Rekonštrukcia športovej haly v Partizánskom

  Zadávateľ:
Mesto Partizánske
  Predpokladaná hodnota:
583.333,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
29.03.2021
  Dátum zverejnenia:
30.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Partizánske
IČO: 00310905
Nám. SNP 212/4, 95801 Partizánske
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Monika Kočanová
Telefón: +421 385363042
Email: monika.kocanova@partizanske.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.partizanske.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): www.e-lena.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia športovej haly v Partizánskom
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212221-1
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom rekonštrukcie športovej haly sú úpravy súvisiace so zlepšením energetickej hospodárnosti objektu. Objekt je jednopodlažný s trojpodlažnou administratívnou časťou zastrešený plochými a sedlovou strechou o rozmere 63,20 x 41,38 mm s maximálnou výškou 11,68 m.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a v projektovej dokumentácii.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
583 333,33 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Februárová ulica 1082/11, parcela číslo 4786 katastrálne územie Partizánske
II.2.4) Opis obstarávania
Rekonštrukcia objektu pozostáva z nasledovných prác: zateplenie obvodového a strešného plášťa objektu, výmena okenných a dverných konštrukcií, výmena starého murovaného komínu za nový dvojplášťový antikorový, výmena klampiarskych výrobkov za nové, demontáž jestvujúcich bleskozvodov a opätovné namontovanie podľa platných noriem. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a v projektovej dokumentácii.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
583 333,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie

Pravidlá pre doručovanie: Zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme ELENA považuje okamih jej odoslania v systéme ELENA a to v súlade s funkcionalitou systému.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o VO), predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4, resp. 5, a to v súlade s § 21 ods. 6 alebo § 152 ods. 1 zákona o VO. Verejný obstarávateľ na podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c) a e) zákona o VO aplikuje ustanovenie § 32 ods. 3 zákona o VO, t.j. uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b), c) a e) zákona o VO z dôvodu, že verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 37 ods. 3 zákona o VO, a to za každého člena skupiny osobitne. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti môže uchádzač predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona o VO alebo čestným vyhlásením, pričom tieto doklady predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 39 ods. 6 zákona o VO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch. V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED), je ho povinný vyplniť v súlade so zákonom o VO. Verejný obstarávateľ povoľuje vyplniť oddiel časti 4 - globálny údaj.
Dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzač predkladá vo forme ich skenu originálu/úradne overenej kópie v needitovateľnej forme vo formáte pdf.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 34 ods. 1 písm. b/ zákona o VO predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií:
- zoznamom stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác, doplneným potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok. Dôkaz o plnení potvrdí odberateľ ak odberateľom
a.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
b.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Verejný obstarávateľ zohľadní referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o VO, ak takéto referencie existujú.
V súlade s ustanovením § 38 ods. 5 zákona o VO verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť podmienky účasti tým, že predložením zoznamu referencií uchádzača tento preukáže verejnému obstarávateľovi, že disponuje skúsenosťami z danej oblasti a je schopný plniť predmet zákazky.
Podľa § 34 ods. 3 zákona o VO uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 37 ods. 3 zákona o VO a to za všetkých členov skupiny spoločne.
Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona o VO alebo čestným vyhlásením. Ak uchádzač použije jednotný európsky dokument alebo čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením. Uchádzač alebo záujemca doručí doklady verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač je povinný predložiť minimálne tri referenčné listy za rozhodné obdobie /predchádzajúcich 5 rokov/, ktoré preukazujú realizáciu prác rovnakého alebo typovo podobného charakteru ako predmet zákazky. Verejný obstarávateľ bude hodnotiť len realizáciu stavebných prác zodpovedajúcich predmetu tejto zákazky.
Doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti musia obsahovať minimálne:
1.názov predmetu zákazky,
2.stručný opis stavebných prác,
3.cenu za stavebné práce v rozhodnom období a miesto uskutočnenia stavebných prác,
4.termín realizácie/plnenia,
5.názov a sídlo odberateľa stavebných prác,
6.hodnotenie vykonanej práce odberateľom,
7.pečiatka a podpis odberateľa, kontaktnú osobu odberateľa a jej telefónne číslo, kde si možno tieto informácie overiť.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.04.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.11.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.04.2021 13:00
Miesto: Mestský úrad Partizánske, Námestie SNP 212/4, kancelária č. 253 na 2. poschodí.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s mimoriadnou situáciou spôsobenou vírusom COVID-19 bude otváranie ponúk prostredníctvom systému ELENA prebiehať on-line sprístupnením. Tohto on-line sprístupnenia sa budú môcť zúčastniť len uchádzači, ktorí v lehote na predkladanie ponúk predložili úspešne ponuku do tejto zákazky.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Verejnýobstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému ELENA, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.
2.Verejný obstarávateľ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní zverejňuje súťažné podklady a doplňujúce dokumenty vo svojom profile a na stránke portál www.e-lena.sk.
3.Záujemcovia si môžu súťažné podklady vyžiadať kliknutím na odkaz "mám záujem" pri tejto zákazke zverejnenej na portáli www.e-lena.sk.
4.Systém Elena automaticky umožňuje sledovanie otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku. Systém zároveň zaznamenáva prihlásených užívateľov týchto uchádzačov a vedie o tejto skutočnosti záznam. Uchádzač má prostredníctvom systému Elena možnosť otvárania sa priamo zúčastniť dištančným spôsobom.
5.Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu (ZRPVS), ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
6.Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 5 000,- EUR. V súťažných podkladoch sú určené podmienky jej zloženia a podmienky jej uvoľnenia alebo vrátenia.
7.Verejnýobstarávateľ bude považovať ponuku uchádzača, ktorej celková cena za poskytnutie predmetu zákazky prevýši finančný limit určený predpokladanou hodnotou zákazky, za ponuku, ktorá obsahuje zjavne nevýhodné podmienky pre verejného obstarávateľa a teda za ponuku neprijateľnú.
8.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v prípade, ak mu nebude poskytnutý finančný príspevok z Fondu na podporu športu v rámci výzvy č. 2020/001.
9. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, nie je predmetné VO zelené, obstarávanie inovácií ani zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.03.2021