Rekonštrukcia atletického oválu - štadión Malacky

  Zadávateľ:
Mesto Malacky
  Predpokladaná hodnota:
941.996,29 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
30.03.2021
  Dátum zverejnenia:
31.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Malacky
IČO: 00304913
Bernolákova 5188/1A, 90101 Malacky
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Marta Asia Laliková
Telefón: +421 347966179
Email: msu@malacky.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/4138/
Hlavná adresa(URL): http://www.malacky.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia atletického oválu - štadión Malacky
II.1.2) Hlavný kód CPV
45236100-1
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Realizácia stavebných prác týkajúcich sa rekonštrukcie bežeckého oválu podľa manuálov Medzinárodnej asociácie atletických federácií IAAF resp. Svetovej atletiky WA (ďalej len WA) v plošných a materiálových parametroch. Stavebné práce musia byť zrealizované tak, aby súťažné zariadenie spĺňalo požiadavku budúcej certifikácie vo vzťahu k bežeckej 400 m dráhe - minimálne konštrukčnú kategóriu V a aby areál mohol výhľadovo dlhodobo slúžiť pre kvalitnú pravidelnú výučbu telovýchovy, tréningy športových oddielov a pre súťaže (aj na vysokej výkonnostnej a profesionálnej úrovni), vrátane medzinárodných.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
941 996,29 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miesto dodania predmetu zákazky: Atletický ovál - štadión Malacky. Parcela č. 2253/5, 2253/6, 2253/1, 2253/7 k.ú. Malacky, 835196 okres Malacky.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je "Rekonštrukcia atletického oválu - štadión Malacky podľa manuálov Medzinárodnej asociácie atletických federácií IAAF resp. Svetovej atletiky WA (ďalej len WA)" v plošných a materiálových parametroch jednotlivých atletických športovísk, ktorá spočíva v rekonštrukcii 400-metrového bežeckého oválu a cieľovej rovinky so 6 dráhami na športovisko s umelým polyuretánovým povrchom a v rekonštrukcii skokanských a vrhačských atletických sektorov podľa projektovej dokumentácie.

Predmetný športový a atletický areál bol vybudovaný v minulosti čomu zodpovedá aj jeho stavebno - technické vyhotovenie. Dlhodobo nie je udržiavaný pre plnenie svojho účelu čomu zodpovedá aj terajší stav areálu.
Po zhodnotení možno konštatovať, že terajšie zariadenia a športové povrchy štadióna v súčasnosti nevyhovujú svojmu účelu technickou kvalitou a sú aj tzv. morálne zastarané natoľko, že nezodpovedajú požadovaným parametrom pre atletické súťaže podľa manuálov WA, ani nárokom na vyučovanie telovýchovy na vysokoškolskej úrovni.
Zámerom investora je zrekonštruovať areál podľa manuálov WA v plošných a materiálových parametroch jednotlivých atletických športovísk tak, aby areál mohol výhľadové dlhodobo slúžiť pre kvalitnú pravidelnú výučbu telovýchovy, tréningy športových oddielov a pre súťaže aj na medzinárodnej úrovni.
Toto je možné prakticky iba kompletnou rekonštrukciou štadióna - s položením nových povrchových vrstiev, príp. aj zmenou polohy a plošných rozmerov športovísk.
Podrobnejšie informácie sa nachádzajú vo výkaze výmer, v projektovej dokumentácii, technickej správe a zmluve o dielo, ktoré sú prílohou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
941 996,29 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 7
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa a z prostriedkov
schválenej dotácie zo Slovenského atletického zväzu (SAZ).
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v súlade s § 32 ods. 1) zákona o VO.

1.2 Uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v § 32 ods.1 zákona o VO týkajúce sa osobného postavenia spôsobom podľa § 32 ods. 2 zákona o VO.

Vzhľadom k skutočnosti že verejný obstarávateľ má prístup do databáz verejnej správy, uchádzač nie je povinný predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b), c), e), f) zákona o VO.

Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods.1 zákona o VO, ktorý vedie UVO.

3) § 32 ods. 4) zákona o VO - Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v ods.2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

4) § 32 ods. 5) zákona o VO - Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Podľa § 114 ods. 1) zákona o VO - Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa §39 zákona o VO alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods.6. zákona o VO. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 zákona o VO, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety.

UPOZORNENIE:
Vo vzorových dokumentoch je vypracovaný dokument UDELENIE SÚHLASU PRE POSKYTNUTIE VÝPISU Z REGISTRA TRESTOV príloha č. 12. Tento súhlas nie je povinný udeliť uchádzač, ktorý má sídlo na území SR a má platný zápis v Zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie. Uchádzač, ktorý nemá platný zápis v Zozname hospodárskych subjektov pokiaľ vo svojej ponuke nepredloží predmetný dokument, t.j. udelenie súhlasu, verejný obstarávateľ si nemá ako overiť splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2. písm. a). V takomto prípade je uchádzač povinný preukázať splnenie predmetnej podmienky účasti sám.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: neuplatňuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Celé znenie podmienok účasti je uvedené v súť. podkladoch (v oddieli A2, B1 a ďalších častiach SP)
nakoľko elektronický formulár výzvy nemá dostatočnú kapacitu na kompletné informácie, kt. sú uvedené
v súťaž. podkladoch.
3.1 podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO.
Min. úroveň požadovaná ver. obst. podľa § 38 ods. 5 ZVO:
Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác (ďalej iba "SP") za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia ver. obstarávania doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní SP a zhodnotení uskutočnených SP podľa obch. podm. v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) bod 1., resp. 2 ZVO, ktorým preukáže uskutočnenie zákaziek rovnakého alebo typovo podobného uskutočnenia SP kumulatívne a to v min. objeme, ktorý nebude nižší ako 900000,00 EUR bez DPH za posudzované obdobie.
Poznámka: Za SP charakteru rovnakého alebo obdobného bude ver. obst. akceptovať SP súvisiace s výstavbou alebo rekonštrukciou inžinierskych stav. zodpovedajúcich klasifikácii stav. Typ 2, Oddiel 24 (Športové a rekreačné stavby) upravenej vo Vyhláške č. 323/2010, ktorou sa vydáva Štati. klasifikácia stavieb alebo v ekvivalentnom predpise, pričom uchádzač preukáže, že predmetom deklarovaných vyššie uvedených SP realizoval aj SP podľa bodu 3.1.1:
3.1.1realizáciu min. jednej zákazky za obdobie posledných 5 rokov pred vyhlásením tohto ver. obstarávania realizácia atletického areálu obsahujúca výstavbu alebo rekonštrukciu 400-metrového bežeckého oválu, na ktorý bol vydaný certifikát Athletic Facility Certificate Medz. atletickej federácie (IAAF), resp. Svet. atletiky (WA) (ďalej len certifikát). V certifikáte musí byť na pozícii Installation company (zhotoviteľ) uvedené obch. meno uchádzača. Vydaný certifikát na refer. zákazku musí byť súčasťou dokladov a dokum., ktorými uchádzač preukazuje splnenie predmetnej podm. účasti, pričom objem min. jednej z realizovaných SP nebude nižší ako 450 000,00 EUR bez DPH.
Pojem výstavba alebo rekonš. zahŕňa aj položenie podkladových vrstiev a nie iba retoping povrchovej polyuretánovej vrstvy.
- Predložený Zoznam uskutočnených SP prác musí obsahovať min. tieto údaje:
1.meno a priezvisko, obch.meno alebo názov, adresu pobytu, sídlo alebo miesto podnikania, IČO dodávateľa alebo dátum nar., ak nebolo pridelené IČO
2.názov ver. obst. alebo obst.
3.ozn. ver. obstarávania
4.číslo zmluvy alebo konc. zmluvy
5.stručnú identifikáciu plnenia podľa zmluvy alebo konc. zmluvy
6.množstvo, objem alebo rozsah plnenia
7.miesto, cenu a lehotu pln. zmluvy alebo konc. zmluvy.
Splnenie požadovaných predpokladov vo vzťahu k zákazkám uvedeným v bode 3.1.1 uchádzač preukáže doložením príslušného dokladu o certifikácii IAAF (WA) atletického štadiónu, resp. atletického oválu min. na úrovni Class V v zmysle technického manuálu Track and Field Facilities Manual 2019 (predtým Track and Field Facilities Manual 2008) - a to na meno uchádzača.

- Zoznam uskutoč. SP musí byť podpísaný uchádzačom - jeho štat. orgánom alebo členom štat. orgánu alebo iným zást. uchádzača, podľa toho, kto je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.
- V prípade že realizácia zákazky bola realizovaná uchádzačom len z časti (napr. člen združenia, skupiny dodáv. a pod.), musí byť z dokladu zrejmé, v akom fin. objeme ich realizoval uchádzač, alebo jeho osoba podľa § 34 ods. 3 ZVO.
- Ak obdobie realizácie danej zákazky prekračuje referenčné obdobie, je potrebné uviesť okrem celkovej zml. ceny zákazky aj adekvátny fin. objem zodpovedajúci referen. obdobiu, za účelom preukázania splnenia podm. min. finanč. objemov požadovaných ver. obstarávateľom, počas referenčného obdobia.
- Pokiaľ uchádzač predloží v potvrdeniach cenu v inej mene ako euro, na vyčíslenie ceny uskutočnených SP sa pri prepočte inej meny na menu euro použije kurz Eur. centr. banky platný v deň odoslania Výzvy na zverejnenie vo Vestníku VO.
- Ak sa uchádzač na preukázanie splnenia podmienky rozhodne použiť referenciu vedenú IS ÚVO v Evidencii referencií, uvedie odkaz resp. registračné číslo tejto referencie
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Celé znenie podmienok účasti je uvedené v súťažných podkladoch (v oddieli A2, B1 a ďalších častiach SP)
nakoľko elektronický formulár výzvy nemá dostatočnú kapacitu na kompletné informácie, kt. sú uvedené
v súťažných podkladoch.

1. podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o VO: Uchádzač predloží
- Certifikát IAAF (WA) spolu s dokladom TEST REPORT k ponúkanému umelému (polyuretánovému) športovému povrchu v súlade s predloženým Katalógovým listom v rámci ponuky. Certifikát bude vydaný akreditovaným certifikačným orgánom alebo iným ekvivalentným dôkazom rovnocenným opatreniam na zabezpečenie kvality. Certifikáty musia zodpovedať špecifikáciám uvedeným v technickej správe, výkaze výmer a produktových listoch. Verejný obstarávateľ/objednávateľ požaduje predložiť pred realizáciou predmetu zákazky na odsúhlasenie vzorky umelých povrchov, ktoré budú použité na realizáciu atletickej dráhy. Umelý povrch musí byť v zozname certifikovaných povrchov WA (IAAF). Vzorky musia zodpovedať špecifikáciám uvedeným v technickej správe, výkaze výmer a produktových listoch v rámci predloženej ponuke.

2.podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO:
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 zákona o VO:
Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za uskutočnenie prác. Verejný obstarávateľ požaduje, aby riadiaci pracovník, ktorý sa bude osobne podieľať na riadení stavebných prác, spĺňal nižšie uvedené minimálne odborné požiadavky. Splnenie požiadaviek preukáže uchádzač predložením požadovaných dokumentov. Uchádzač preukáže odbornú kvalifikáciu u nasledovných pozícií:
- Odborný garant - geodet
- Odborný garant stavbyvedúci s odborným zameraním pre dopravné alebo pozemné stavby.
Požiadavky preukazujúce splnenie podmienok účasti sú bližšie uvedené v súťažných podkladoch.

3.podľa § 34 ods. 1 písm. h): v nadväznosti na § 35 ZVO uchádzač uvedie opatrenia manažérstva kvality, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy.
Min. úroveň požadovaná podľa § 38 ods. 5 ZVO:
Uchádzač preukáže a doloží, že je držiteľom platného certifikátu systému manažérstva kvality zodpovedajúceho EN ISO 9001 v oblasti realizácie stavebných prác (dopravné alebo pozemné stavby), ktorým potvrdí splnenie noriem manažérstva kvality. Verejný obstarávateľ uzná aj osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov, resp. prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom o zabezpečení manažérstva kvality, avšak musia byť rovnocenné opatreniam na zabezpečenie manažérstva kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu v súlade s § 35 ZVO.

4.podľa § 34 ods. 1 písm. m):
Uchádzač zároveň predloží vzorky umelých povrchov použitých uchádzačom na atletickú dráhu. Umelý povrch musí byť v zozname certifikovaných povrchov WA (IAAF). Vzorky musia zodpovedať špecifikáciám uvedeným v technickej správe, výkaze výmer a produktových listoch. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť vzorky tovaru určeného k dodaniu o veľkosti min. 7x7 cm (max. však 0,50x0,50 m). Uchádzač zároveň predloží Certifikát IAAF (WA) spolu s dokladom TEST REPORT k ponúkanému umelému (polyuretánovému) športovému povrchu v súlade s predloženým Katalógovým listom v rámci ponuky. Certifikát bude vydaný akreditovaným certifikačným orgánom alebo iným ekvivalentným dôkazom rovnocenným opatreniam na zabezpečenie kvality. Certifikáty musia zodpovedať špecifikáciám uvedeným v technickej správe, výkaze výmer a produktových listoch.
Vzorku/vzorky uchádzač doručí na adresu verejného obstarávateľa: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, Malacky (podateľňa, alebo kontaktnej osobe) a to najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie súhlasu s nenávratným bezplatným poskytnutím vzorky ponúkaného tovaru.
5. Ďalšie doplňujúce informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.04.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.04.2021 11:00
Miesto: Mestský úrad Malacky, Bernolákova 5188/1A, Malacky, 30.04.2021 o 11.00 hod. zasadačka na 3. poschodí
Uplatňuje sa on-line otváranie ponúk v súvislosti so šírením vírusu COVID-19,prostredníctvom on-line sprístupnenia ponúk uchádzačom, tzn. že v okamihu otvorenia ponúk IS EVO vygeneruje a odošle Zápisnicu z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v aj časti B1 OPIS PREDMET ZAKAZKY a v návrhu ZoD.
2. Objednávateľ zadrží zhotoviteľovi z každej faktúry sumu vo výške 10 % z fakturovanej čiastky bez DPH, ktorá bude slúžiť ako zábezpeka zodpovednosti zhotoviteľa v zmysle článku 15 ZoD a/alebo nedoručenia objednávateľovi Certifikát WA na základe jeho výzvy (zádržné).
Zhotoviteľ je povinný zriadiť v prospech objednávateľa za účelom zabezpečenia svojho záväzku za akosť diela zhotoveného podľa ZoD a zabezpečenia všetkých ostatných záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi z ZoD, slúžiacu najmä ak zhotoviteľ nesplní povinnosť ukončiť a odovzdať predmet zmluvy riadne a včas alebo riadne a včas neodovzdal zhotovené dielo za podmienok uvedených v ZoD, bankovú záruku vo výške 8 % z celkovej ceny za dielo bez DPH - viď ZoD.
3. Zábezpeka sa v prípade danej zákazky nepožaduje.
4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť ZoD na predmet zákazky so žiadnym uchádzačom v prípade, že ceny uvádzané v ponukách presiahnu stanovený limit finančných prostriedkov, pridelených na predmet zákazky, t.j. limit predpokladanej hodnoty zákazky. Taktiež si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo realizovať predmet zákazky len v prípade schválenia verejného obstarávania na uvedený predmet zákazky príslušným poskytovateľom pomoci a zároveň mestským zastupiteľstvom.
5.Komunikácia a výmena informácií medzi ver. obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje elektronicky spôsobom a prostriedkami, ktoré zabezpečia úplnosť údajov a obsahu uvedených v ponuke a zaručia ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.
- Pri komunikácii ver. obstarávateľ bude postupovať prostredníctvom Informačného systém EVO na adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html.
5.Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ekvivalenty sa nepovažujú za variantné riešenie.
Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, bude sa naň pozerať akoby nebolo predložené.
6.Vzhľadom na to, že dielo má byť používané najmä na uskutočňovanie atletických súťaží, po odovzdaní diela na základe výzvy objednávateľa je povinnosťou zhotoviteľa zabezpečiť vyhotovenie a predložiť objednávateľovi Certifikát Medzinárodnej asociácie atletických federácií IAAF, resp. Svetovej atletiky WA (ďalej aj WA) na tzv. konstrukčnú kategóriu stavby (Construction Category podľa tab. 1.5.3 technického manuálu WA Track and Field Facilities Manual 2019), pričom dielo musí spĺňať minimálne parametre pre konštrukčnú kategóriu V.
7. Zhotoviteľ vyhlásením preukáže, že najneskôr v deň podpisu zmluvy, že má uzavretú poistnú zmluvu zodpovednosti za škodu s poistným limitom minimálne 1 000 000,- Eur. Zhotoviteľ vyhlási, že na základe poistnej zmluvy je poistený pre prípad, ak bude objednávateľovi spôsobená v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy akákoľvek škoda vrátane škody, ktorá nebola spôsobená zavinením zhotoviteľa, najmä (ale nie výlučne) škoda vzniknutá v dôsledku poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty majetku objednávateľa. Poistné zmluvy, ktoré obsahujú toto poistenie zhotoviteľ na požiadanie predloží objednávateľovi.
8.Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača predložiť vo svojej ponuke aj nasledovné dokumenty a certifikáty pre účel preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazky uvedené v časti B1 Opis predmetu zákazky.
9.Úspešný uchádzač je povinný v lehote na poskytnutie súčinnosti spolu s podpísanou Zmluvou o dielo predložiť ver. obstarávateľovi nasledovné dokumenty, ktoré súvisia s realizáciou predmetu zákazky:
- Podrobný časový harmonogram prác
- Podrobný technologicko-stavebný postup realizácie diela/predmetu zákazky.
- Plán likvidácie a zhodnotenia odpadu vznikajúceho pri realizácii rekonštrukcie predmetu zákazky.
- Popis opatrení na zníženie hlučnosti, prašnosti a zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev a komunikácií.
Požiadavky sú bližšie uvedené v časti B1 Opis predmetu zákazky.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.03.2021