Dodávka služieb pre Národný projekt „Migrácia IS obcí do vládneho cloudu - plošné rozšírenie IS DCOM – 2. etapa“

  Zadávateľ:
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
  Predpokladaná hodnota:
9.656.096,08 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.05.2021 14:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Rokovacie konanie so zverejnením
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
25.03.2021
  Dátum zverejnenia:
31.03.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Vnútroštátne identifikačné číslo: 45736359
Námestie Mateja Korvína 1, 81107 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Ľubomír Púček
Telefón: +421 232310521
Email: office@pangen.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/12208
Hlavná adresa(URL): http://www.zdruzeniedeus.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. e) zákona
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Podpora informatizácie štátnej správy a samosprávy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodávka služieb pre Národný projekt „Migrácia IS obcí do vládneho cloudu - plošné rozšírenie IS DCOM – 2. etapa“
Referenčné číslo: VO/2020456
II.1.2) Hlavný kód CPV
72000000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je pripojenie obcí do prostredia IS DCOM, vrátane komplexných služieb zahŕňajúcich, inštaláciu
dodaného hardvéru, oživenie a sprístupnenie služieb DCOM pre každú obec, migráciu a čistenie údajov potrebných pre
aktiváciu elektronických služieb samosprávy a pre agendy vnútornej správy obce, ktoré budú pre obec prístupné formou SaaS, vrátane validácie údajov. Súčasťou predmetu zákazky bude aj inštalácia a uvedenie do prevádzky zariadení, ktoré budú dodávané pre už zapojené obce v prostredí IS DCOM.
Podrobnejšie uvedené v predmetných súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
9 656 096,08 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72510000-3
72590000-7
72600000-6
51600000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
9 656 096,08 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP311071P371
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (Operačný program Integrovaná infraštruktúra) a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Lehota splatnosti faktúry je: 60 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi. Úspešnému uchádzačovi nebude poskytnutá zálohová platba.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uskutočniť rokovania v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách s cieľom
znížiť počet ponúk, ktoré sa majú prerokovať na základe kritérií na vyhodnotenie Základných ponúk, ktoré sú zároveň aj
kritériami na vyhodnotenie Konečných ponúk uvedených v tomto oznámení a v SP.
2. Záujemca, ktorého verejný obstarávateľ vyzve na predloženie Základnej ponuky, ktorá je východiskom pre následné
rokovania, bude verejným obstarávateľom požiadaný aj o predloženie jeho vyhlásenia so súhlasom, aby ním navrhované riešenie, resp. jeho časť boli v prípade potreby poskytnuté ostatným uchádzačom vo forme vytvoreného opisu predmetu zákazky a finančných a právnych podmienok, resp. jeho/ich časti, ktorý/é sa stane súčasťou výzvy na predkladanie Konečných ponúk a/alebo v prípade potreby na účely vedenia rokovania počas RKsZ.
3.Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 300 000,00 EUR. Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky sú stanovené
podľa zákona a podrobne rozpísané v súťažných podkladoch.
4. Náklady spojené s účasťou v tejto nadlimitnej zákazke znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči VO.
5. Informácie z vykonaných prípravných trhových konzultácií podľa § 25 ods. 3 zákona sú dostupné na internetovej
adrese: https://www.zdruzeniedeus.sk/verejne-obstaravanie-oznamy
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa
taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon). Záujemca
preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona.
2. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným
európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona. Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona.
3.Záujemca zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného
obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.
4. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým záujemca preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený
záujemcom.
5. V prípade záujemcu, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
6. Verejný obstarávateľ nie je orgánom verejnej moci. Záujemca so sídlom alebo miestom podnikania na území
Slovenskej republiky, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, nie je povinný verejnému
obstarávateľovi predkladať doklady podľa
- § 32 ods. 2 písm. e) zákona,
- § 32 ods. 2 písm. f) zákona.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 33 zákona týkajúce sa
finančného a ekonomického postavenia:
1. § 33 ods. 1 písm. d) zákona
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov je uvedená v dokumente
Podmienky účasti, zverejnenom na internetovej adrese: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1745
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 zákona týkajúce sa
technickej alebo odbornej spôsobilosti:
1. § 34 ods. 1 písm. a) zákona
2. § 34 ods. 1 písm. g) zákona
3. § 35 v spojení s § 34 ods. 1 písm. d) zákona
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov je uvedená v dokumente
Podmienky účasti, zverejnenom na internetovej adrese: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1745
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
1.Úspešný uchádzač pred podpisom zmlvy, ktorá budú výsledkom tohto verejného obstarávania, bude povinný:
a) uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaj o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia v súlade s § 41 ods. 3 zákona, v prípade, že uchádzač zabezpečuje realizáciu predmetu zákazky subdodávateľmi,
b) mať v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade so zákonom; uvedená
požiadavka sa vzťahuje aj na subdodávateľov uchádzača podľa osobitného predpisu a zákona.
Úspešný uchádzač sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením zákazky kedykoľvek
počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom a oprávneným osobám poskytne všetku potrebnú súčinnosť.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Súťažné konanie s rokovaním
IV.1.4) Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
Použitie etapového konania na postupné znižovanie počtu riešení, o ktorých sa bude diskutovať, alebo ponúk, o ktorých sa bude rokovať: Áno
IV.1.5) Informácie o rokovaní
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zadať zákazku na základe prvotných ponúk bez vykonania rokovaní
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 10.05.2021 14:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní (ďalej len "VO") sa uskutočňuje podľa § 20 zákona a v súlade so súťažnými podkladmi (ďalej len "SP"). Systém Elektronické obstarávanie (ďalej len "EO") použitý na zadávanie tohto verejného obstarávania (VO) je súčasťou Elektronického kontraktačného systému (EKS). Je vytvorený, prevádzkovaný a dostupný na webovom sídle: https://eo.eks.sk/, resp. https://www.eks.sk/.
2.Verejný obstarávateľ (ďalej len "V.Ob.") uvádza, že v dokumente Všeobecné podmienky elektronického obstarávania (v aktuálnom znení), ktorý je zverejnený na EKS, sú upravené v rozsahu zákona základné podmienky používania EO najmä z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov a iných údajov, ako aj podrobnosti vo vzťahu ku komunikácii, doručovaniu, identifikácii a autentifikácii. Podrobnosti o elektronickej komunikácii vrátane doručovania sú v tomto dokumente uvedené v čl. III. Komunikácia a doručovanie. Priamy odkaz:
https://ppvo.eks.sk/SpravaVPPPVO/VPPPVO/AktualneUcinne/10
Dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti sú prístupné v súlade so
zákonom na internetovej adrese https://www.eks.sk/, resp. na
https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1745. Z uvedeného dôvodu V.Ob. tieto dokumenty záujemcom nezasiela.
Priamy odkaz na túto internetovú adresu je tiež zverejnený v profile V.Ob. na web stránke Úradu pre verejné
obstarávanie (ďalej len "ÚVO"), konkrétne na (http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430485)
3.V.Ob. odporúča záujemcom/uchádzačom počas celého trvania tohto VO priebežne sledovať Elektronickú tabuľu (ďalej len "ET") tejto zákazky https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1745 a tiež webové sídlo ÚVO, časť Profil V.Ob., adresa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/12208, resp. http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430485 .
4.Záujemca predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu III.1 ((III.1.1), III.1.2) a III.1.3))
tohto oznámenia v lehote do 10.05.2021 do 14:00 hod. výlučne elektronicky, prostredníctvom systému EKS, konkrétne záložky označenej ako "Žiadosť o účasť" prístupnej z ET predmetnej zákazky dostupnej na webovej adrese https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1745. Ak doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu III.1.1), III.1.2) a III.1.3) tohto oznámenia predkladá skupina dodávateľov podľa tohto bodu, podbodu 6 tohto
oznámenia, predloží spolu s dokladmi preukazujúcimi splnenie podmienok účasti aj plnomocenstvo v súlade s týmto
pobodom 6 tohto oznámenia.
5. Podmienky účasti podľa tohto oznámenia podľa bodov III.1.1), III.1.2) a bodu III.1.3) a spôsob ich preukazovania sú uvedené v dokumente Podmienky účasti zverejnenom na webovej adrese:
https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1745 . Vzor Jednotného európskeho dokumentu, ktorým je možné nahradiť podmienky účasti podľa § 32 až § 35 zákona, je tiež zverejnený na internetovej adrese:
https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1745.
6. Záujemcom/uchádzačom môže byť aj skupina fyzických osôb a/alebo právnických osôb vystupujúcich voči V.Ob.
spoločne. Bližšie informácie o Skupina dodávateľov a jej povinnostiach v tomto VO sú uvedené v bode 17.1
predmetných súťažných podkladov (SP). Formuláre plnomocenstiev tvoria prílohu č. 4 SP.
7.Ak je doklad/dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do slovenského jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka.
8. V.Ob. posudzuje splnenie podmienok účasti vo VO v súlade s predmetnými dokumentmi potrebnými na vypracovanie ponuky, na preukázanie splnenia podmienok účasti zverejnenými na webovej adrese:
https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1745 a zákonom.
9. Neboli uplatnené sociálne aspekty, zelené VO, obstarávanie inovácií, d) žiadne z uvedených.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Pokračovanie bodu VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE tohto oznámenia:
10.Kritériami na vyhodnotenie základných ponúk sú:
Kritérium č. 1 - Najnižšia cena celkom vyjadrená v EUR bez DPH. Váha: 60%, vyjadrená maximálnou číselnou hodnotou 60 bodov, ktoré uchádzač môže získať v rámci tohto kritéria
Kritérium č. 2 - Kvalitatívne hodnotenie návrhov spôsobu riešenia požiadaviek opisu predmetu zákazky. Váha 40%,
vyjadrená maximálnou číselnou hodnotou 40 bodov, ktoré uchádzač môže získať v rámci tohto kritéria.
Kritérium č. 2 - Kvalitatívne hodnotenie návrhov spôsobu riešenia požiadaviek opisu predmetu zákazky sa člení na dve základné oblasti, a to nasledovne:
B1. Hodnotenie návrhu spôsobu riešenia procesného a organizačného zabezpečenia pripojenia obcí do IS DCOM
B2. Hodnotenie návrhu spôsobu riešenia migrácie údajov z informačného systému obce do IS DCOM
Oblasť B1. Hodnotenie návrhu spôsobu riešenia procesného a organizačného zabezpečenia pripojenia obcí do IS DCOM pozostáva z nasledujúcich podkritérií:
Podkritérium č. B1-1 kritéria č. 2: Projektový plán smerujúci k vytvoreniu predpokladov na spustenie migrácií dát
jednotlivých obcí do IS DCOM, ktoré pozostáva z nasledujúcich subkritérií:
1) Dĺžka realizácie prípravných aktivít.
2) Časová súslednosť navrhovaných prípravných aktivít nevyhnutných pre prípravu plošného rozširovania IS DCOM.
Podkritérium č. B1-2 kritéria č. 2: Návrh aktivít z pohľadu obce v procese pripájania k IS DCOM, ktoré pozostáva z nasledujúcich subkritérií:
1) Rýchlosť sprístupnenia cieľovej úžitkovej hodnoty pre obec.
2) Minimalizácia negatívnych dopadov z pohľadu obce v procese pripájania k IS DCOM.
3) Časová a obsahová súslednosť všetkých aktivít z pohľadu obce participujúcej na procese plošného rozšírenia IS
DCOM.
Podkritérium č. B1-3 kritéria č. 2: Návrh modelu orchestrácie všetkých aktivít a riešiteľov participujúcich na aktivitách v procese pripájania obcí do IS DCOM, ktoré pozostáva z nasledujúcich subkritérií:
1) Model plošného rozširovania IS DCOM.
2) Flexibilita riadenia procesu plošného rozširovania IS DCOM.
Oblasť B2. Hodnotenie návrhu spôsobu riešenia migrácie údajov z informačného systému obce do IS DCOM pozostáva z nasledujúcich podkritérií:
Podkritérium č. B2-1 kritéria č. 2: Návrh procesu prechodu agendy miestnych daní a poplatkov z informačného systému obce (ďalej len ISO) do IS DCOM z pohľadu obce, ktoré pozostáva z nasledujúcich subkritérií:
1) Doba nedostupnosti aplikačného programového vybavenia pre vyrubovanie daní a poplatkov.
2) Návrh monitorovania a akceptácie aktivít v procese prechodu agendy miestnych daní a poplatkov z pohľadu obce.
3) Časová a obsahová súslednosť všetkých aktivít vyššie uvedeného procesu z pohľadu obce.
Podkritérium č. B2-2 kritéria č. 2: Návrh procesu prípravy údajov vrátane funkčnej dekompozície modulu migračného nástroja pre prípravu údajov , ktoré pozostáva z nasledujúcich subkritérií:
1) Efektívnosť, reprodukovateľnosť, časová a obsahová súslednosť operácií v procese prípravy a migrácie údajov obce pri prechode miestnych daní a poplatkov z ISO do IS DCOM.
2) Dekompozícia funkčných častí modulu migračného nástroja pre prípravu údajov
3) Ukážka migrácie údajov obce do IS DCOM
Kritéria na vyhodnotenie základných ponúk, aktualizovaných ponúk (ak je to relevantné) podľa tohto bodu, sú zároveň aj kritériami na vyhodnotenie konečných ponúk. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
11.V.Ob. nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
25.03.2021