Rekonštrukcia Zimného štadióna v Dolnom Kubíne

  Zadávateľ:
Mesto Dolný Kubín
  Predpokladaná hodnota:
553.373,88 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.04.2021 13:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
26.03.2021
  Dátum zverejnenia:
30.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Dolný Kubín
IČO: 00314463
Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 02601 Dolný Kubín
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ľuboslava Šafrová
Telefón: +421 904444280
Email: obstaravanie@it-pro.one
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.dolnykubin.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia Zimného štadióna v Dolnom Kubíne
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmet zákazky rieši rekonštrukciu zimného štadióna v Dolnom Kubíne. Pozostáva z umelého osvetlenia ľadovej plochy zimného štadióna, rekonštrukciu doposiaľ používanej zastaranej technológie chladenia za novú technológiu so zníženou náplňou chladiva pre chladenie ľadovej plochy zimného štadióna a bezbariérovosť, modernizácia interiéru šatní, sociálnych zariadení a komunikačných priestorov I.NP.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
553 373,88 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Rekonštrukcia osvetlenia ľadovej plochy zimného štadióna v Dolnom Kubíne
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45316000-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Zimný štadión v Dolnom Kubíne
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom tejto časti zákazky je umelé osvetlenie ľadovej plochy zimného štadióna v Dolnom Kubíne. Na hlavné osvetlenie sa navrhujú LED svietidlá s DALI predradníkmi stropné, vo vyhotovení a krytí IP65. Budú sa ovládať ovládačmi umiestnenými ma dverách rozvádzača RS1 a pri časomiere. Ovládanie osvetlenia haly bude riešené cez riadiaci systém INELS, ktorý bude riadiť osvetlenie v hale na nastavenú hodnotu podľa senzorov intenzity osvetlenia, alebo ovládačom (dvere rozvádzača). Napájanie uvedených svietidiel vo väčšine priestoroch bude káblami N2XH-J 3x2,5mm2 uložených v existujúcich trasách a behalogénových rúrkach/chráničkách.
Práce budú pozostávať:
-doplnenie výzbroje rozvádzača RS1 (pôvodný RS3)
-demontáž rozvádzača RS1 / pole č.1/2/3
-ovládanie osvetlenia z dverí rozvádzača ,požiadavky na riadenie: zapnutie na intenzitu 1200lx s plynulou reguláciou výkonu
-ovládanie stroboskopov cez DMX protokol,
-nový el. prívod z hl. rozvádzača budovy
-vzdialenú správu k riadiacemu systému osvetlenia INELS
-grafické rozhranie cez tablet a internet INELS,
-nová kabeláž ovládania a napájania svietidiel (všetky káble bezhalogénové B2CAs1,a1,d1),
-riešený vnútorný priestor ľadovej plochy sa pri zápasoch využíva vo večerných a nočných hodinách, preto sa denné osvetlenie neberie do úvahy.

Predmet zákazky je podrobne opísaný v projektovej dokumentácii (časť E1)
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
54 359,30 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zábezpeka na Časť 1 je vo výške 1 500,00 €. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Rekonštrukcia strojovne chladenia na Zimnom štadióne v Dolnom Kubíne
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45212224-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Zimný štadión v Dolnom Kubíne
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom tejto časti zákazky je rekonštrukcia doposiaľ používanej zastaranej technológie chladenia za novú technológiu so zníženou náplňou chladiva pre chladenie ľadovej plochy zimného štadióna. Rozsah rekonštrukcie technologického zariadenia sa bude týkať objektu strojovne chladenia a technologického kanálu až k jestvujúcim potrubným rozvodom ľadovej plochy. Zámena a modernizácia technológie chladenia je navrhnutá tak, aby bolo možné uskutočniť zmeny technologického zariadenia aj postupne v jednotlivých etapách a nenarušilo by to funkčnosť chladiaceho systému pre účely mrazenia ľadovej plochy. Celková rekonštrukcia je navrhnutá do troch hlavných etáp a nezahŕňa výmenu potrubného rozvodu ľadovej plochy, ktorá bola predmetom rekonštrukcie v roku 2006. V tejto časti rekonštrukcie boli okrem výmeny potrubných rozvodov a zhotovenia novej technologickej dosky dodané aj nové mantinely. Potrubné rozvody v súčasnosti používanej ľadovej plochy s rozmermi 59 m x 29 m ostávajú nezmenené. Kompletná výmena novej technológie chladenia bude mať po dokončení porovnateľné prevádzkové parametre s hospodárnejšou, bezpečnejšou prevádzkou a zároveň bude po zrealizovaní všetkých troch etáp rekonštrukcie chladenia znížená celková náplň chladiva (NH3) na max. náplň 1500 kg. Nové chladiace zariadenie je navrhované v režime automatickej prevádzky z občasným dohľadom nad zariadením.

Predmet zákazky je podrobne opísaný v projektovej dokumentácii (časť E2).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
375 432,40 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zábezpeka na Časť 2 je vo výške 10 000,00 €. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Rekonštrukcia šatní a sociálnych zriadení na zimnom štadióne v Dolnom Kubíne
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45000000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Zimný štadión v Dolnom Kubíne
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom tejto časti zákazky sú stavebné úpravy v takom rozsahu, aby sa docielil požadovaný stav bezbariérovosti, renovácie a modernizácia interiéru šatní, sociálnych zariadení a komunikačných priestorov I.NP zimného štadióna. Nové práce budú prevedené len vo vybranej časti zimného štadióna /priestory šatní, komunikácií a soc. zariadení na I.NP/. V rámci nových prác bude preriešená dispozícia sociálnych zariadení v jednotlivých šatniach, budú vymenené vyznačené pôvodné okná, vyspravené omietky, vymenené pôvodné podlahové krytiny a keramické obklady, vchodové a interiérové dvere, budú riešené nové rozvody vody, kanalizácie, nové elektroinštalácie a vzduchotechnika /podľa rozsahu projektovej dokumentácie/, osadenie novej sanity, sanitárnych priečok a pod.
Stavebné úpravy si vyžiadajú búracie práce, ktorých súčasťou bude odstránenie niektorých pôvodných priečok, pôvodných dverných krídel a zárubní, demontáž okien vrátane parapetov, demontáž vykurovacích telies, strhnutie keramických obkladov a dlažieb, odstránenie pôvodnej podlahovej krytiny, riešenie nových rozvodov vody, kanalizácie, elektroinštalácie a vzduchotechniky.

Predmet zákazky je podrobne opísaný v projektovej dokumentácii (časť E3).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
123 582,18 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zábezpeka na Časť 3 je vo výške 3 000,00 €. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti pre každú časť sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch G - Podmienky účasti, pre príslušné časti G1, G2, G3.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti pre každú časť sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch G - Podmienky účasti, pre príslušné časti G1, G2, G3.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálne požadovaná úroveň štandardov pre každú časť je podrobne uvedená v súťažných podkladoch G - Podmienky účasti, pre príslušné časti G1, G2, G3.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 27.04.2021 13:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.10.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 27.04.2021 13:30
Miesto: Mestský úrad Dolný Kubín, kanc. na 2.posch., č.dv. 309, nová budova, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ otváranie ponúk zabezpečí prostredníctvom on-line sprístupnenia ponúk uchádzačom, prostredníctvom funkcionality informačného systému použitého na verejné obstarávanie, tzn. že v okamihu otvorenia ponúk systém EVO vygeneruje a odošle Zápisnicu z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk. (bližšie info je uvedené v SP - čl. 23.)
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Akákoľvek komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude zo strany verejného
obstarávateľa výlučne v slovenskom jazyku. Zo strany záujemcu/uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk.
2) Verejný obstarávateľ realizuje toto verejné obstarávanie prostredníctvom elektronických prostriedkov informačného systému EVO, prevádzkovaného Úradom pre verejné obstarávanie. Hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť v tomto verejnom obstarávaní , musí byť v informačnom systéme Úradu pre verejné obstarávanie zaregistrovaný. Podrobné informácie o informačnom systéme EVO sú zverejnené na webovom portáli Úradu pre verejné obstarávanie (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html).
3) Súťažné podklady sa nezasielajú, sú k dispozícii v priestore zákazky cez systém EVO v Profile verejného obstarávateľa: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/431189
4) Predmetné VO nie je zamerané na sociálne aspekty , zelené verejné obstarávanie ani obstarávanie inovácií.
5) Zábezpeka ponuky sa vyžaduje na každú časť. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
6)Podľa § 114 ods. 1 ZVO hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6. ZVO. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 ZVO, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety.
7) Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, účinnosť nadobudne však najskôr až po splnení odkladacej podmienky, ktorou je nadobudnutie účinnosti zmluvy objednávateľa s poskytovateľom NFP, ktorej predmetom je poskytnutie NFP zo strany poskytovateľa NFP objednávateľovi na realizáciu diela podľa tejto zmluvy.
8) Verejný obstarávateľ aplikuje tzv. super reverzný postup, kde v zmysle § 112 ods. 6 druhá veta zákona 343/2015 Z.z. vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční až po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
26.03.2021