Multifunkčné ihrisko

  Zadávateľ:
Obec Jaslovské Bohunice
  Predpokladaná hodnota:
286.778,59 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
30.03.2021
  Dátum zverejnenia:
01.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Jaslovské Bohunice
IČO: 00312614
Námestie sv. Michala 36/10A, 91930 Jaslovské Bohunice
Slovensko
Kontaktná osoba: Miroslava Packová
Telefón: +421 948877633
Fax: +421 335571024
Email: miroslava.packova@innovis.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Multifunkčné ihrisko
Referenčné číslo: 2021/03/01
II.1.2) Hlavný kód CPV
45236100-1
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vybudovanie komplexu multifunkčných ihrísk s rôznym povrchom či už zo športového tartanového povrchu, umelej trávy a betónovej spevnenej plochy s ochrannými mantinelmi, bránkami, košmi, okolitou sústavou prístupových chodníkov a lavičiek s osvetlením.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
286 778,59 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Jaslovské Bohunice, Nová ul. 340/1 (športový areál)- k.ú. Bohunice (822400), obec Jaslovské Bohunice, parcela č. 9/5. Rekonštruované chodníky sú na parcelách č. 301/2, 258/22).
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je vybudovanie komplexu multifunkčných ihrísk s rôznym povrchom či už zo športového tartanového povrchu, umelej trávy a betónovej spevnenej plochy s ochrannými mantinelmi, bránkami, košmi, okolitou sústavou prístupových chodníkov a lavičiek s osvetlením.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
286 778,59 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v §32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
A) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e), že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 pís. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
B) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f), že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením.


Podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač alebo záujemca so sídlom na území SR nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods.1 písm. e) (v rozsahu údajov, tak ako je uvedené na https://stopbyrokracii.sk/),nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: A) Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b). Uvedenú podmienku účasti preukazuje uchádzač/záujemca predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

B) Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g). Ak ide o stavebné práce alebo služby, uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: A) Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa bodu A)
Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru v minimálnom objeme v kumulatívnej hodnote 250 000 EUR bez DPH (slovom: dvestopäťdesiattisíc eur bez DPH) za obdobie predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania.
Za práce podobného charakteru verejný obstarávateľ považuje stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská.

V prípade ak uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, ktorá svojím trvaním presahuje rozhodné obdobie piatich rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v zozname uskutočnených prác osobitne uviedol plnenie ako aj jeho hodnotu, ktoré bolo realizované v rozhodnom období.


B) Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa bodu B):
Uchádzač preukáže odbornú úroveň personálneho zabezpečenia plnenia predmetu zákazky prostredníctvom nasledovných riadiacich zamestnancov:
Minimálne požadovaný počet riadiacich zamestnancov a požadovaná pozícia: Stavbyvedúci minimálne 1 osoba

Riadiaci zamestnanec stavbyvedúci (min. 1 osoba) musí spĺňať nasledovné podmienky:
- Preukázateľná profesionálna praktická skúsenosť v oblasti riadenia inžinierskych stavieb na pozícii stavbyvedúci.
Uvedené sa preukazuje:
a) dokladom o odbornej spôsobilosti Osvedčenie SKSI v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním na inžinierske stavby alebo ekvivalent dokladu.
b) profesijným životopisom, ktorý musí obsahovať minimálne tieto informácie:
- meno a priezvisko,
- vzdelanie,
- údaje o zamestnaní:
- názov zamestnávateľa, obdobie zamestnania,
- trvanie pracovného pomeru,
- pracovná pozícia,
- praktické skúsenosti: názov a sídlo odberateľa, názov referenčného projektu, hodnota referenčného projektu, popis pozície na referenčnom projekte, obdobie účasti na realizácii referenčného projektu v štruktúre od /mesiac a rok/ -do /mesiac a rok/, obdobie trvania projektu od /mesiac a rok/ -do /mesiac a rok/, meno, priezvisko a telefónne číslo kontaktnej osoby odberateľa), dátum a podpis riadiaceho zamestnanca.

Ďalšie informácie k preukázaniu splnenia podmienok účasti sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.04.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.03.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.04.2021 10:00
Miesto: Otváranie ponúk je verejné a bude prebiehať výlučne elektronickou formou, prostredníctvom funkcionality systému ERANET.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzači, ktorí podali ponuku v lehote na predkladanie ponúk budú mať v systéme ERANET v rámci predmetnej zákazky sekciu "Online otváranie ponúk", do ktorej vedia vstúpiť 15 min. pred otvorením ponúk. Manuál k otváraniu ponúk sa nachádza na prihlasovacej stránke systému.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení zverejní v súlade s §64 ods. 4 zákona o VO v systéme ERANET na URL adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania (priamy link: http://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/632)

2. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu.

3. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému ERANET na URL: https://obstaravanie.eranet.sk .Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná.
Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://obstaravanie.eranet.sk v časti PODMIENKY a MANUÁL.

4. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET:
OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux;
Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;
Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies

5. Predmet zákazky bude financovaný prostredníctvom finančného príspevku Fondu na podporu športu poskytovaným v rámci programu: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry, číslo výzvy: 2020/001 a z vlastných zdrojov.

6. Všetky potrebné informácie na vypracovanie a predloženie ponuky a komunikáciu sa nachádzajú v súťažných podkladoch. Záležitosti neupravené v tomto oznámení a súťažných podkladoch sa riadia zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.03.2021