Novostavba telocvične, rekonštrukcia šatní ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou

  Zadávateľ:
Obec Vysoká nad Kysucou
  Predpokladaná hodnota:
515.958,27 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
26.03.2021
  Dátum zverejnenia:
30.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Vysoká nad Kysucou
IČO: 00314340
Vysoká nad Kysucou 215, 02355 Vysoká nad Kysucou
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Anton Varecha
Telefón: +421 414204160
Fax: +421 414204161
Email: obec@vysokanadkysucou.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4872
Hlavná adresa(URL): https://www.vysokanadkysucou.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Novostavba telocvične, rekonštrukcia šatní ZŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov realizáciu stavebných prác na výstavbe telocvične a rekonštrukcií šatní pri ZŠ s MŠ v obci Vysoká nad Kysucou.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
515 958,27 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45212222-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Základná škola s materskou školou E.A.Cernana, Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou, parc. č. CKN 1708 k.ú.
Vysoká nad Kysucou.
II.2.4) Opis obstarávania
Stavebné práce na výstavbe telocvične a rekonštrukcií šatní v zmysle PD, ktorá je súčasťou Súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
515 958,27 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 18
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verený obstarávateľ požaduje od uchádzačov zábezpeku v zmysle § 46 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Hodnota zábezpeky je 14 000,- EUR. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch časti A.1.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: A.Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. (ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávaní") a v súlade s § 112 zákona o verejnom obstarávaní.
B.Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
C.V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
D.Verejný obstarávateľ požaduje predložiť doklady v celom rozsahu podľa ustanovenia § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní okrem dokladu v zmysle § 32 ods. 2 písm. e) o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu ktorý zodpovedá predmetu zákazky, nakoľko nevie aplikovať ustanovenie § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle §§ 39 a 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
Jednotný európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 39 ods. 6 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme ako aj Manuál je možné stiahnuť aj z webového sídla UVO.
(https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html).
Verejný obstarávateľ požaduje aby bol Jednotný európsky dokument podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: A.Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác: zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
B.Podľa § 34 ods. 1 písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy.

Splnenie podmienok účasti v bodoch A. až B. možno predbežne nahradiť v zmysle §§ 39 a 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
Jednotný európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt/záujemca/uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 39 ods. 6 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme ako aj Manuál je možné stiahnuť aj z webového sídla UVO.
(https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html).
Verejný obstarávateľ požaduje aby bol Jednotný európsky dokument podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre bod A. : Splnenie uvedeného uchádzač preukáže predložením zoznamu a zmlúv (referencií) rovnakého alebo podobného charakteru, ako je tento predmet zákazky, pričom uchádzač musí predložiť aspoň 1 referenciu rovnakého alebo podobného charakteru, ako je tento predmet zákazky, s rozpočtovým nákladom minimálne 400 000 EUR bez DPH za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. Za zákazku rovnakého alebo podobného charakteru bude verejný obstarávateľ považovať stavebné práce na výstavbe budov resp. rekonštrukčné stavebné práce na budovách pozemného staviteľstva a to: Nebytové budovy - kryté budovy pre šport.
V prípade, ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. realizácia danej stavby (zmluvy) začala pred piatimi rokmi, alebo nebola skončená do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako rozhodné obdobie), uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola realizovaná v požadovanom/rozhodnom období. V prípade, ak stavebné práce realizoval záujemca ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Na prepočet ostatnej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok. Za rok 2019 kurzom ECB ku dňu vyhlásenia Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania.
Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Požiadavka verejného obstarávateľa je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia skúsenosti uchádzačov pre realizáciu stavebných prac rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky. Cieľom definovania minimálnej požadovanej úrovne štandardov je, aby verejný obstarávateľ mohol vyhodnotiť splnenie podmienok účasti a aby preukazované stavebne prace jednoznačné primerane súviseli s predmetom zákazky.

Pre bod B.: Splnenie uvedeného uchádzač preukáže predložením Osvedčenia o vykonaní odborných skúšok podľa zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, verejný obstarávateľ uzná aj rovnocenné doklady/osvedčenia vydané podľa platných noriem členského štátu EÚ na výkon činnosti - stavbyvedúci s odborným zameraním pozemné stavby. Uvedený doklad predloží uchádzač ako kópiu originálu a opatrí ju odtlačkom pečiatky odborne spôsobilej osoby. Zároveň uchádzač musí deklarovať v akom vzťahu bude odborne spôsobilá osoba k uchádzačovi pri výkone svojej činnosti na predmete zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie minimálne jednej odborne spôsobilej osoby.
Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ touto podmienkou overuje schopnosť uchádzača vykonávať predmetné práce osobami, ktoré majú príslušné vzdelanie v požadovanom odbore.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Verejný obstarávateľ požaduje k podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom predložiť od úspešného uchádzača poistnú zmluvu s poisťovňou, v ktorej úspešný uchádzač uzatvoril poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu počas výstavby diela do výšky ceny diela uvedenej v Zmluve o dielo. Bližšie informácie sa nachádzajú v Súťažných podkladoch.
- Realizačná kaucia v hodnote 20 % z ceny diela s DPH v zmysle Čl. 12. Zmluvy o dielo.
- Časový a vecný harmonogram plnenia zmluvy
- Zoznam subdodávateľov s uvedením prác, ktoré vykonajú na plnení zmluvy a čestné vyhlásenie, že každý
subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
- Cenová špecifikácia prác a dodávok v elektronickom tvare vo formáte .xlsx
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.04.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 15.03.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 27.04.2021 10:00
Miesto: Obecný úrad Vysoká nad Kysucou, Ústredie 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk, t.j. sprístupnení elektronických ponúk v systéme EVO sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Bližšie informácie sa nachádzajú v Súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Postup zadávania podlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania
prostredníctvom informačného systému EVO. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné
predkladanie ponúk je, aby mal záujemca/uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú
zadefinované a zverejnené v aktuálnych príručkách na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-i-sevo/prirucky-5f7.html a vo
videonávodoch na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-i-sevo/videonavody-5f9.html .
2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom
doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
3. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu
záujemcovia/uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk.
4. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov
verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia a
subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
26.03.2021