie vozidiel. Priečny sklon komunikácie je jednostranný 2%, v mieste smerového oblúka 5%. Sklon pláne je 3%. Sklon krajnice je 8%, sklon svahov 1:1,5.
Šírkové a smerové usporiadanie komunikácie vychádza z miestnych podmienok. Na komunikácii sa predpokladá prevažný pohyb osobných vozidiel s občasným pohybom nákladných vozidiel. Podložie bude upravené systémom RoadMix tak aby sa dosiahla požadovaná únosnosť na pláni 45MPa.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
218 521,14 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45112730-1
45233120-6
45233125-1
45233142-6
45233320-8
45233220-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
miestne komunikácie v obci Bežovce
II.2.4) Opis obstarávania
Účel stavby je odstrániť nevyhovujúci stav komunikácie na ktorej sú početné výtlky a nerovnosti a vytvoriť komunikáciu pre časť obce kde oficiálne nevedia žiadna komunikácia a jazdí sa len po nespevnenej komunikácii.
Stavba je rozdelená na stavebné objekty:
SO 01 Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Existujúca komunikácia sa vyfrézuje až na podkladné štrkové vrstvy a to do hĺbky 0,10m. Následne sa realizuje nová podkladová vrstva z asfaltového betónu AC16 (hrúbka 0,06m) a obrusná vrstva z asfaltového betónu AC11 (hrúbka0,04m). V rámci rekonštrukcie ostávajú smerové vedenie trasy a priečne sklony nezmenené. Výškové vedenie trasy ostáva nezmenené.
SO 02 Výstavba miestnej komunikácie
Komunikácia SO_02 je slepá ulica. Na konci je navrhnuté obratisko aby bolo možné otáčanie vozidiel záchranných zložiek ako aj dopravnej obsluhy (smetiari). Komunikácia je navrhnutá ako jednopruhová obojsmerná s výhybňami každých 100m. Šírka komunikácie v miestne výhybne je 5,5m čo umožňuje bezpečné a pohodlné obchádzanie vozidiel. Priečny sklon komunikácie je jednostranný 2%, v mieste smerového oblúka 5%. Sklon pláne je 3%. Sklon krajnice je 8%, sklon svahov 1:1,5.
Šírkové a smerové usporiadanie komunikácie vychádza z miestnych podmienok. Na komunikácii sa predpokladá prevažný pohyb osobných vozidiel s občasným pohybom nákladných vozidiel. Podložie bude upravené systémom RoadMix tak aby sa dosiahla požadovaná únosnosť na pláni 45MPa.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
218 521,14 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Kód projektu v ITMS2014+: 312061Y464
II.2.14) Doplňujúce informácie
Výzva-kód Výzvy:OPLZ-PO6-SC611-2019-1
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorý spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v súlade s ustanovením § 32 ods. 1. V súlade s § 38 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní sú podmienky zverejnené v Súťažných podkladoch dostupných na profile verejného obstarávateľa vo verejnej zóne zákazky
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ nepožaduje predložiť doklady na preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia v súlade s ustanovením § 33 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorý spĺňa podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti v súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. b) a g). V súlade s § 38 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní sú podmienky zverejnené v Súťažných podkladoch dostupných na profile vereného obstarávateľa vo verejnej zóne zákazky.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1.Verejný obstarávateľ požaduje aby uchádzač spĺňal požiadavku na Vzdialenosti obaľovacej súpravy od stavby podľa Technicko kvalitatívne podmienky TKP 6/2019 pre Hutnené asfaltové zmesi vydané MDaV SR s účinnosťou od 20.12.2019, ktorá znie Vzdialenosť stavby od obaľovacej súpravy pre zmesi AC, SMA a PA nesmie byť väčšia ako 60 km, resp. pri časovom vyjadrení nesmie doprava asfaltových zmesí trvať viac ako 90 minút.
2.Dodávateľ je povinný k podpisu zmluvy predložiť doklad o právoplatnom zápise do Registra partnerov verejného sektora.
3.Vo verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ v súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona o VO a ustanoveniami § 8a antidiskriminačného zákona aplikuje sociálny aspekt uvedený zmluvných ustanoveniach, čim pri realizácii stavebných prác zmluvne zaviaže úspešného uchádzača v právnom postavení zhotoviteľa stavebných prác realizovať dočasné vyrovnávacie opatrenia.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.04.2021 23:59
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.04.2021 15:00
Miesto: Obec Bežovce, Bežovce 184, 072 53 Bežovce.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní všetkým uchádzačom, ktorí predložia ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Presný opis podmienok je uvedený v súťažných podkladoch dostupných na profile verejného obstarávateľa vo verejnej zóne zákazky
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Súťaž sa realizuje ako elektronická cez IS EVO. Na účasť v súťaži je potrebné postupovať podľa pokynov, príručiek a video návodov IS EVO zverejnených na web stránke ÚVO, v časti Viac o IS EVO (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html), ktoré je potrebné poznať a ďalej v zmysle usmernení v Súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné cez Profil verejného obstarávateľa vo verejnej zóne zákazky. Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom IS EVO. Súťažné podklady sa nezasielajú. Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení.
2) Žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti (ďalej len žiadosť o vysvetlenie): Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak, aby bolo umožnené verejnému obstarávateľovi poskytnúť vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu oznámi najneskôr 3 pracovné dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená elektronickými prostriedkami v systéme IS EVO. Komunikovať s verejným obstarávateľom je možné po prihlásení do systému IS EVO pomocou prístupových údajov záujemcu. Vysvetlenie bude poskytnuté elektronickými prostriedkami v systéme IS EVO a v profile verejného obstarávateľa. Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému IS EVO. Všetky informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
3) Verejný obstarávateľ nie je povinný v rámci dorozumievania podľa bodov 1 a 2 komunikovať so záujemcami písomne v listinnej forme.
4) Ak vo vyhlásení verejného obstarávania alebo v ostatnej súťažnej dokumentácii existuje odkaz na národnú legislatívu, má sa za to, že vždy platí aj ekvivalentný právny predpis podľa európskeho práva, ak to nie je jednoznačne vylúčené.
5) Zábezpeka ponúk sa vyžaduje a je stanovená vo výške: 6 500,00 €. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
6) V súlade s § 38 ods. 1 písm. d) ZVO verejný obstarávateľ uvádza, že uplatňuje podmienku podľa § 40 ods. 6 písm.
g).
7) Predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, ani obstarávaním inovácií, je obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
8) Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční podľa § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní .
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
31.03.2021