Rozšírenie plynofikácie a zriadenie objektových kotolní v areáli VTSÚ Záhorie

  Zadávateľ:
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
  Predpokladaná hodnota:
220.801,54 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.04.2021 09:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
29.03.2021
  Dátum zverejnenia:
30.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
IČO: 00800902
Záhorie (vojenský obvod) , 90524 Záhorie (vojenský obvod)
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Róbert Poláček
Telefón: +421 346970258
Email: polacekr@vtsu.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rozšírenie plynofikácie a zriadenie objektových kotolní v areáli VTSÚ Záhorie
Referenčné číslo: 112-2021 VTSÚ
II.1.2) Hlavný kód CPV
45231220-3
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na zvýšenie efektívnosti vykurovacieho systému v objektoch vzdialených od centrálnej plynovej kotolne, regulácia vykurovania v jednotlivých objektoch podľa potreby nezávisle od centrálnej kotolne a zefektívnenie výroby teplej úžitkovej vody počas letných mesiacov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
220 801,54 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45231223-4
45333000-0
45333100-1
45331100-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
VTSÚ Záhorie
II.2.4) Opis obstarávania
Zvýšenie efektívnosti vykurovacieho systému v objektoch vzdialených od centrálnej plynovej kotolne, regulácia vykurovania v jednotlivých objektoch podľa potreby nezávisle od centrálnej kotolne a zefektívnenie výroby teplej úžitkovej vody počas letných mesiacov.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v prílohách súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
220 801,54 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač sa môže zúčastniť verejného obstarávania, len ak spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní a podľa § 152 ods. 1 a 3 zákona o verejnom obstarávaní. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, alebo čestným vyhlásením v súlade s § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, v ktorom uchádzač vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. V zmysle ustanovenia § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ uvádza, že z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepredkladá uchádzač doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní na preukázanie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia uchádzača podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. V zmysle všeobecného metodického usmernenia č. 7-2019 Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 22.05.2019 nie je verejný obstarávateľ oprávnený vyžiadať z informačných systémov verejnej správy doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní na preukázanie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, a teda jeho predloženie sa požaduje od uchádzača.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny dodávateľov osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, poskytovať službu preukazuje člen skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti zákazky, ktorú má zabezpečiť. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v origináloch alebo v úradne osvedčených fotokópiách dokladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: a)§ 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Odôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok: Zoznamom realizovaných stavieb uchádzač preukáže, že má skúsenosti z realizovaním rovnakých alebo podobných zákaziek.

b)§ 34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Odôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok: Údajmi o vzdelaní a praxi osôb na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov uchádzač preukazuje potrebné personálne zabezpečenie realizácie zákazky.

c) § 34 ods.1 písm. j) údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby.
Odôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok: Údajmi z tejto oblasti uchádzač preukazuje spôsobilosť na zásah do plynárenského zariadenia.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: a)Zoznamom uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania uchádzači preukážu realizáciu stavieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom hodnota min. jednej zmluvy pri uskutočnených stavbách je min. 200 000 v Eur bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Iné meny ako EUR sa prepočítajú na EUR podľa kurzu NBS (prípadne kurzu ECB - Európskej centrálnej banky) aktuálneho v deň odoslania ponuky verejnému obstarávateľovi. Uchádzač je zároveň povinný v ponuke podrobne zdokumentovať prepočítavací postup pri každom doklade, v ktorom sa prepočet meny vykonal.

b)Údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy Uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky má k dispozícii pracovníka s odbornou spôsobilosťou na výkon:
1.stavbyvedúceho, t.j. musí mať osvedčenie SKSI alebo ekvivalentný doklad o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov - odborné zameranie inžinierske stavby splnomocňujúce na vykonanie vybraných činnosti vo výstavbe podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentom vydaným a akceptovaným v členských krajinách EÚ a Švajčiarskej konfederácii. Spôsobilosť na realizáciu predmetu zákazky uchádzač preukáže fotokópiou autorizačného osvedčenia s originálnym odtlačkom pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby. Uchádzač predloží za stavbyvedúceho odborný životopis alebo ekvivalentný doklad, z ktorého bude zrejmá odborná prax danej osoby.
2.min. 1 pracovníka v kmeňovom zamestnaneckom pomere so spôsobilosťou na vedenie stavieb s odborným zameraním technické, technologické a energetické vybavenie stavieb v rozsahu: oprávnenie na montáž, opravy a údržby, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických plynových zariadení v rozsahu do 400 kPa. Oprávnenia musia byť doložené oprávnením T.I. (technickej inšpekcie) v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.


c) Uchádzač predkladá schválený technologický postup na zásah do plynárenského zariadenia nadradenej distribučnej spoločnosti SPP distribúcia, schválený spoločnosťou SPP distribúcia
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1 Pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom sa bude vyžadovať registrácia uchádzača v Registri partnerov verejného sektora.
2 Úspešný uchádzač je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi poistný certifikát, alebo poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené tretej osobe v súvislosti s výkonom poistenej činnosti, vo výške minimálne v hodnote uvedenej v návrhu zmluvy, platnú počas celej doby plnenia zmluvy o dielo.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.04.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 29.04.2021 10:00
Miesto: VTSÚ Záhorie 266, kancelária č.95
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na sprístupnení elektronických ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na sprístupnení elektronických ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou písomne splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie, ak sa preukáže preukazom totožnosti
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov zloženie zábezpeky vo výške 5 000,- €. Spôsob zloženia zábezpeky je určený v súťažných podkladoch
2)Súťaž sa realizuje postupom podľa § 66 ods. 7 prvej vety zákona (tzv. reverzná súťaž).
3) Zadávanie podlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom
systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len IS EVO) na portáli www.uvo.gov.sk. Verejný obstarávateľ
neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe. Podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú
uvedené v súťažných podkladoch.
4) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe
prostredníctvom IS EVO, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie obsahu, ak nie je v súťažných podkladoch uvedené inak.
5) Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená záujemcovi/uchádzačovi do IS EVO a nie kedy si ju záujemca/uchádzač prečítal.
6) Pre potreby predkladania ponúk záujemca/uchádzač postupuje v zmysle súťažných podkladov a príručiek dostupných na www.uvo.gov.sk
7) Splnenie podmienky účasti možno preukázať predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi uchádzači v súlade s § 39 od. 6 zákona o verejnom obstarávaní v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na doručenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu.
8) Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania
uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
9) Verejné obstarávanie je zelené verejné obstarávanie.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.03.2021