Dostavba a rekonštrukcia materskej školy v obci Richnava

  Zadávateľ:
Obec Richnava
  Predpokladaná hodnota:
1.305.180,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
30.03.2021
  Dátum zverejnenia:
31.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Richnava
IČO: 00329525
Richnava 261, 05351 Richnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Viera Bačová
Telefón: +421 534473241
Email: vo@richnava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6130
Hlavná adresa(URL): www.richnava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dostavba a rekonštrukcia materskej školy v obci Richnava
Referenčné číslo: 012021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214100-1
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník
IA13-5 - Rekonštrukcia
IA19-3 - Prestavba
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom projektového riešenia je rekonštrukcia objektu a dostavba k pôvodnej stavbe na parcele KN-C 396/1, 396/2, k.ú. Richnava pre účely materskej školy.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 305 180,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45330000-9
45310000-3
45400000-1
45261300-7
45331100-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Richnava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu a dostavba k pôvodnej stavbe na parcele KN-C 396/1, 396/2, k.ú. Richnava pre účely materskej školy podľa projektovej dokumentácie. Podrobný opis a informácie sú uvedené v
súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá nákladov
Názov: Cena (vyjadrená v Euro spolu s DPH)
Relatívna váha: 70
Názov: Lehota výstavby (vyjadrená v kalendárnych dňoch od odovzdania staveniska)
Relatívna váha: 20
Názov: Sociálny aspekt (vyjadrený počtom zamestnaných osôb)
Relatívna váha: 10
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 305 180,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: V prípade, ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, bude sa postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPLZ-PO6-SC612-2018-1
II.2.14) Doplňujúce informácie
Európsky fond regionálneho rozvoja z Operačného programu Ľudské zdroje výzva s kódom OPLZ-PO6-SC612-2018-1
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (ďalej len zákon"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
2. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
3. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením podľa § 114 zákona o verejnom obstarávaní, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety.
4. V súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní sa z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákona proti byrokracii), nepredkladajú tieto doklady:
-výpis/-y z registra trestov uchádzača, jeho štatutárneho orgánu, člena/-ov štatutárneho orgánu, člena/- ov dozorného orgánu alebo prokuristu/-ov v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní,
-potvrdenia zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní,
-potvrdenia miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní,
-výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpis zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, v prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní týmito typmi dokladu.
5. Uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, poskytne verejnému obstarávateľovi za účelom získania výpisu z registra trestov jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu alebo prokuristu údaje v rozsahu: krstné meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo. V prípade, ak uchádzač tieto údaje neposkytne, predkladá výpis/-y z registra trestov jeho štatutárneho orgánu, člena/-ov štatutárneho orgánu, člena/-ov dozorného orgánu alebo prokuristu/-ov podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
6. Podrobnosti k týmto základným požiadavkám sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok dokladmi zmysle ustanovenia § 33 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Uchádzač predloží a preukáže vyjadrením každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, v ktorej/ktorých má uchádzač vedený účet, že:
- uchádzač nebol v nepovolenom debete za predchádzajúce obdobie 24 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej
banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu, pokiaľ bolo toto obdobie kratšie ako skúmané obdobie 24 mesiacov;
- bežný účet uchádzača nebol predmetom exekúcie za predchádzajúce obdobie 24 mesiacov ku dňu vystavenia
vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v
závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu, pokiaľ bolo toto obdobie kratšie ako skúmané obdobie 24 mesiacov;
-pri splácaní úveru, uchádzač dodržuje splátkový kalendár.
2. uchádzač predloží čestné prehlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých predkladá potvrdenia, nemá vedené účty a ani žiadne iné záväzky.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.
3. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti môže uchádzač predbežne nahradiť jednotným európskym
dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením podľa § 114 zákona o verejnom obstarávaní .
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú spôsobilosť na uskutočnenie prác doklady podľa § 34 ods. 1 písm. b), c), g) a l) zákona o verejnom obstarávaní.
1. V zmysle § 34 ods. 1 písm. b) - zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (vyhlásenie verejného obstarávania sa počíta od zverejnenia výzvy vo vestníku verejného obstarávania) s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok. Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov, ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
2. Podľa § 34 ods. 1, písm. c) údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, najmä tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na stavebné práce, tých, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác.
3. Podľa § 34 ods. 1, písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
4. Uchádzač predloží doklad s uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle
zabezpečiť subdodávateľom v zmysle § 34 ods.1, písm. l)

V súlade s § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.
Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti môže uchádzač predbežne nahradiť jednotným európskym
dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením podľa § 114 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ zohľadní referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie existujú.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Verejný obstarávateľ požaduje v zmysle § 34 ods.1, písm. b) v zozname stavebných prác predložiť:
a) uchádzač preukáže realizáciu stavebných prác v predmete zákazky, pričom súhrnná hodnota stavieb musí byť
minimálne v hodnote PHZ alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Stavby musia byť stavby rovnakého alebo
podobného predmetu v závislosti od charakteru hlavného predmetu zákazky. Za stavby rovnakého alebo podobného charakteru sa budú považovať všetky pozemné stavby.
b) )uchádzač preukáže min. pri jednej stavbe uvedenej v zozname stavieb, referenčný list na realizáciu stavby v objeme minimálne 500 tis eur bez DPH, ktorým preukazuje realizáciu prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky. Za stavby rovnakého alebo podobného charakteru sa budú považovať všetky pozemné stavby.
2. Uchádzač predloží údaje o technikovi, ktorý bude zabezpečovať činnosti v zmysle § 3 ods.1 a § 6 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z., v rozsahu meno a priezvisko a doloží úradne osvedčené oprávnenie na výkon činnosti podľa § 6 ods. 1 uvedeného nariadenia (uchádzač má možnosť predloženia ekvivalentného dokladu alebo rovnocenného dokladu vydaného podľa predpisov v krajine sídla uchádzača.
3.Uchádzač predloží k § 34 ods. 1, písm. g) - doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho (s odborným zameraním stavbyvedúceho na pozemné stavby) vydaného SKSI v zmysle zákona NR SR č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, t. j. fotokópiu tohto dokladu s originálnym odtlačkom pečiatky a podpisom držiteľa tohto oprávnenia. V prípade uchádzača so sídlom mimo územia SR je potrebné doložiť doklad vydávaný v krajine sídla uchádzača. Stavbyvedúci uchádzača musí mať doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho so zameraním na pozemné stavby, min. 3 roky praxe vo funkcii stavbyvedúceho. V zmysle uvedeného uchádzač predloží aj štruktúrovanú informáciu /profesijný životopis stavbyvedúceho a čestné prehlásenie stavbyvedúceho.
4. Z predložených dokladov a životopisov kľúčových odborníkov alebo riadiacich pracovníkov musí vyplývať, či predstavujú internú alebo externú kapacitu uchádzača. V prípade, že sa jedná o externú kapacitu uchádzača, musí spĺňať podmienky uvedené v § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podrobné informácie sú uvedené návrhu Zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 23.04.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.04.2021 13:00
Miesto: Otváranie elektronických ponúk v systéme EVO sa uskutoční na adrese: Obec Richnava, Richnava 261, 05351
Richnava, malá zasadačka.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk v systéme EVO sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní elektronických ponúk v systéme EVO môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Vzhľadom na kritériá na vyhodnotenie ponúk a podmienky plnenia zmluvy je obstarávanie zamerané na sociálny aspekt.
2. Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia sú povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v zmysle Zmluvy o NFP.
2. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku
písomne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zo strany záujemcu bude akceptovaný aj český jazyk.
Verejný obstarávateľ stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom prostredníctvom systému
EVO cez webové sídlo https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
3. V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 a s tým súvisiacich opatrení týkajúcich sa obmedzení návštev v budovách,
verejný obstarávateľ informuje, že vykoná mimoriadne opatrenia pre otváranie ponúk podľa situácie platnej v SR v čase
lehoty na otváranie ponúk.
4. Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku vo výške 30 000,00 eur v zmysle súťažných podkladov.
5. V prípade požiadavky záujemcu o obhliadku miesta realizácie požadovaného predmetu zákazky záujemca môže dohodnúť termín obhliadky s využitím komunikačného systému EVO.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.03.2021