Rekonštrukcia krytej plavárne v Starej Ľubovni

  Zadávateľ:
SLOBYTERM, spol. s r.o.
  Predpokladaná hodnota:
3.667.983,09 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
29.03.2021
  Dátum zverejnenia:
31.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
SLOBYTERM, spol. s r.o.
IČO: 31719104
Levočská 20, 06401 Stará Ľubovňa
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Glitta
Telefón: +421 905786264
Email: info@akpresov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hospodárstvo a finančné záležitosti
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia krytej plavárne v Starej Ľubovni
Referenčné číslo: 29032021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212290-5
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia obvodových plášťov, úplná výmena technológie, prestavba časti priestorov suterénu na wellness, rekonštrukcia bazénových telies a vybudovanie detského exteriérového brodiska.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
3 667 983,09 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Intravilán mesta Stará Ľubovňa na pozemku C -KN parc. č.: 3470/46, 3470/47, 3470/367, 3470/369, 3470/370, 3470/365 a 3470/366 v katastrálnom území: Stará Ľubovňa, okres: Stará Ľubovňa.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia obvodových plášťov, úplná výmena technológie, prestavba časti priestorov suterénu na wellness, rekonštrukcia bazénových telies a vybudovanie detského exteriérového brodiska podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
3 667 983,08 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 18
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPKZP - P04 - SC411 - 2019 - 61
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v §32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré sú bližšie definované v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: neaplikuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: neaplikuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: podľa špecifikácie v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: podľa špecifikácie v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetu zákazky je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania
súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU
oprávnenými osobami, ktorými sú:
i. Príslušné ministerstvo zastúpené svojou agentúrou,
ii. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
iii. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
iv. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
v. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. i) až iv) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.04.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 15.03.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.04.2021 11:00
Miesto: Informácie týkajúce sa miesta otvárania ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Informácie týkajúce sa oprávnených osôb na otváraní ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných
podkladov a vysvetlení zverejní v súlade s § 64, ods. 4 zákona o VO v systéme Eranet na URL adrese:
https://eranet.sk/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania (priamy link:
http://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/625).
2. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému.
Pri zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní.
O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o
zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní.
3. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému
Eranet na URL: https://eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení
sa do systému Eranet. Registrácia do systému Eranet je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému
Eranet sú uvedené na: https://eranet.sk v časti Podmienky a manuál.
4. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému Eranet: OS: MS Win 7 a vyššie,
Android, iOS7, Linux; Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35
a vyššie; Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies.
5. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou uchádzača/záujemcu v tomto verejnom obstarávaní a s
prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to
bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
6. V prípade predkladania ponuky skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj osobitné písomné
splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu, na komunikáciu s verejným
obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci celého
procesu verejného obstarávania. Písomné splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny
dodávateľov a predložené v ponuke ako oskenovaná kópia.
7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhlásiť proces verejného obstarávania za neúspešný v prípade ak
na zabezpečenie financovania predmetu zákazky nebudú pridelené finančné zdroje alebo zmluvu neodporučí
podpísať riadiaci orgán po kontrole procesu verejného obstarávania.
8. Toto verejné obstarávanie nepatrí medzi zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a ani medzi
obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
9. Verejný obstarávateľ bude pri tejto zákazke postupovať reverzným postupom.
10. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby v súlade s ustanovením § 32, ods. 1, písm. e) zákona o VO uchádzač,
alebo skupina dodávateľov preukázal oprávnenie uskutočňovať stavebné práce k celému rozsahu predmetu
zákazky.
11. V zmysle § 32, ods. 3 zákona o VO verejný obstarávateľ informuje záujemcov/uchádzačov, že na
preukázanie osobného postavenia je potrebné predložiť všetky požadované doklady.
12. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené vo výzve na predkladanie ponúk, sa riadia
príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
13. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Výška zábezpeky a spôsob zloženia bude stanovený v súťažných podkladoch.
14. Zmluva s úspešným uchádzačom bude uzatvorená až po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v
tom že: dôjde k schváleniu Žiadosti o NFP a procesu verejného obstarávania. V prípade neschválenia ŽoNFP a
procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, si verejný obstarávateľ
vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu s úspešným uchádzačom
nepodpísať.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.03.2021