Revitalizácia autobusového otočiska

  Zadávateľ:
Mestská časť Bratislava - Rusovce
  Predpokladaná hodnota:
435.194,91 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
29.03.2021
  Dátum zverejnenia:
31.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mestská časť Bratislava - Rusovce
IČO: 00304611
Vývojová 8, 85110 Bratislava-Rusovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Gabriela Šedová
Telefón: +421 908767595
Email: gabriela.sedova@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4114
Hlavná adresa(URL): https://www.bratislava-rusovce.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Revitalizácia autobusového otočiska
II.1.2) Hlavný kód CPV
45223300-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Stavebné práce na projekte Revitalizácia autobusového otočiska, ktorý bude financovaný zo štrukturálnych fondov, operačný program IROP, výzva: IROP-PO1-SC121-2019-48. V rámci stavebných prác budú realizované práce na nasledovných stavebných objektoch:
SO 01 Cyklotrasa časť bezprostredne napojená na autobusové otočisko
SO 02 Autobusové otočisko, dopravná časť
SO 03 Vybavenie otočiska
SO 04 Verejné osvetlenie
SO 05A Prípojka vody a studňa
SO 05B Prípojka splaškovej a dažďovej kanalizácie
SO 06 Sadové úpravy
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
435 194,91 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233140-2
45233260-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Katastrálne územie Bratislava-Rusovce:
- LV č. 1862: parc. reg. E 3330/1;
- LV č.. 1779: parc. reg. E 3675/3, parc. reg. E 467/1, , parc. reg. E parc. č.410, parc. reg. E č. 5231
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce na projekte Revitalizácii autobusového otočiska,
Obsahom stavebných práce je:
-rekonštrukcia komunikácií v priestore autobusového otočiska realizácia k otočisku priľahlej časti cyklotrasy,
-vybudovanie bezpečných priechodov pre chodcov,
-vybudovanie 3 autobusových zastávok, dve zastávky v dĺžke 25,0 m a jedna v dĺžke 12,0 m,
-osadenie bezpečnostných kamier, osvetlenie otočiska, osadenie 3 informačných tabúľ
-osadenie drobnej architektúry, realizácia podzemných kontajnerov na separovaný odpad, zázemie pre šoférov, nová výsadba a vybudovaný závlahový systém napájaný zo studne.
Dielo pozostáva z nasledovných stavebných objektov:
SO 01 Cyklotrasa časť bezprostredne napojená na autobusové otočisko v dĺžke 50 m a šírke 3 m (spolu 150 m2) od začiatku autobusového otočiska viď výkres 07_Vytyčovací výkres (ďalej aj ako SO 01),
-SO 02 Autobusové otočisko, dopravná časť
-SO 03 Vybavenie otočiska
-SO 04 Verejné osvetlenie
-SO 05A Prípojka vody a studňa
-SO 05B Prípojka splaškovej a dažďovej kanalizácie
-SO 06 Sadové úpravy
Východiskovými podkladmi pre zhotovenie stavby sú:
-súťažné podklady pre výber zhotoviteľa,
-stavebná projektová dokumentácia a
-výkaz-výmer,
-právoplatné stavebné povolenia
č. MÚ/R-4055/2018 (predĺženie platnosti rozhodnutím č. MÚ/R-4163/2019/Gb)
č. OU-BA-OSZP3-2018/58952/SOJ/V-6192
č. 6247/2018/10 UKSP-La-56
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
435 194,91 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 8
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: ITMS 2014+: 302011ACV1
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného regionálneho
operačného programu (IROP) so spolufinancovaním verejného obstarávateľa.
Číslo zmluvy o NFP: IROP-Z-302011ACV1-121-48
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Ich splnenie
preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5 ZVO, § 152 ods. 1 ZVO (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo §152 ods. 3 ZVO.

Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.

Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov vedenom na Úrade pre verejné obstarávanie.

Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia
Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského
štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný
obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom.
Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overia zapísanie
hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač alebo záujemca nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ZVO.

V súlade s § 152 ods. 5 ZVO je verejný obstarávateľ oprávnený od uchádzača dodatočne vyžiadať doklad podľa §
32 ods. 2 písm. b) a c) aj v prípade, že je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 odseku 2 a) až e) ZoVO ak ide o uchádzača, ktorého údaje sú dostupné v informačnom systéme verejnej správy podľa osobitného právneho predpisu.

Kompletné podmienky účasti sú uvedené v časti A 2 bod 34. súťažných podkladov.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: V súlade s § 34 ods. 1 písm. b) ZVO:
Uchádzač splnenie podmienky preukáže zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od
vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác (Príloha č. 6 Zoznam
uskutočnených stavebných prác); zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a
zhodnoteniami uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom bol:
- verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, tak dokladom o plnení je referencia,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také
potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim
ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

V súlade s § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
Uchádzač splnenie podmienky preukáže údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených
na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.

V súlade s § 34 ods. 1 písm. l) ZVO: uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľsky.

Podrobný opis podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzačov je uvedený v bode 35
súťažných podkladov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
Minimálna požiadavka na zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov a nadväzujúce
referencie je, aby v zozname stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (stanovených k dňu
vyhlásenia verejného obstarávania) a nadväzujúce referencie boli uvedené zákazky rovnakého alebo podobného
charakteru, ktoré budú spĺňať nasledujúce podmienky:
- súhrnná hodnota zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru bude najmenej 350 000 EUR bez DPH,
- min. 1 zákazka rovnakého alebo podobného charakteru uvedená v zozname musí mať hodnotu min. 300 000 Eur bez
DPH.

Hodnotou zákazky sa rozumie suma stavebných prác bez DPH, ktorú objednávateľovi uchádzač skutočne fakturoval.
Rovnakým alebo podobným predmetom zákazky sa rozumie zákazka na realizáciu stavebných prác, konkrétne výstavba alebo rekonštrukcia inžinierske stavby stavieb.

podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
a) Minimálne 1 osoba uchádzača, ktorá bude zodpovedná za realizáciu stavebných prác v pozícii stavbyvedúceho - uchádzač predloží doklad o jej odbornej spôsobilosti s odborným zameraním na inžinierske stavby alebo ekvivalent dokladu vydaný podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, t. j. osvedčenie Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej SKSI) o vykonaní odbornej skúšky alebo ekvivalentný doklad o odbornej kvalifikácii vydaný podľa právnych predpisov členských štátov Európskej únie na účely voľného poskytovania služieb v Slovenskej republike a štátov mimo územia SR.
b)Preukázateľná profesionálna praktická skúsenosť zamestnanca v pozícii stavbyvedúceho v oblasti riadenia stavieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom podobným predmetom zákazky sa rozumie zákazka na realizáciu stavebných prác na inžinierskych stavbách minimálna požiadavka na praktickú skúsenosť je výkon činnosti stavbyvedúceho na realizácii stavieb rovnakého alebo podobného charakteru v min. kumulatívnej hodnote 300 000,00 EUR bez DPH.
Splnenie tejto podmienky uchádzač preukáže zoznamom profesijných skúseností stavbyvedúceho, z ktorého musí byť
zrejmé:
- meno a priezvisko osoby zodpovednej za realizáciu stavebných prác (ďalej len stavbyvedúceho),
- názov stavebnej akcie rovnakého alebo podobného charakteru (ďalej len stavebnej akcie),
- názov a sídlo odberateľa stavebnej akcie,
- hodnota stavebnej akcie,
- názov a popis pozície na stavebnej akcii,
- obdobie účasti na realizácii stavebnej akcie v štruktúre od (mesiac a rok) - do (mesiac a rok),
- dátum a podpis stavbyvedúceho.

Podrobný opis podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzačov je uvedený v bode 35 súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zákazka musí byť realizovaná podľa projektovej dokumentácie a v súlade s nasledovnými záväznými
povoleniami/rozhodnutiami alebo záväznými stanoviskami:
- č. MÚ/R-4055/2018 (predĺženie platnosti rozhodnutím č. MÚ/R-4163/2019/Gb)
- č. OU-BA-OSZP3-2018/58952/SOJ/V-6192
- č. 6247/2018/10 UKSP-La-56

V nadväznosti na § 38 ods. 4 ZVO verejný obstarávateľ vyžaduje, aby nasledovné podstatné úlohy vykonal priamo sám uchádzač alebo skupina dodávateľov:
Pre dosiahnutie požadovanej kvality celého diela je veľmi dôležitá najmä kvalita stavebných prác v rámci stavebných objektov:
- stavebný objekt SO 01 Cyklotrasa časť bezprostredne napojená na autobusové otočisko
- stavebný objekt SO 02 Autobusové otočisko, dopravná časť.
Realizáciu stavebných prác uvedených stavebných objektoch verejný obstarávateľ zadefinoval ako podstatné úlohy.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 22.04.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.01.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 22.04.2021 10:10
Miesto: Mestská časť Bratislava - Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava - Rusovce

V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 a na to nadväzujúceho vyhlásenia mimoriadneho stavu a opatrení týkajúcich sa zákazu, resp. obmedzenia návštev v jednotlivých budovách, verejný obstarávateľ zabezpečí otváranie ponúk
prostredníctvom funkcionality IS EVO.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude v súlade s § 52 ods. ods. 2) ZVO.
Verejný obstarávateľ realizuje zákazku prostredníctvom systému EVO ver. 18.0, ktorý umožňuje využiť funkcionalitu online sprístupnenie ponúk, t. j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Súťažné podklady sú dostupné na v profile verejného obstarávateľa v dokumentoch k zákazke.
Verejný obstarávateľ neposkytne súťažné podklady v listinnej podobe.

Postup zadávania podlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom
informačného systému IS EVO. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v súťažných
podkladoch. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému IS EVO sú zverejnené na linke
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html .

Uchádzač predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti elektronickým spôsobom prostredníctvom systému IS EVO ako naskenované doklady alebo môže predložiť vyplnený elektronický formulár Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len "JED"), ktorým môže nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti (§ 39 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní) alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO. Verejným obstarávateľom vygenerovaná elektronická verzia formulára JED-u s názvom súboru je súčasťou nahratých súťažných podkladov. Skupina dodávateľov predloží JED alebo čestné vyhlásenie podľa § 114 ods. 1 ZVO s požadovanými informáciami za každého člena skupiny dodávateľov samostatne.

Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že obmedzuje informácie požadované ako podmienky účasti (týkajúce sa časti IV:
Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (ALFA: Globálny údaj pre všetky
podmienky účasti), t. j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti.

V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu uchádzači
kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk.

Účinnosť zmluvy o dielo je podmienená ex-post kontrolou verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP s výsledkom kontroly, ktorý umožní financovanie predmetu obstarávania v rozsahu podľa zmluvy o NFP.

Na zabezpečenie ponuky je vyžadované zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 10 000 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch, bod 18.

Verejný obstarávateľ sa v súlade s § 112 ods. 6 ZVO rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a
vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk (super reverzná súťaž).

Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi zmluvných strán a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č.40/1964 Zb. Zmluva bude zverejnená nasledujúci deň po doručení oznámenia o schválení zákazky riadiacim alebo sprostredkovateľským orgánom na základe vykonanej ex-post kontroly VO(pripustením do financovania na základe zmluvy o NFP).

V zákazke neboli poskytnuté prípravné trhové konzultácie.

d) Verejný obstarávateľ v súlade s odporúčanou metodikou UVO pre Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie
(ďalej SZVO) uplatňuje vo verejnom obstarávaní sociálny aspekt č. SADO0002 z číselníka aspektov.
Linka: https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodika-zadavaniazakaziek/
spolocenskyzodpovedneverejneobstaravanie-
szvo/katalog-aspektov-szvo-637.html
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.03.2021