Oprava miestnych komunikácií v katastrálnom území mesta Brezno

  Zadávateľ:
Mesto Brezno
  Predpokladaná hodnota:
1.341.806,45 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
30.03.2021
  Dátum zverejnenia:
01.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Brezno
IČO: 00313319
Nám. M.R.Štefánika 1, 97701 Brezno
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Mária Borbélyová
Telefón: +421 948520495
Email: maria.borbelyova@porte.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4782
Hlavná adresa(URL): http://www.brezno.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Oprava miestnych komunikácií v katastrálnom území mesta Brezno
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233142-6
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je oprava 38 úsekov miestnych komunikácií v katastrálnom území mesta Brezno.
Opravy budú pozostávať z odstránenia poškodeného krytu vozovky frézovaním, prípadne bez frézovania, s napojením jestvujúceho krytu, vyrovnania povrchu kamenivom obaleným asfaltom (OK) s jeho rozprestretím a zhutnením, vykonania spojovacieho asfaltového postreku a konečnou úpravou bude položenie asfaltového betónu nemodifikovaného strednozrnného AC 11 O. Pracovná škára a všetky spoje budú uzatvorené po celej dĺžke zálievkou. Súčasťou predmetu zákazky je aj výšková úprava uličných vpustí a poklopov inžinierskych sietí.
Verejný obstarávateľ požaduje očistenie komunikácií pred samotnou realizáciou.
Polovicu vybúraného asfaltového materiálu z komunikácií požaduje verejný obstarávateľ umiestniť na skládku mesta Brezno na ul. Cesta osloboditeľov 10 (areál bývalej pekárne), druhú polovicu umiestniť na skládku spoločnosti Lesy mesta Brezno, s.r.o., expedičný sklad v mestskej časti Rohozná (bývalá vojenská strelnica).
Špecifikované práce sa na jednotlivých úsekoch líšia v ich rozsahu podľa charakteru danej komunikácie a nutnosti opravy.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 341 806,45 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
miestne komunikácie v katastrálnom území mesta Brezno
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je oprava 38 úsekov miestnych komunikácií v katastrálnom území mesta Brezno.
Opravy budú pozostávať z odstránenia poškodeného krytu vozovky frézovaním, prípadne bez frézovania, s napojením jestvujúceho krytu, vyrovnania povrchu kamenivom obaleným asfaltom (OK) s jeho rozprestretím a zhutnením, vykonania spojovacieho asfaltového postreku a konečnou úpravou bude položenie asfaltového betónu nemodifikovaného strednozrnného AC 11 O. Pracovná škára a všetky spoje budú uzatvorené po celej dĺžke zálievkou. Súčasťou predmetu zákazky je aj výšková úprava uličných vpustí a poklopov inžinierskych sietí.
Verejný obstarávateľ požaduje očistenie komunikácií pred samotnou realizáciou.
Polovicu vybúraného asfaltového materiálu z komunikácií požaduje verejný obstarávateľ umiestniť na skládku mesta Brezno na ul. Cesta osloboditeľov 10 (areál bývalej pekárne), druhú polovicu umiestniť na skládku spoločnosti Lesy mesta Brezno, s.r.o., expedičný sklad v mestskej časti Rohozná (bývalá vojenská strelnica).
Špecifikované práce sa na jednotlivých úsekoch líšia v ich rozsahu podľa charakteru danej komunikácie a nutnosti opravy.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 341 806,45 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 32 ods. 2 a 3, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač nemusí predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona z dôvodu, že verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov preukazuje osobné postavenie podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

Všeobecné požiadavky:
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti: osobné postavenie ako skeny originálov alebo úradne osvedčených kópií týchto dokladov.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní: osobné postavenie predloží každý člen skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti na preukázanie finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 zákona a doklady, ktorými ich možno preukázať, sú v súlade s § 112 ods. 4 a § 113 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní uvedené v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň finančného a ekonomického postavenia je uvedená v súťažných podkladoch.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 zákona a doklady, ktorými ich možno preukázať, sú v súlade s § 112 ods. 4 a § 113 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní uvedené v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti je uvedená v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 27.04.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 27.10.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 27.04.2021 11:00
Miesto: sídlo verejného obstarávateľa: Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní (sprístupnení) ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou poverenou na jeho zastupovanie. Vzhľadom na koronavírusovú pandémiu sa uchádzači musia pred vstupom aj po vstupe do budovy mestského úradu riadiť pokynmi verejného obstarávateľa platnými v čase otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Podľa § 114 ods. 1 uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
Ak uchádzač predbežne nahradí na preukázanie splnenia podmienok účasti JED-om, verejný obstarávatel' obmedzuje informácie požadované k podmienkam účasti (JED časť IV: Podmienky účasti, oddiel A až D) na jedinú otázku s odpoveďou áno alebo nie (alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t. j. či hospodársky subjekt spĺňa všetky určené podmienky účasti. JED a manuál na jeho vyplnenie sú zverejnené na stránke Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html.

2. Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov podľa § 46 ods. 1 zákona zábezpeku vo výške 40 000 €.

3. Verejný obstarávateľ realizuje toto verejné obstarávanie prostredníctvom elektronických prostriedkov informačného systému EVO, prevádzkovaného Úradom pre verejné obstarávanie. Hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť v tomto verejnom obstarávaní (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/431230), musí byť v informačnom systéme Úradu pre verejné obstarávanie zaregistrovaný. Podrobné informácie o informačnom systéme EVO sú zverejnené na webovom portáli Úradu pre verejné obstarávanie (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky- 5f7.html).

4. Verejný obstarávateľ neposkytuje súťažné podklady v listinnej forme, ani ich nezasiela e-mailom. Súťažné podklady sú bez obmedzenia a bez poplatkov prístupné v profile verejného obstarávateľa na stránke ÚVO na adrese uvedenej v bode I.3 tejto výzvy (zmluva, návrh na plnenie kritéria, výkaz výmer, formuláre Subdodávatelia a subdodávky a Potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác v editovateľnej forme vo worde/exceli). Rovnakým spôsobom budú prístupné aj všetky prípadné vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti.

5. Lehota na zhotovenie diela je 6 mesiacov od výzvy verejného obstarávateľa, z toho:
- vypracovanie plánov a iných činností predchádzajúcich prevzatiu staveniska - 1 mesiac
- realizácia stavebných prác - 4 mesiace odo dňa prevzatia staveniska a
- následne na odstránenie vád a nedorobkov - 1 mesiac.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.03.2021