Rekonštrukcia striech so zateplením na telocvičniach

  Zadávateľ:
Gymnázium V. B. Nedožerského
  Predpokladaná hodnota:
124.072,29 €
  Možnosť prihlásenia do:
13.04.2021 09:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
30.03.2021
  Dátum zverejnenia:
31.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Gymnázium V. B. Nedožerského
IČO: 00160750
Matice slovenskej 16, 97101 Prievidza
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Alica Eliášová
Telefón: +421 326555868
Email: alica.eliasova@tsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§ 7 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia striech so zateplením na telocvičniach
II.1.2) Hlavný kód CPV
45260000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom realizácie stavby je zateplenie plochých striech tepelnou izoláciou vrátane novej strešnej krytiny na telocvičniach, ktoré sú súčasťou budovy Gymnázia v Prievidzi v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie a podmienok Oznámenia k ohláseniu stavebných úprav Príloha č. 6. Podrobnejšie je predmet zákazky uvedený vo výkaze výmer - Príloha č. 3.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
124 072,29 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 13.04.2021 09:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Zákazka je realizovaná cez systém IS EVO.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.03.2021