SOŠ technická Námestovo, obnova rozvodov tepla a TÚV

  Zadávateľ:
Stredná odborná škola technická
  Predpokladaná hodnota:
142.228,61 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.04.2021 12:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
29.03.2021
  Dátum zverejnenia:
30.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Stredná odborná škola technická
IČO: 17050502
Komenského 496/37 , 02901 Námestovo
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing.Bernard Adamus
Telefón: +421 907659680
Email: beno.adamus@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
SOŠ technická Námestovo, obnova rozvodov tepla a TÚV
II.1.2) Hlavný kód CPV
45231110-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom riešenia projektovej dokumentácie je riešenie obnovy rozvodov teplej úžitkovej vody (TÚV) a primárneho vonkajšieho potrubného rozvodu vykurovania centralizovaného zásobovania teplom (CZT) do školy.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
142 228,61 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 22.04.2021 12:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.03.2021