Krytá plaváreň Lučenec

  Zadávateľ:
Mesto Lučenec
  Predpokladaná hodnota:
4.290.761,26 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
29.03.2021
  Dátum zverejnenia:
30.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Lučenec
IČO: 00316181
Novohradská 1, 98401 Lučenec
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Lipovský
Telefón: +421 948134667
Email: vl.lipovsky@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.lucenec.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Krytá plaváreň Lučenec
Referenčné číslo: 01/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212200-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vytvorenie komplexného areálu pre šport, oddych a zábavu v meste Lučenec Mestskej krytej plavárne.

Konštrukčné riešenie samotnej plavárne je navrhované ako halové s dvomi na seba kolmými loďami s použitím oceľovej rámovej konštrukcie v kombinácii s drevenými lepenými nosníkmi nad bazénovou halou na rozpon 20 m. Stavba bude založená na základových železobetónových pätkách resp. pásoch. Opláštenie stavby je plánované pomocou sendvičových panelov, strechy budú ploché, vyhotovené zo zvarovanej PVC fólie. Suterénna časť slúžiaca ako technické vybavenie pre bazény bude vyhotovená železobetónová, zaizolovaná ako proti vode tak prestupu tepla. Nad suterénnou časťou bude vyhotovený železobetónový strop plechobetónová doska. Na streche nad bazénom bude osadený polykarbonátový svetlík s vetracími časťami. Ploché strechy plavárne V-Z budú osadené fotovoltickými panelmi (výroba EE) a solárnymi panelmi (príprava TV). Navrhnutá stavba má 3 podlažia. Podzemné podlažie slúži ako technické podlažie. Nadzemné podlažie tvorí hlavnú prevádzkovú časť plavárne - je tu samotná bazénová hala + komunikačné a ostatné prevádzkové priestory plavárne. V časti je navrhnuté 3. podlažie - ide o medzipodlažie (strojovňa) v koncovom module bazénovej haly, ktoré slúži pre umiestnenie technológie VZT.

Predmetom stavebných prác sú ďalšie profesie: zdravotechnika, ústredné kúrenie, montáž dverí a okien, elektroinštalácia, osvetlenie, spevnené plochy, verejné osvetlenie, stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody/kanalizácie/plynu, stavebné práce na stavbe bazénov, saunách.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Projektovej dokumentácii (príloha č. 3) a výkaze výmer (príloha č. 4), ktoré sú prílohami súťažných podkladov a vo zvyšných častiach súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
4 290 761,26 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45212100-7
45212212-5
45211370-3
45100000-8
45331100-7
45421100-5
45331210-1
45310000-3
45231300-8
45223300-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Lučenec, Ulica športová, parcela č. C-KN 6751/3, 6751/44, 6751/2, E2580/3, katastrálne územie: Lučenec, obec: Lučenec, okres: Lučenec, kraj: Banskobystrický
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je vytvorenie komplexného areálu pre šport, oddych a zábavu v meste Lučenec - Mestskej krytej plavárne.

Základné kapacitné ukazovatele:
Plocha bazénov: 326,2 m2
-plavecký bazén 25x12,5m, Hl. 1,4 m 312,5 m2
-detský bazén 3,7x3,7m, Hl. 0,300 m 13,7 m2
Zastavaná plocha plavárne 1354,8 m2
Spevnené plochy komunikácie, chodníky, parkoviská, terasy 1833,63 m2
Spolu: 4.548,43 m2
Úžitková plocha plavárne (1.PP, 1.NP, 2.NP) 1.753,97 m2

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Projektovej dokumentácii (príloha č. 3) a výkaze výmer (príloha č. 4), ktoré sú prílohami súťažných podkladov a vo zvyšných častiach súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ určuje skúšobnú prevádzku v dĺžke trvania 1 rok od odovzdania a prevzatia diela v zmysle SP (viď obchodné podmienky návrhu Zmluvy o dielo a prílohy č. 5 Zmluvy o dielo)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
4 290 761,26 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: ak nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní alebo ak poskytovateľ pomoci na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
výzva číslo: 2020/001 (Fond na podporu športu)

Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške: 100 000,- EUR. Spôsob zloženia zábezpeky je uvedený v bode 15 Súťažných podkladov.

Úspešný uchádzač predloží pred podpisom zmluvy o dielo:
- Prílohu č. 3 Harmonogram realizácie diela diela a
- Prílohu č. 4 Poistnú Zmluvu za Zhotoviteľa ako aj za subdodávateľov (bod 8.1 Zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou SP)
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať všetky podmienky účasti, v plnom rozsahu týkajúce sa celého osobného postavenia, vymedzené v § 32 ods. 1 ZVO, ktoré preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4, 5 ZVO predložením originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov, pokiaľ nie je uvedené inak.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa celého osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky §32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

V prípade navrhovaných subdodávateľov, títo musia preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa požadovaného celého osobného postavenia podľa a nesmú u nich existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje každý subdodávateľ len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má plniť.

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v §32 ods.2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V zmysle § 39 ZVO je splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentov (JED), alebo § 114 ods. 1 Čestným vyhlásením ("ČV"), ktorým uchádzač alebo záujemca predbežne nahradí doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti.

V prípade navrhovaných subdodávateľov - JED uchádzača alebo ČV obsahuje informácie o každom takomto subdodávateľovi a zároveň predkladá aj JED alebo ČV za každého takéhoto subdodávateľa.
V prípade skupiny dodávateľov sa musí predložiť samostatný JED alebo ČV pre každý zúčastnený hospodársky subjekt.

UPOZORNENIE:

Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti u všetkých uchádzačov, ktorí splnili požiadavky na predmet zákazky v zmysle bodu 23 súťažných podkladov, z dôvodu potreby úplného úvodného vyhodnotenia ponúk pred elektronickou aukciou v zmysle § 54 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní a v zmysle metodického usmernenia UVO č. 16076-5000/2020 zo dňa: 15.12.2020.
1)Ak uchádzači preukazujú podmienky účasti predložením JED-u alebo čestného vyhlásenia a ten/to možno vyhodnotiť bez potreby dožiadania/predkladania ďalších konkrétnych dokladov tzn. ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, v takomto prípade nebude uchádzač požiadaný o predloženie dokladov pred el. aukciou a verejný obstarávateľ si ich získa / overí na základe prístupu do elektronickej databázy.
2)Ak uchádzači preukazujú podmienky účasti predložením JED-u alebo ČV a ten/to nie je možné vyhodnotiť bez potreby dožiadania/predkladania ďalších konkrétnych dokladov tzn. že nie sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, v takomto prípade bude uchádzač požiadaný o predloženie dokladov, ktoré predbežne nahradil JED-om alebo ČV v zmysle § 39 ods. 6 ZVO, a to ešte pred el. aukciou.
3) Z vyššie uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, pre zníženie administratívnej záťaže ako pre verejného obstarávateľa ako i uchádzača, predložiť doklady, na ktoré nie je možné odkázať v elektronických databázach v JED-e alebo v Čestnom vyhlásení, priamo do cenovej ponuky.

Informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz, ako sú najmä internetová adresa elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy alebo uvedú informácie o inom verejnom obstarávaní verejného obstarávateľa, v ktorom uchádzač už predložil požadované doklady a sú naďalej platné.

Uvedené platí pre všetky podmienky účasti (osobné, ekonomické, technické).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:
2.1 Dokumenty v zmysle §33 ods. 1 písm. a) ZVO: vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, konkrétne: vyjadrenie všetkých bánk, v ktorých má uchádzač alebo záujemca vedené účty.

2.2. Uchádzač musí preukázať finančné a ekonomické postavenie podľa § 33 ods.1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní predložením prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. Ďalšie informácie uvedené v SP- časť A. 2.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienky účasti spoločne.

V zmysle § 39 je splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentov (JED), alebo v zmysle § 144 ods. 1 Čestným vyhlásením, ktorým uchádzač alebo záujemca môže predbežne nahradiť doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti. Ďalšie informácie uvedené v SP- časť A. 2.

V prípade predloženia JED-u alebo Čestného vyhlásenia dávame uchádzačom do pozornosti UPOZORNENIE, ktoré je uvedené na začiatku v časti III.1.1) tejto výzvy alebo v časti A.2 Súťažných podkladov, ktoré odporúča uchádzačom predložiť doklady, na ktoré nie je možné odkázať v elektronických databázach v JED-e alebo v Čestnom vyhlásení, priamo do cenovej ponuky z dôvodu potreby úplného úvodného vyhodnotenia ponúk pred elektronickou aukciou v zmysle § 54 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní a v zmysle metodického usmernenia UVO č. 16076-5000/2020 zo dňa: 15.12.2020.

MINIMÁLNA POŽADOVANÁ ÚROVEŇ ŠTANDARDOV:

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov finančné a ekonomické postavenie vo verejnom obstarávaní preukázať predložením nasledovných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií:

K bodu 2.1:
A). Vyjadrenie banky / zahraničnej banky alebo pobočky zahraničnej banky (alebo bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých bankách), v ktorej ma uchádzač vedený účet o schopnosti plniť finančné záväzky. Toto vyjadrenie sa musí vzťahovať na obdobie predchádzajúcich 12 mesiacov ku dnu vystavenia dokladu (resp. za mesiace, v závislosti od zriadenia účtu) a vyjadrenie banky nemôže byť staršie ako 3 mesiace k poslednému dňu lehoty na predloženie ponuky.
Vyjadrenie banky/bánk musí obsahovať údaje o tom, že:
- informáciu či uchádzač má/nemá poskytnutý úver, ak áno, banka potvrdí či uchádzač dodržuje splátkový kalendár
- uchádzač nie je/nebol v nepovolenom debet
- jeho účet nebol ku dňu vystavenia tohto vyjadrenia predmetom exekúcie.
Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky.
Uchádzač zároveň predloží:
- Čestné vyhlásenie, že má účty len v banke (bankách), od ktorých predložil vyjadrenie banky (bánk).
Upozorňujeme uchádzačov, že vyjadrenie banky musí obsahovať všetky vyššie uvedené údaje a odporúčame uchádzačom aby si skontrolovali vyjadrenie banky pred predložením ponuky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 2.1:
B). Uchádzač preukáže vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky ("pobočky ZH") alebo zahraničnej banky ("ZH"), a to úverový prísľub, ktorým banka alebo pobočka ZH alebo ZH uchádzačovi prisľúbi, že v prípade, že sa stane úspešným uchádzačom a požiada banku alebo pobočku ZH alebo ZH o poskytnutie úveru, banka alebo pobočka ZH alebo ZH mu poskytne úver v objeme 200 000,00 EUR na účely finančného plnenia zákazky, ktorej predmetom je ,,Krytá Plaváreň Lučenec", vyhlásenej verejným obstarávateľom: Mesto Lučenec (alebo ekvivalent v inej mene podľa kurzu ECB, platného ku dňu odoslania výzvy do Vestníka). Akceptuje sa aj indikatívny úverový prísľub. Z vyjadrenia banky alebo pobočky ZH alebo ZH, musí byť z hľadiska obsahu jasne a určito zrejmé všetky skutočnosti a údaje, tak ako je uvedené a požadované v prvej vete tohto bodu na preukázanie schopnosti uchádzača zabezpečiť disponibilné finančné prostriedky v čase, kedy má dôjsť k plneniu Zmluvy vo výške objemu 200 000,00 EUR čo predstavuje výšku objemu realizácie prác do 1. (prvej fakturácie), ktorá je výsledkom tohto VO t.j. vo výške cca 5 % z PHZ.
Platnosť úverového prísľubu: minimálne počas lehoty viazanosti ponúk. Predložený prísľub banky, alebo pobočky ZH alebo ZH ako aj iný dokument (ak je uplatnený) musí byť nie starší ako 3 mesiace k poslednému dňu lehoty na predloženie ponuky.
Vyššie uvedený úverový prísľub môže uchádzač nahradiť potvrdením banky alebo pobočky ZH alebo ZH o tom, že má k dispozícii na svojom bankovom účte (alebo prostredníctvom iného bankového/finančného produktu umožňujúceho voľnú dispozíciu finančnými prostriedkami) sumu vo výške minimálne 200 000,00 EUR (alebo ekv. v inej mene podľa kurzu ECB, platného ku dňu odoslania výzvy do Vestníka) a vyhlásením uchádzača, že túto sumu použije na financovanie realizácie predmetu zákazky. Vyššie uvedené vyjadrenie banky, alebo potvrdenie banky nesmie byť staršie ako 60 dní k poslednému dňu lehoty na predloženie ponuky a musí ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk odrážať skutočný stav.

K bodu 2.2. Prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné tri ukončené hospodárske roky, za ktorý je dostupný v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti (ukončený rok sa považuje ukončenie roku účtovnou závierkou, resp. ekvivalentným dokladom v prípade uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky), vo výške minimálne 12 000 000 EUR sumárne za požadované obdobie alebo ekvivalent v inej mene. Za obrat v oblasti predmetu zákazky sa považuje obrat za činnosti v oblasti realizácie stavebných prác.
Uchádzač predloží prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka čestným vyhlásením, ktoré bude obsahovať prehľadnú tabuľku, v ktorej bude uvedený:
- dosiahnutý obrat uchádzača v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, v členení za jednotlivé požadované roky,
- celkový obrat uchádzača, v členení za jednotlivé požadované roky.
Uchádzač prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka podloží výkazmi ziskov a strát alebo výkazmi o príjmoch a výdavkoch za požadované hospodárske roky. V prípade, ak sa účtovné závierky uchádzača nachádzajú vo verejnej časti registra účtovných závierok, ktorý je zverejnený na stránke www.registeruz.sk, verejný obstarávateľ bude schopný si splnenie podmienky účasti overiť samostatne a uchádzač v tomto prípade účtovné výkazy nepredkladá.
Ak uchádzač nemá príslušné účtovné závierky zverejnené v súlade s platnými predpismi, z ktorých sa dá zistiť obrat, resp. ak sa na neho daná povinnosť nevzťahuje, predloží dané výkazy alebo ich ekvivalenty v ponuke. V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem príslušného členského štátu.
Obraty budú uvedené v originálnej mene, a ak touto menou nie je mena v EUR, obraty budú prepočítané aj na EUR. Prepočet cudzej meny na euro - viď časť SP A.2.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:
3.1: Dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania.
3.2: Dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: údaje
o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
3.3. Dokumenty podľa 34 ods. 1 písm. d) v súvislosti s § 35 ZVO: opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenia kvality.
3.4: Dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. h) v súvislosti s § 36 zákona o verejnom obstarávaní: uvedením opatrení environmentálneho manažérstva - certifikát uchádzača na systém environmentálneho manažérstva kvality (Tzv. "ZELENÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE")
3.5 Dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. l) v nadväznosti na § 41 ZVO uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. Ďalšie informácie uvedené v SP- časť A2.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienky účasti spoločne.

V zmysle § 39 je splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentov (JED), alebo v zmysle § 144 ods. 1 Čestným vyhlásením, ktorým uchádzač alebo záujemca môže predbežne nahradiť doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti. Ďalšie informácie uvedené v SP- časť A. 2.

V prípade predloženia JED-u alebo Čestného vyhlásenia dávame uchádzačom do pozornosti UPOZORNENIE, ktoré je uvedené na začiatku v časti III.1.1) tejto výzvy alebo v časti A.2 Súťažných podkladov, ktoré odporúča uchádzačom predložiť doklady, na ktoré nie je možné odkázať v elektronických databázach v JED-e alebo v Čestnom vyhlásení, priamo do cenovej ponuky z dôvodu potreby úplného úvodného vyhodnotenia ponúk pred elektronickou aukciou v zmysle § 54 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní a v zmysle metodického usmernenia UVO č. 16076-5000/2020 zo dňa: 15.12.2020.

MINIMÁLNA POŽADOVANÁ ÚROVEŇ ŠTANDARDOV:

K bodu 3.1: Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní preukázať predložením nasledovných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií:
K bodu 3.1: Uchádzač preukáže realizáciu stavebných prác rovnakých alebo obdobných predmetu zákazky (pozemné stavby) za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, pričom minimálna súhrnná hodnota stavieb musí byť minimálne 4 000 000,00 € bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene.
Uchádzač predloží Zoznam stavebných prác, ktorý bude obsahovať nasledovné údaje:
- názov stavby,
- cena stavby celkom v Eur bez DPH,
- cenu uskutočnených prác za sledované obdobie v Eur bez DPH,
- miesto stavby,
- lehota výstavby (od do),
- stručný popis stavby

Verejný obstarávateľ vyžaduje pri všetkých stavbách, uvedených v zozname, potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok:
- ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je REFERENCIA - zapísaná v Evidencii referencií vedenej UVO.
- ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o uspokojivom plnení potvrdí odberateľ.
Ďalšie informácie sú pre nedostatok znakov uvedené v časti A. 2 SP.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 3.2: Uchádzač predloží:
A) - min. údaje: vzdelanie, odborná prax a súčasné zamestnanie (Životopis) pre: min. 1 stavbyvedúceho pre vedenie stavby a zároveň
- Doklad o odbornej spôsobilosti osoby, ktorá bude priamo zodpovedať za riadenie stavebných prác v pozícii stavbyvedúceho, t. j. osvedčenie SKSI o vykonaní odbornej skúšky podľa zák. č. 138/1992 Zb. - odborné zameranie: Pozemné stavby, splnomocňujúce na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe podľa § 45 zák. č. 50/1976 Zb. alebo ekv. doklad o odbornej kvalifikácii vydaný podľa právnych predpisov členských štátov EÚ na účely voľného poskytovania služieb v SR a štátov mimo územia SR. Uchádzač predloží overenú kópiu osvedčenia SKSI alebo výtlačok profilu odborníka z webovej stránky SKSI alebo link-odkaz na web. stránku SKSI na profil odborníka. Alebo ekvivalentný doklad vydaný mimo územia SR.
-požaduje sa, aby táto osoba preukázala odbornú prax - vykonávanie stavbyvedúceho na rovnakej alebo podobnej stavbe, ktorej realizácia (realizácia pozemných stavebných prác) bola v min. investičnom náklade 4 000 000 EUR bez DPH. Uvedené môže stavbyvedúci preukázať aj viacerými stavebnými zákazkami na ktorých vykonával funkciu stavbyvedúceho v spoločnej hodnote 4 000 000 EUR bez DPH.
Preukazuje sa uvedením stavieb na ktorých realizoval stavbyvedúceho v Životopise (názov stavby, obdobie, výška realizácie stavebných prác v EUR bez DPH)
- Čestné vyhlásenie, že stavbyvedúci bude reálne vykonávať služby na predmetnej stavbe počas trvania celého zmluvného vzťahu.

B) min. údaje: vzdelanie, odborná prax a súčasné zamestnanie (Životopis) pre min. 1 osobu zodpovednú za riadne zhotovenie predmetu zákazky - Technik BOZP a zároveň
- Doklad o odbornej spôsobilosti zodpovednej osoby Technik BOZP: Osvedčenie s odborným zameraním autorizovaný bezpečnostný technik (ABT) v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo ekv. doklad, zabezpečujúcich výkon jednotlivých činností bezpečnostnotechnických služieb - overenú kópiu osvedčenia alebo výtlačok profilu odborníka z webovej stránky alebo link-odkaz na web. stránku na profil odborníka. Alebo ekvivalentný doklad vydaný mimo územia SR.
- Čestné vyhlásenie, že technik BOZP bude reálne vykonávať služby na predmetnej stavbe počas trvania celého zmluvného vzťahu.

K bodu 3.3:
A). Uchádzač predloží platný certifikát systému manažérstva kvality, vydaný nezávislou inštitúciou a zodpovedajúci norme STN EN ISO 9001, týkajúci sa predmetu zákazky (stavebné práce), a ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou. Ďalšie informácie sú uvedené v časti A. 2 SP.
B). Uchádzač predloží platný certifikát systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vydaný nezávislou inštitúciou a zodpovedajúci norme ISO 45001 týkajúci sa predmetu zákazky (stavebné práce), a ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou. Ďalšie informácie sú uvedené v časti A. 2 SP.

K bodu 3.4:
Uchádzač predloží platný certifikát uchádzača na systém environmentálneho manažérstva kvality, vydaný nezávislou inštitúciou a zodpovedajúci norme STN EN ISO 14001 týkajúci sa predmetu zákazky (stavebné práce), a ktorý vydal akreditovaný certifikačný orgán. Ďalšie informácie sú uvedené v časti A. 2 SP.

K bodu 3.5:
Verejný obstarávateľ v súlade s § 41 Zákona žiada od uchádzačov, aby v ponuke uviedli podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok vo forme podľa prílohy č. 2 Návrhu zmluvy. Ďalšie informácie sú pre nedostatok znakov uvedené v časti A. 2 SP.
V prípade navrhovaných subdodávateľov títo musia v lehote na predkladanie ponúk preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa § 32 ods. 1 ZVO a nesmú u nich existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje každý subdodávateľ len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má plniť.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Víťazný uchádzač/Zhotoviteľ akceptuje právo Objednávateľa na zádržné z ceny diela z každej vystavenej faktúry vo výške 5 % z celkovej fakturovanej hodnoty uvedenej na faktúre vrátane príslušnej DPH (ak sa fakturuje), vo väzbe na riadne v včasné vykonanie diela a splnenie podmienok podľa zmluvy o dielo. Zádržné bude uhradené Zhotoviteľovi:

a)vo výške 1/5 na základe žiadosti Zhotoviteľa o vrátenie zádržného do 30 dní odo dňa jej doručenia, po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia stavebného úradu o určení skúšobnej prevádzky zhotoveného diela (zhotovené dielo bude bez akýchkoľvek vád a nedorobkov)

b)vo výške 2/5 na základe žiadosti Zhotoviteľa o vrátenie zádržného do 30 dní odo dňa jej doručenia, po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavebného úradu k zhotovenému dielu

c)vo výške 2/5 na základe žiadosti Zhotoviteľa o vrátenie zádržného do 30 dní odo dňa jej doručenia po uplynutí druhom roku záručnej doby na stavbu.

Ďalšie informácie sú uvedené v Zmluve - bod 6.1
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom SW PROEBIZ.
Podrobné informácie sú uvedené v časti A.1 SP- Časť VIII.: Elektronická aukcia.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.04.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.04.2021 11:00
Miesto: Mesto Lučenec, Novohradská 1, 984 01 Lučenec, zasadačka
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Ponuky sa budú predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní do systému JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné t.j. vykonané bez účasti
uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Vo VO sú zadefinované sociálne aspekty v súlade s § 42 ods. 12 ZVO (Bod. 8.26 zmluvy). Zhotoviteľ zamestnaná 1 pracovníka splňujúceho : a) patrí k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň b) je dlhodobo nezamestnaný v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z.

Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektr. prostriedkami k súťaž. podkladom. Verejný obstarávateľ tieto všetky podklady bude uverejňovať ako elektr. dokumenty v príslušnej časti zákazky v systéme JOSEPHINE.
Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZVO
prostredníctvom komunikač. rozhrania JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek
komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu VO.
Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revíznych postupov sú medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi doručené elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania JOSEPHINE.
Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE.
Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude na ním určený kontaktný
email/e-maily bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa.
Záujemca/uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah
komunikácie zásielky/správy.
Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.
Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi:
a)v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a
bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje
štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 -16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
b) nahraním kvalifikovaného elektr. podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v prac.
dňoch v čase 8.00 -16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
c) vložením dokumentu preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný
elektronickým podpisom štatutára, alebo prešiel zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému
JOSEPHINE a to v prac. dňoch v čase 8.00 -16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
d) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj
splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
e) počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej
podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 4 prac. dni (v rámci EÚ) a je potrebné s touto
lehotou počítať pri vkladaní ponuky. O odoslaní listovej zásielky je uchádzač informovaný e-mailom.
Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v Prehľade zákaziek vyberie predmetnú zákazku a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke Ponuky a žiadosti.

V súlade s § 56 ods. 15 ZVO si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo podľa svojho uváženia predĺžiť lehotu na
poskytnutie súčinnosti podľa § 56 ods. 8, 10 a 14 na viac ako 10 pracovných dní.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.03.2021