Výber dodávateľa stavebných prác pre projekt "Denný stacionár v obci Ražňany“

  Zadávateľ:
Obec Ražňany
  Predpokladaná hodnota:
518.226,68 €
  Možnosť prihlásenia do:
21.04.2021 23:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
26.03.2021
  Dátum zverejnenia:
30.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Ražňany
IČO: 00327689
Ražňany 235, 08261 Ražňany
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Denisa Jevčáková
Telefón: +421 948222660
Email: jevcakova@mediinvest.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5967
Hlavná adresa(URL): https://www.raznany.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výber dodávateľa stavebných prác pre projekt "Denný stacionár v obci Ražňany“
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je výber dodávateľa stavebných prác pre projekt s názvom: Denný stacionár v obci Ražňany. Obec Ražňany, sa nachádza v Prešovskom samosprávnom kraji, okres Sabinov. Ide o celkovú rekonštrukciu objektu budovy nachádzajúcej sa v katastrálnom území obce Ražňany, objekt je v intraviláne obce. Samotná budova je vo výlučnom vlastníctve obce Ražňany. Rekonštrukcia budovy je rozčlenená na 9 stavebných objektov.
Podrobný opis predmetu zákazky tvorí prílohu súťažných podkladov - Projektová dokumentácia a Výkaz výmer.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
518 226,68 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45215200-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Ražňany, katastrálne územie Ražňany, okres Sabinov.
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobný opis predmetu zákazky tvorí prílohu súťažných podkladov - Projektová dokumentácia a Výkaz výmer.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
518 226,68 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 18
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: 1. nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov,
2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: kód ITMS2014+: 302021W950
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO:
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

V súlade s § 32 ods. 2 ZVO preukazuje:
a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré zodpovedá predmetu zákazky,
f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.


Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.§ 34 ods. 1 písm. b):
Uchádzač preukazuje technickú a odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác.
Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok.
Ak odberateľom stavebných prác:
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2.§ 34 ods. 1 písm. d):
Uchádzač preukazuje technickú a odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. d) opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.
Vyžaduje sa:
- platná licencia na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov
- platná licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby

3.§ 34 ods. 1 písm. g):
Uchádzač preukáže splnenie podmienky ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.


Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. k § 34 ods. 1 písm. b)
Uchádzač predloží minimálne 1 potvrdenie o uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru (pozemná stavba, novostavba alebo rekonštrukcia), pričom toto potvrdenie bude minimálne vo výške predpokladanej hodnoty zákazky.
Verejný obstarávateľ zohľadní referencie uchádzačov vedené v Evidencii referencií ÚVO, v zmysle §12 ZVO (ak takáto referencia v evidencii existuje).
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti.

2. k § 34 ods. 1 písm. d)
Uchádzač predloží ako súčasť svojej ponuky platnú licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov, kt. sú predmetom obstarávania podľa výkazu výmer alebo k ekvivalentným riešeniam uchádzača, ktoré oprávňuje jej držiteľa vykonávať práce pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných systémov v zmysle § 43g zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom a aktuálne platnú ku dňu predkladania ponuky uchádzačom alebo ekvivalentnú vydanú v EU. Licenciu je potrebné predložiť vrátane prílohy-podmienok platnosti a zoznamu komponentov tepelnoizolačného systému.

Uchádzač predloží ako súčasť svojej ponuky platnú licenciu na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby podľa § 43g stavebného zákona a STN 73 3134 (resp. ekvivalentnej právnej úpravy v platnej v mieste sídla/adresy uchádzača). Uchádzač predloženou licenciou preukáže odbornú kvalifikáciu zhotoviteľa stavebných prác pri zabudovaní vonkajších otvorových konštrukcií do stavby v zmysle Zásad montáže a podľa článku 4.1 normy STN 73 3134:2014: Stavebné práce Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy, Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie. Licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby potvrdzuje, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných prác. Licencia má byť aktuálna a platná ku dňu predkladania ponuky uchádzačom.
Vyžaduje sa predloženie naskenovaných originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti.

3. k § 34 ods. 1 písm. g)
Uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky má osobu určenú na plnenie zmluvy alebo riadiaceho zamestnanca na výkon činnosti stavbyvedúceho, ktorý má platné Osvedčenie vydané SKSI alebo ekvivalentný o vykonaní odbornej skúšky (s rozsahom oprávnenia pre stavbyvedúci pozemné stavby). Požadovanú odbornú spôsobilosť preukazuje fotokópiou dokladu o odbornej spôsobilosti stavbyvedúci pozemné stavby s originálnym podpisom a odtlačkom pečiatky osoby, na ktorú bolo osvedčenie o vykonaní odbornej spôsobilosti vydané.
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ, alebo iný dôkaz predložený uchádzačom.

Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 21.04.2021 23:59
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.01.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 22.04.2021 09:00
Miesto: Obecný úrad Ražňany, Ražňany 235, 082 61 Ražňany
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku ponuky v zmysle § 46 zákona o verejnom obstarávaní vo výške 5 000,00 EUR. Podmienky zloženia sú uvedené v súťažných podkladoch.
2. Verejný obstarávateľ zaviaže Zhotoviteľa povinnosťou Zhotoviteľa strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho so
stavebnými prácami a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Zoznam oprávnených osôb je uvedený v článku 12 odsek 1 všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o NFP.
3.Verejný obstarávateľ požaduje v zmysle Zmluvy o dielo:
-Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia Staveniska udržiavať v platnosti poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone podnikateľskej činnosti na poistnú sumu minimálne vo výške Zmluvnej ceny.
- Zhotoviteľ zloží depozit vo výške 10% celkovej ceny diela bez DPH, a to na bankový účet Objednávateľa, prípadne ju nahradí bankovou zárukou (v rovnakej výške), a to najneskôr do okamihu odovzdania Staveniska. Objednávateľ nie je povinný odovzdať Stavenisko, pokiaľ nie je na jeho účet pripísaná plná výška depozitu, príp. nepredloží bankovú záruku.
- k podpisu Zmluvy sa vyžaduje podrobný Harmonogram prác v súlade so Zmluvou o Dielo.
4. Verejný obstarávateľ sa rozhodol postupovať superreverznou verejnou súťažou podľa § 112 ods. 6 (druhá veta) -
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
5. Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona Jednotným európskym dokumentom (ďalej aj ,,JED"), pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, stanovené verejným obstarávateľom. Uchádzač môže zakliknúť Globálny údaj pre všetky podmienky účasti, čím potvrdí splnenie všetkých podmienok účasti požadovaných verejným obstarávateľom.
Splnenie podmienok účasti je možné predbežne nahradiť aj predložením čestného vyhlásenia , v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
Viac informácií je uvedených v súťažných podkladoch.
6. . Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača alebo záujemcu z verejného obstarávania ak na základe dôveryhodných
informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným
hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
26.03.2021