Nová telocvičňa ZŠ M.R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

  Zadávateľ:
Obec Ivanka pri Dunaji
  Predpokladaná hodnota:
1.579.673,05 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
29.03.2021
  Dátum zverejnenia:
31.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Ivanka pri Dunaji
IČO: 00304786
Moyzesova 57, 90028 Ivanka pri Dunaji
Slovensko
Kontaktná osoba: Marcela Turčanová, Karol Meliška
Telefón: +421 948243889
Email: turcanova@apuen.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4127
Hlavná adresa(URL): https://www.ivankapridunaji.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Nová telocvičňa ZŠ M.R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Referenčné číslo: 1/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212222-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je výstavba novej telocvične pri základnej škole v obci Ivanka pri Dunaji.
Objekt je navrhovaný ako hala s jednopodlažnou plochou pre cvičenie a priľahlými obslužnými priestormi umiestnenými na dvoch podlažiach. Statická doprava k novej telocvični je navrhovaná na voľnom pozemku, po demontáži existujúceho plného betónového oplotenia z ulice Komenského. Zabezpečenie médiami (voda, kanál, elektroinštalácia a plyn) je navrhované v rámci areálových rozvodov ZŠ.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 579 673,05 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45212221-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Ivanka pri Dunaji
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je výstavba novej telocvične pri základnej škole v obci Ivanka pri Dunaji.
Objekt je navrhovaný ako hala s jednopodlažnou plochou pre cvičenie a priľahlými obslužnými priestormi umiestnenými na dvoch podlažiach. Statická doprava k novej telocvični je navrhovaná na voľnom pozemku, po demontáži existujúceho plného betónového oplotenia z ulice Komenského. Zabezpečenie médiami (voda, kanál, elektroinštalácia a plyn) je navrhované v rámci areálových rozvodov ZŠ.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 579 673,05 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") spôsobom uvedeným v ZVO (napr. predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 ZVO alebo zápisom v registri hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO alebo v zápisom v obdobnom registri iného členského štátu). V prípade predloženia ponuky skupinou dodávateľov sa použije § 37 ZVO primerane.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač preukáže svoju technickú a odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, pričom ak odberateľom
- bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2. Uchádzač preukáže svoju technickú a odbornú spôsobilosť aj podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy:
- aspoň 1 pracovník odborne spôsobilý vykonávať samostatne činnosť stavbyvedúceho v odbore konštrukcií pozemných stavieb.
Za stavbyvedúceho sa považuje osoba disponujúca platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení, alebo ekvivalentným dokladom.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO:
Uchádzač preukáže úspešnú realizáciu stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania v minimálnom súhrnnom rozsahu 2.500.000,- EUR (slovom dva milióny päťstotisíc eur) bez DPH, z toho aspoň 1 úspešnú realizáciu stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru v minimálnej hodnote 1.500.000,- EUR (slovom jeden milión päťstotisíc eur) bez DPH. Uvedenú požiadavku technickej a odbornej spôsobilosti preukáže uchádzač v súlade s § 34 ods. 1 písm. b) ZVO preukázaním požadovaného rozsahu buď priamo v referencii / potvrdení objednávateľa (odberateľa) alebo v priloženom súvisiacom dokumente. Splnenie tejto podmienky uchádzač preukáže v zmysle ZVO.
Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru sa rozumie výstavba alebo rekonštrukcia budov uvedených v prílohe vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 323/2010 Z. z. ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb a to trieda 1211, 1220, 1230, 1251, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265. Úspešnou realizáciou sa rozumie odovzdanie diela do užívania odberateľovi (investorovi, objednávateľovi stavebných prác) a prebratie diela odberateľom (objednávateľom / investorom).

Ak sú predmetom referencie aj stavebné práce iného charakteru, ako sú požadované referenčné stavebné práce, verejný obstarávateľ požaduje odčleniť zhotovenie stavebných prác požadovaného charakteru od ostatných stavebných prác, ktoré nie sú požadovaného charakteru. Uchádzač je povinný uviesť cenu len za stavebné práce požadovaného charakteru.

Verejný obstarávateľ uzná len tie časti referenčných stavebných prác, ktoré boli poskytnuté v rozhodnom období, ak by išlo o zhotovenie stavebných prác, ktoré boli začaté a/alebo ukončené mimo stanoveného rozhodného obdobia. Uchádzač je povinný v tomto prípade výslovne uviesť k takýmto stavebným prácam (referenciám) aj presný údaj o tom, aký objem prác (v EUR bez DPH) bol poskytnutý v rozhodnom období. Tzn., že verejný obstarávateľ nebude uznávať rozsah prác, ktoré boli vykonané mimo rozhodného obdobia.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť informácie a pravdivosť poskytnutých informácií a údajov.

Ak bude v referenčnom liste stavebných prác alebo v potvrdení odberateľa uvedený objem v inej mene ako euro, použije sa na prepočet z inej meny na euro kurz inej meny k mene euro aktuálny ku dňu zverejnenia Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku ÚVO. Tento prepočet vykoná uchádzač, pričom k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v EUR a kurz v rozhodnom čase.

2. Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
- odborná kvalifikácia v oblasti predmetu zákazky (pozemné stavby), uchádzač pri každom navrhovanom stavbyvedúcom preukáže platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autor. architektoch a autor. stavebných inžinieroch v platnom znení, alebo ekvivalentným dokladom o vykonaní odbornej skúšky oprávňujúcej ho na výkon predmetnej činnosti s odborným zameraním na pozemné stavby, alebo ekvivalentným dokladom vydaným príslušnými orgánmi iných štátov pre činnosť stavbyvedúceho s odborným zameraním na pozemné stavby.

- uchádzač pri navrhovanom stavbyvedúcom preukáže min. 1 skúsenosť s realizáciou diela (pozemnej stavby) v pozícii stavbyvedúceho, ktorého investičná hodnota (rozpočet) bola vyššia ako 1.500.000,- EUR bez DPH (tj. navrhovaný stavbyvedúci riadil pozemnú stavbu v pozícií stavbyvedúceho, ktorej investičná hodnota bola vyššia ako 1.500.000,- EUR bez DPH).
Ak bude v životopise alebo v ekvivalent. doklade uvedený objem v inej mene ako euro, použije sa na prepočet z inej
meny na euro kurz inej meny k mene euro aktuálny ku dňu zverejnenia Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku ÚVO. Tento prepočet vykoná uchádzač, pričom k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v EUR a kurz v rozhodnom čase.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zákazka bude realizovaná na základe priloženej realizačnej projektovej dokumentácie. Uchádzač je povinný oboznámiť
sa s dokumentáciou s vynaložením svojej odbornej starostlivosti. Ďalšie podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch a v návrhu zmluvy o dielo.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 23.04.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.04.2021 10:30
Miesto: Obecný úrad Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji.

Uchádzač môže sledovať otváranie ponúk aj prostredníctvom osobitnej funkcionality systému Josephine - online otváranie ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Každá fyzická osoba sa preukáže svojím
identifikačným dokladom (ID). V prípade, že na otváranie ponúk príde iná osoba ako štatutárny zástupca oprávnený konať za uchádzača, je povinná predložiť okrem ID aj pís. splnomocnenie od osoby oprávnenej konať za uchádzača.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR vrátane DPH za predmet zákazky ocenený podľa realizačnej projektovej dokumentácie a Zmluvy o dielo. Celková cena za predmet zákazky musí byť uvedená v eurách s DPH a zaokrúhlená najviac na 2 desatinné miesta. Rozhodovacie kritéria pre prípad zhody celkovej ceny za predmet zákazky: V prípade, ak komisia identifikuje po predbežnom vyhodnotení ponúk na základe zvolených kritérií zhodné návrhy na prvom, druhom alebo treťom predbežnom mieste, komisia vyhodnotí na danom mieste ako lepšiu ponuku toho uchádzača, ktorý predložil nižšiu cenu v EUR vrátane DPH za stavebný oddiel 101.
V prípade zhody aj v tejto položke bude ako druhé rozhodovacie kritérium slúžiť nižšia cena v EUR vrátane DPH za stavebný oddiel 201.
2. V zmysle § 112 ods. 6 ZVO vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia
požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Viac informácií je v súťažných podkladoch.
3. V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED), je ho povinný vyplniť v súlade so ZVO. Verejný obstarávateľ povoľuje vyplniť oddiel časti 4 - globálny údaj. Doklady a dokumenty dočasne nahradené JED musia preukazovať stav platný k dátumu predkladania ponúk. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj generálne čestné vyhlásenie.
4. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk, postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE (ďalej ako "SJ"). Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tj. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v SJ považuje okamih jej odoslania v SJ, a to v súlade s funkcionalitou systému.
5. Ponuka bude vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do príslušnej zákazky
procesovanej v SJ umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.
Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi:
a) v SJ registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným
osobnostným kódom (eID)
b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu
užívateľa po registrácii a prihlásení do SJ
c) vložením dokumentu, preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný
el. podpisom štatutára aj splnomoc. os., alebo prešla zaručenou konverziou
d) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná el. podpisom štatutára aj
splnomoc. os., alebo prešla zaručenou konverziou
e) počkaním na autorizačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy uchádzača v listovej podobe. Lehota na
zaslanie - min. 4 pracovné dni. Viac informácií je uvedených v súťažných podkladoch.
6. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v SJ umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím sa umožní neobmedzený a priamy prístup k
podkladom k tomuto VO.
7. Obhliadka miesta realizácie prác je odporúčaná. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
8. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
9. Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku ponuky vo výške 45 000 EUR.
10. Verejný obstarávateľ za poskytnutie riadnej súčinnosti na uzavretie zmluvy podľa § 114 ods. 7 a § 56 ZVO považuje súčinnosť podrobne opísanú v bode 27. príslušných súťažných podkladov, pričom lehota na poskytnutie súčinnosti bude 10 pracovných dní.
11. Dokumenty a informácie k zákazke: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11516/summary.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.03.2021