Prenájom tlačiarní a súvisiace služby

  Zadávateľ:
Mesto Košice
  Predpokladaná hodnota:
307.200,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
24.03.2021
  Dátum zverejnenia:
30.03.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Košice
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00691135
Trieda SNP 48/A, 04011 Košice-Západ
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Anna Tarhaničová
Telefón: +421 556419314
Email: anna.tarhanicova@kosice.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6915
Hlavná adresa(URL): https://www.kosice.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Prenájom tlačiarní a súvisiace služby
Referenčné číslo: MK/A/2021/11663
II.1.2) Hlavný kód CPV
79820000-8
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Zabezpečenie tlače, kopírovania, skenovania úradných materiálov prostredníctvo prenájmu 28 ks tlačiarní troch druhov a služby s tým súvisiace (dodávanie tonerov, údržba kopírovacích strojov, systém zbierania údajov o vytlačených materiáloch a pod.). Bližšie informácie sú uvedené v návrhu zmluvy a jej prílohách.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
307 200,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Košice, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, resp. ďalšie objekty verejného obstarávateľa v meste Košice..
II.2.4) Opis obstarávania:
Prenájom 28 ks tlačiarni a súvisiace služby.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
999
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zmluva bude podpísaná na dobu neurčitú pri dodržaní podmienok zmluvy. V opačnom prípade bude zmluva ukončená dohodou alebo výpoveďou. Výpovedná doba zo strany objednávateľa (nájomcu) je podľa návrhu zmluvy 3 mesiace, zo strany poskytovateľa služby (prenajímateľa) 6 mesiacov.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť ten, kto spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako "zákon"). Uchádzač musí predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 zákona. Doklady stanovené podľa § 32 ods. 2 písm. a) a písm. e) zákona uchádzač predkladať nemusí. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona, je povinný na účely preukázania podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov všetkých osôb uvedených v danej podmienke. Ak je uchádzač platne zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie, doklady podľa § 32 ods. 2 zákona nemusí predkladať. Podmienky účasti a požadované doklady k nim sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 29.04.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 8
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.04.2021 10:00
Miesto: Miesto otvárania ponúk: Mesto Košice, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A; v prípade možnosti osobnej účasti uchádzačov na otváraní: blok E, 1 poschodie, miestnosť č. 119;.v prípade iba elektronického on-line otvárania ponúk: blok D, 4. poschodie, kanc. č. 411.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Pri možnosti osobnej účasti na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzači v prípade možnosti osobnej účasti musia dodržiavať protiepidemiologické opatrenia vyhlásené v danom čase.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcom alebo uchádzačom sa bude uskutočňovať zo strany verejného obstarávateľa v slovenskom jazyku, zo strany záujemcu alebo uchádzača v slovenskom alebo českom jazyku.
2.Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní ako je žiadosť o vysvetlenie podmienok účasti a ponúk, vysvetlenie podmienok účasti a ponúk a predkladanie ponúk, vysvetľovanie ponúk sa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona. Určený informačný systém verejným obstarávateľom na komunikáciu v tomto verejnom obstarávaní je systém JOSEPHINE a je prístupný na webovej stránke: https://josephine.proebiz.com/sk/. Záujemca v prípade záujmu o účasť v tomto verejnom obstarávaní sa musí zaregistrovať v uvedenom informačnom systéme (uviesť identifikačné údaje a potvrdiť svoju identifikáciu prostredníctvom systému a svojich uvedených údajov) ak už nie je v systéme zaregistrovaný.
Podrobný návod na použitie informačného systému vrátane potrebného technického vybavenia je na uvedenej stránke.
3. Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.
4. Verejný obstarávateľ stanovuje v súlade s § 38 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov uchádzačom podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) cit. zákona: Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného obstarávania ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
5.Verejný obstarávateľ v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo ďalšie osoby podieľajúce sa na plnení zmluvy ktorí sú partnermi verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
6. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienok plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, ani obstarávaním inovácií ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
24.03.2021