Rekonštrukcia kanalizácie Plavárne Pasienky - 1. etapa

  Zadávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
168.510,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.04.2021 11:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
26.03.2021
  Dátum zverejnenia:
30.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Hlavné mesto SR Bratislava
IČO: 00603481
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Anna Langšadlová
Telefón: +421 259356738 / 259356700
Email: anna.langsadlova@bratislava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Príspevková organizácia - Hlavné mesto Bratislava
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia kanalizácie Plavárne Pasienky - 1. etapa
Referenčné číslo: MAGS OVO 48045/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45232400-6
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je riešenie havarijného stavu vonkajšej areálovej kanalizácie, ktorá je vo veľmi zlom technickom stave. Jestvujúce kanalizačné potrubie je uložené v proti spáde, je polámané a, poškodené. Do jestvujúceho poškodeného potrubia sú odvádzané splaškové vody z objektov Plavárne Pasienky a výukového bazéna, dažďová voda zo striech a odpadová voda z filtračnej stanice Plavárne Pasienky. Tento zlý technický stav spôsobuje vytápanie suterénnych priestorov objektu 50 m bazéna Plavárne Pasienky, suterénu výukového bazéna a vznikajú problémy s vypúšťaním odpadovej vody z filtrácie vody 50 m bazéna.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
168 510,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.04.2021 11:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
26.03.2021