Futbalové ihrisko s umelým povrchom

  Zadávateľ:
Obec Raslavice
  Predpokladaná hodnota:
176.783,27 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.04.2021 09:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
29.03.2021
  Dátum zverejnenia:
31.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Raslavice
IČO: 00322521
Hlavná 154, 08641 Raslavice
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Adamčáková
Telefón: +421 544792222
Email: obec@raslavice.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Futbalové ihrisko s umelým povrchom
Referenčné číslo: 1TOV_Ras_2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
39293400-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Výber dodávateľa tovaru pre projekt: Futbalové ihrisko s umelým povrchom, nakoľko práce budú zabezpečené formou In-hause zákazky.
materiál pre SO:
SO 01 Futbalové ihrisko
SO-02 Petangové ihrisko
SO-03 Parkovisko pre imobilných

Futbalové ihrisko, petangové ihrisko ako aj parkovisko pre imobilných budú
umiestnené na parcele č. 400/1; 400/14; 400/15; 400/19; 400/20; 400/21; 400/22 v katastri
Nižné Raslavice, ktorých vlastníkom je obec Raslavice, okres Bardejov

Podrobný opis je uvedený v súťažných podkladoch, ktorých súčasťou je projektová dokumentácia a výkaz výmer.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
176 783,27 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Kataster Nižné Raslavice
Parcela: č. 400/1; 400/14; 400/15; 400/19; 400/20; 400/21; 400/22
II.2.4) Opis obstarávania
Výber dodávateľa materiálu v rámci projektu: Futbalové ihrisko s umelým povrchom.
Konkrétne pre stavebné objekty:
SO 01 Futbalové ihrisko
SO-02 Petangové ihrisko
SO-03 Parkovisko pre imobilných

Objekt SO-01: Futbalové ihrisko
Rozmer hracej plochy: 95 x 55 m
Zastavaná plocha objektu: 6 439,78 m

Objekt SO-02: Petangové ihrisko
Rozmer hracej plochy: 4,0 x 15,0 m
Zastavaná plocha objektu: 152,067 m

Objekt SO-03: Parkovisko pre imobilných
Rozmer parkovacej plochy: 3,5 x 18,0 m
Zastavaná plocha objektu: 63,00 m


Podrobný popis a rozsah je uvedený v súťažných podkladoch, ktorých súčasťou je projektová dokumentácia a výkaz výmer. Stavebné práce nie sú predmetom tejto zákazky ale zadané v zmysle výnimky in house.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
176 783,27 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: v prípade, ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, bude sa postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Z fondu na podporu športu, výzva: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry, číslo: 2020/001
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") . Splnenie týchto podmienok preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Ak uchádzač alebo záujemca ma sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenne doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

Doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c), e) zákona o verejnom obstarávaní nie je potrebné predkladať, nakoľko ich verejný obstarávateľ vie overiť z informačných systémov verejnej správy.

Odôvodnenie: Podmienkou chce mať verejný obstarávateľ istotu, že uchádzač si plní všetky povinnosti dané všeobecne záväznými právnymi predpismi.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.
Uchádzač predloží doklad podľa § 33 ods. 1) písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, t.j. vyjadrením banky alebo
pobočky zahraničnej banky.

2.
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu
na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude
skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.
Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni
preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne
plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods.1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu Výzvy za všetkých členov skupiny spoločne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. § 33 ods. 1, písm. a) uchádzač predloží:
a) vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má vedený účet, o solventnosti a schopnosti plniť
finančné záväzky. nie staršie ako 3 mesiace od vyhlásenia tejto zákazky vo Vestníku verejného obstarávania. V
predmetnom vyjadrení banka potvrdí, že uchádzač za predchádzajúcich 24 mesiacov ku dňu vystavenia
dokladu/vyjadrenia:
nie je a nebol za dané obdobie v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje a za dané obdobie dodržiaval splátkový kalendár, bežný účet uchádzača nie je a nebol za dané obdobie predmetom exekúcie.
Pre spresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.
b) podpísané čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých potvrdenie predložil, nemá vedené ďalšie účty ani ďalšie záväzky.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. a) rozsahu a platnosti v zmysle ZVO
2.Uchádzač môže v zmysle § 34 ods. 3) na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť
technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.
V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať
kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a
dbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Zoznam dodávok tovaru musí uchádzač preukázať, že za rozhodné obdobie (tj. predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania) uskutočnil dodávku tovaru rovnakého alebo porovnateľného ako je predmet zákazky (Umelá tráva futbalová) v nestanovenom množstve v celkovej hodnote min. 90.000,00 Eur bez DPH.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: cez systém EVO, uvedené v súťažných podkladoch
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 12.04.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 12.04.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.04.2021 10:00
Miesto: Obecný úrad Raslavice, Hlavná 154, 086 41 Raslavice
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ použitie elektronickú aukciu, čím postupuje podľa § 54 ZVO, t.j. otváranie ponúk je neverejné a údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Podmienky a pravidlá neupravené v tejto výzve, v súťažných podkladoch (SP) a v procese verejného obstarávania
(VO) sa riadia zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
2.K SP sa poskytuje neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa na stránke www.uvo.gov.sk.
3. Toto VO sa realizuje prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania IS ÚVO, ktorý je dostupný na adrese: https://www.uvo.gov.sk/
Pre účasť na elektronickom VO, resp. komunikáciu v systéme a pre elektronické predkladanie ponuky prostredníctvom systému IS ÚVO - EVO je potrebné:
- ak uchádzač nemá konto v IS ÚVO je potrebné vytvoriť si účet
- v prípade ak hospodársky subjekt, za ktorého predkladáte ponuku/realizujete inú komunikáciu podľa ZVO, ešte nie je zaregistrovaný v IS ÚVO, je potrebné ho zaregistrovať link: https://www.uvo.gov.sk/private/hospodarske-subjekty/add
4. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené VO na preukázanie splnenia
podmienok účasti JED-om podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne VO na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne
prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o
dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu VO postupovať podľa § 39 ods. 6. ZVO
5. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto VO sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou
elektronického nástroja EVO na portáli www.uvo.gov.sk.
6. Vyžaduje sa zloženie zábezpeky podľa § 46 zákona č. 343/2015 vo výške 5.000,- €.
7. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 37 ods. 3 ZVO.
8. Predzmluvné podmienky: Verejný obstarávateľ neposkytne úspešnému uchádzačovi zálohy ani preddavky. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, nie je predmetné VO zelené, je obstarávanie inovácií a nie je zamerané na sociálne aspekty.
9. Verejný obstarávateľ nerozdeľuje zákazku na časti. Rozdelenie zákazky by predstavovalo riziko koordinácie dodávateľov ako aj riziko nadmernej technickej obtiažnosti a tým aj riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.
10. Ďalšie informácie sú kapacitných dôvodov v SP.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.03.2021