Atletický štadión

  Zadávateľ:
Mesto Moldava nad Bodvou
  Predpokladaná hodnota:
450.035,92 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.04.2021 12:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
30.03.2021
  Dátum zverejnenia:
01.04.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Moldava nad Bodvou
IČO: 00324451
Školská 2, 04501 Moldava nad Bodvou
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Hilda Regulová Gajdošová, E&L Consulting, s.r.o., Sabinovská 12, 82102 Bratislava
Telefón: +421 903400529
Email: gajdosova@elconsulting.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.moldava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Atletický štadión
Referenčné číslo: 2021/1/Moldava
II.1.2) Hlavný kód CPV
45236100-1
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je výstavba atletického štadióna v meste Moldava nad Bodvou, na pozemku ZŠ Československej armády 15 v Moldave nad Bodvou, parcely registra C evidovanej na katastrálnej mape, a teda parcela číslo 1351/126 o celkovej výmere: 11638 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvorie, vlastník: Mesto Moldava nad Bodvou vo veľkosti podielu 1/1, nachádzajúcom sa v katastrálnom území: Moldava nad Bodvou, obec: Moldava nad Bodvou, okres: Košice - okolie, vedený Okresným úradom Košice - okolie - katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1533, vrátane nevyhnutného technického, sociálneho a materiálneho vybavenia atletického štadióna, ktorým sú potrebné objekty a ich miestnosti (budova tribúny, šatne, sociálne zariadenia, technické miestnosti, sklady a pod.), zariadenia a materiál (doskočiská, prekážky, vrhačské klietky, výsledkové tabule, meracie zariadenia a pod.), na výstavbu atletického štadióna s 300-metrovým atletickým oválom s umelým povrchom.

Projektant Deals management a.s., Brnianska 2392, 911 05 Trenčín rieši v projekte rekonštrukciu bežeckého oválu na novú zostavu (dl. 300m-4 dráhy, rovinka 130m-6 dráh) s jednotným polomerom 25,0m a na úroveň športovisko s umelým športovým povrchom kladený na syntetický betón (pružná priepustná podložka) hr. 35mm a revitalizáciu okolitého priestoru ihriska.

Požiadavkou na výsledok realizácie stavebných prác (predmetu zákazky) je, že musí spĺňať kritériá Medzinárodnej asociácie atletických federácií IAAF v zmysle technického manuálu IAAF Track and Field Facilities Manual 2008 a pri projektoch spracovaných po roku 2019 Track and Field Facilities Manual 2019 https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/technical-information.
Požadované sú polyuretánové povrchy, ktoré musia mať platný certifikát IAAF vrátane značenia športových plôch nástrekom (čiarovanie).
Zabudované časti pre náradie a náčinie, ktorým bude atletický štadión vybavený, musí mať certifikáciu IAAF.

Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky, súčasťou ktorej je projektová dokumentácia.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
450 035,92 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45236110-4
45236113-5
45236114-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestom realizácie predmetu zákazky je pozemok ZŠ Československej armády 15 v Moldave nad Bodvou, parcely registra C parcela číslo 1351/126 o celkovej výmere: 11638 m2.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je výstavba atletického štadióna v meste Moldava nad Bodvou, na pozemku ZŠ Československej armády 15 v Moldave nad Bodvou, parcely registra C evidovanej na katastrálnej mape, a teda parcela číslo 1351/126 o celkovej výmere: 11638 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvorie, vlastník: Mesto Moldava nad Bodvou vo veľkosti podielu 1/1, nachádzajúcom sa v katastrálnom území: Moldava nad Bodvou, obec: Moldava nad Bodvou, okres: Košice - okolie, vedený Okresným úradom Košice - okolie - katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1533, vrátane nevyhnutného technického, sociálneho a materiálneho vybavenia atletického štadióna, ktorým sú potrebné objekty a ich miestnosti (budova tribúny, šatne, sociálne zariadenia, technické miestnosti, sklady a pod.), zariadenia a materiál (doskočiská, prekážky, vrhačské klietky, výsledkové tabule, meracie zariadenia a pod.), na výstavbu atletického štadióna s 300-metrovým atletickým oválom s umelým povrchom.

Projektant Deals management a.s., Brnianska 2392, 911 05 Trenčín rieši v projekte rekonštrukciu bežeckého oválu na novú zostavu (dl. 300m-4 dráhy, rovinka 130m-6 dráh) s jednotným polomerom 25,0m a na úroveň športovisko s umelým športovým povrchom kladený na syntetický betón (pružná priepustná podložka) hr. 35mm a revitalizáciu okolitého priestoru ihriska.

Požiadavkou na výsledok realizácie stavebných prác (predmetu zákazky) je, že musí spĺňať kritériá Medzinárodnej asociácie atletických federácií IAAF v zmysle technického manuálu IAAF Track and Field Facilities Manual 2008 a pri projektoch spracovaných po roku 2019 Track and Field Facilities Manual 2019 https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/technical-information.
Požadované sú polyuretánové povrchy, ktoré musia mať platný certifikát IAAF vrátane značenia športových plôch nástrekom (čiarovanie).
Zabudované časti pre náradie a náčinie, ktorým bude atletický štadión vybavený, musí mať certifikáciu IAAF.

Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky, súčasťou ktorej je projektová dokumentácia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
450 035,92 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 15
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
1.Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MŠVVŠ SR, prostredníctvom Slovenského atletického zväzu podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a na základe bodu B.6 Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 285 z 12. júna 2019 vo výške 100 000,00 eur s DPH.
2.Úverové zdroje vo výške 350 000,00 eur s DPH.
3.Vlastné prostriedky VOb vo výške 90 043,10 eur s DPH.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky osobného postavenia sú vzhľadom na limitovaný počet znakov tohto formulára uvedené v Súťažných podkladoch v Kapitole A.2 - Podmienky účasti uchádzačov
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti sú vzhľadom na limitovaný počet znakov tohto formulára uvedené v Súťažných podkladoch v Kapitole A.2 - Podmienky účasti uchádzačov
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti sú vzhľadom na limitovaný počet znakov tohto formulára uvedené v Súťažných podkladoch v Kapitole A.2 - Podmienky účasti uchádzačov
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku podľa § 46 ZVO, za účelom zabezpečenia viazanosti ponuky uchádzačov. Výška zábezpeky je 12 000,00 eur. Spôsob zloženia a uvoľnenia zábezpeky je uvedený v Kapitole A.1 - Pokyny pre uchádzačov, v Časti III Príprava dokumentov a dokladov ponuky, bod 18 Zábezpeka.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.04.2021 12:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.04.2021 13:00
Miesto: kontaktné miesto - E&L Consulting, s.r.o., Sabinovská 12, 821 02 Bratislava, č. 305, 3.poschodie.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ v súlade s § 52 ods.2 ZVO je povinný umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Vzhľadom na aktuálne Covid - opatrenia, otváranie ponúk bude
realizované elektronicky "ON-LINE" funkcionalitou IS EVO ver. 18. Viď Príručka k funkcionalite.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Prípadné zadanie podielu zákazky subdodávateľom (podľa návrhu uchádzača v ponuke) bude podľa § 41ZVO
upravené v zmluve vrátane určenia pravidiel zmeny subdodávateľov a povinností dodávateľa.
2.Verejný obstarávateľ (VOb) vyžaduje, aby úspešný uchádzač predložil pred podpisom zmluvy informácie aj o ďalších subdodávateľoch v zmysle znenia § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 z.č. 315/2016 Z. z. Podrobnejšie informácie sú v SP.
3.Zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
4.Zmluva bude podpísaná s úspeš.uchádzačom len za predpokladu splnenia požiadaviek z.č. 315/2016 Z.z.(zápis v
RPVS)
5.VOb si ako objednávateľ vyhradzuje právo nepristúpiť k uzatvoreniu zmluvy alebo odstúpiť od zmluvy v prípade
negatívneho vývoja rozpočtového krytia na financovanie uvedenej investičnej akcie, a to bez akýchkoľvek sankcií zo
strany zhotoviteľa.
6.Lehota splatnosti čiastkových faktúr a konečnej faktúry je 30 dní od doručenia faktúry. VOb neposkytne preddavky
7.Vyžaduje sa záručná lehota 60 mesiacov a zádržné vo výške 5 % z ceny predmetu zmluvy.
8. VOb bude vyžadovať, aby úspešný uchádzač ako zhotoviteľ spracoval podľa § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. plán
užívania stavby po ukončení stavených prác.
9. VOb bude vyžadovať, aby úspešný uchádzač ako zhotoviteľ zabezpečil činnosť koordinátora BOZP na stavenisku
počas doby realizácie predmetu zmluvy podľa § 6 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.
10.Plán organizácie výstavby (vecný a časový harmonogram) bude prílohou k zmluve a bude zohľadňovať potreby realizácie a fakturácie stavebných prác vo výške 100 000,00 eur s DPH do 31.12.2021.
11.Od úspešného uchádzača ako zhotoviteľa sa vyžaduje ku podpisu zmluvy predložiť doklad o uzatvorenom poistení za škodu spôsobenú pri výkone činnosti ako aj potvrdenie o zaplatení poistného, ktoré budú prílohou ku zmluve.
12.Súčasťou odovzdania a prevzatia diela na základe protokolu bude overenie kvality odovzdávaného diela (bežeckého oválu a atletických sektorov) na základe požiadaviek pre certifikát IAAF; Slovenského atletického zväzu po ukončení diela.
13.VO bude realizované v súlade s § 20 ZVO prostredníctvom funkcionality IS EVO ver. 18, vrátane komunikácie,
predkladania a vyhodnocovania ponúk. Záujemca/uchádzač postupuje podľa pokynov uvedených v SP a na web stránke ÚVO https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.htmll . Pre účely komunikácie a výmeny informácií vo verejnom obstarávaní sa za moment doručenia dôležitých písomností medzi VOb a záujemcom/uchádzačom, najmä písomností, s doručením ktorých ZVO spája plynutie lehôt, považuje deň odoslania takejto písomnosti funkcionalitou IS EVO.
14.VOb vylúči z VO uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom VO s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž - § 40ods. 6 písm. g) ZVO.
15.Na účely zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy verejný obstarávateľ vyžaduje v rámci poskytnutia súčinnosti podľa § 56 ods. 8 až 11 preukázanie alebo splnenie osobitných zmluvných podmienok ( § 42 ods. 12).
16.Ostatné informácie sú v SP.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.03.2021