Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelných čerpadiel v ZŠ v obci Sečovská Polianka

  Zadávateľ:
Obec Sečovská Polianka
  Predpokladaná hodnota:
492.403,12 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
29.03.2021
  Dátum zverejnenia:
31.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Sečovská Polianka
IČO: 00332828
Hlavná 132/135, 09414 Sečovská Polianka
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Glitta
Telefón: +421 905786264
Email: info@akpresov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelných čerpadiel v ZŠ v obci Sečovská Polianka
Referenčné číslo: 29032021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45333100-1
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom projektu je modernizácia existujúceho zdroja tepla pre zabezpečenie dodávky tepla pre základnú školu (ďalej ZŠ) Sečovská Polianka.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
492 403,12 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Objekt základnej školy, Školská 558/1, 094 14 Sečovská Polianka.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom projektu je modernizácia existujúceho zdroja tepla pre zabezpečenie dodávky tepla
pre základnú školu (ďalej ZŠ) Sečovská Polianka. Modernizácia rieši integrovanie kaskády plynového
tepelného čerpadla do existujúceho zdroja tepla, čím sa zníži primárna energetická náročnosť.
V súčasnosti je objekt zásobovaný teplom z existujúcej kaskády plynových kondenzačných 2x 250kW
kotlov, ktorá ostane ako rezerva. Navrhovaným zdrojom bude kaskáda plynového tepelného čerpadla
vzduch/voda GAHP-A s tepelným výkonom maximálne 6x 41,3 kW (pri A7/W35). Vykurovanie
telocvične bude zabezpečené 2 ks jednotiek TopVent RP-6-AK s výmenníkom na ÚK, s tepelným
čerpadlom vzduch/vzduch s tepelným výkonom TČ 2 x 31,5 kW a vykurovacím výkonom
teplovodného výmenníka 2x39,3 kW. Teplovodné výmenníky na vzduchotechnických jednotkách budú
napojené samostatnou vetvou zo strojovne VZT. Vzduchotechnické jednotky budú osadené do
strešnej konštrukcie telocvične. strechu rieši samostatná časť projektu. Uvedenie konkrétnych značiek/typov v opise nie je pre uchádzačov smerodatné.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
492 403,12 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPKZP-PO4-SC411-2019-61
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v §32 ods. 1 zákona o
verejnom obstarávaní, ktoré sú bližšie definované v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neaplikuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neaplikuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov je stanovená v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 27.04.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 15.03.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 27.04.2021 11:00
Miesto: Bližšie informácie o otváraní ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Bližšie informácie o otváraní ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a
vysvetlení zverejní v súlade s § 64, ods. 4 zákona o VO v systéme Eranet na URL adrese: https://eranet.sk/tenders v
rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania (priamy link:
http://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/629).
2. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri
zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch,
ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich
informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní.
3. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému Eranet na
URL:https://eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému Eranet.
Registrácia do systému Eranet je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému Eranet sú uvedené na:
https://eranet.sk v časti Podmienky a manuál.
4. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému Eranet: OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7,
Linux; Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie; Ďalšie
požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies.
5. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou uchádzača/záujemcu v tomto verejnom obstarávaní a s prípravou a
predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na
výsledok verejného obstarávania.
6. V prípade predkladania ponuky skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj osobitné písomné splnomocnenie
pre člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu, na komunikáciu s verejným obstarávateľom v mene
skupiny dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci celého procesu verejného obstarávania.
Písomné splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov a predložené v ponuke ako
oskenovaná kópia.
7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhlásiť proces verejného obstarávania za neúspešný v prípade ak na
zabezpečenie financovania predmetu zákazky nebudú pridelené finančné zdroje.
8. Toto verejné obstarávanie nepatrí medzi zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a ani medzi obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
9. Verejný obstarávateľ bude pri tejto zákazke postupovať reverzným postupom.
10. V zmysle § 32, ods. 3 zákona o VO verejný obstarávateľ informuje záujemcov/uchádzačov, že na preukázanie
osobného postavenia je potrebné predložiť všetky požadované doklady.
11. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v oznámení sa riadia
príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
12. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Bližšie informácie týkajúce sa zábezpeky ponuky sú uvedené v súťažných
podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.03.2021