Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Bernolákova využitím aerotermálnej energie

  Zadávateľ:
Mesto Vranov nad Topľou
  Predpokladaná hodnota:
797.204,57 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
26.03.2021
  Dátum zverejnenia:
30.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Vranov nad Topľou
IČO: 00332933
Dr. C. Daxnera 87/1, 09316 Vranov nad Topľou
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Straková
Telefón: +421 907606333
Fax: +421 574422929
Email: obstaravanie.strakova@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.vranov.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
miestna samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Bernolákova využitím aerotermálnej energie
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Projekt stavby rieši návrh vykurovania a zdroja tepla za účelom zníženia primárnej energetickej náročnosti v objekte ZŠ Bernolákova v meste Vranov nad Topľou, zmenou vykurovacieho systému. Návrh obsahuje zostavu integrovaných jednotiek plynových tepelných čerpadiel o počte 14 ks. Zostavy sú určené pre inštaláciu v exteriéri.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
797 204,57 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45214210-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Budova Základnej školy, Bernolákova ulica 1061, Vranov nad Topľou.
II.2.4) Opis obstarávania
Projekt stavby rieši návrh vykurovania a zdroja tepla za účelom zníženia primárnej energetickej náročnosti v objekte ZŠ Bernolákova v meste Vranov nad Topľou, zmenou vykurovacieho systému. Návrh obsahuje zostavu integrovaných jednotiek plynových tepelných čerpadiel o počte 14 ks. Zostavy sú určené pre inštaláciu v exteriéri.

Požiadavky na jedno plynové TČ a bivalentný zdroj:
-tepelný výkon OZE (A7/W35) min. 41 kW
-tepelný výkon bivalentného zdrojamin. 33 kW

Spôsob overenia splnenia: potvrdené technické údaje výrobcu v zmysle Nariadenia komisie EÚ č. 811/2013 a č. 813/2013.

Požiadavka na emisie skleníkových plynov (GHG) integrovanej zostavy plynového TČ vyjadrené v gramoch ekvivalentu CO2 na kWh tepelného výkonu vypočítané použitím vzorcov na výpočet ekvivalentu celkového vplyvu otepľovania (vzorce TEWI):

GHG rovnaké alebo menej 170 g ekvivalentu CO2/kWh tepelného výkonu

Spôsob overenia splnenia: Výrobky, ktorým bola udelená environmentálna značka EÚ pre ohrievače vody alebo iná relevantná environmentálna značka typu 1 a ktoré spĺňajú uvedené požiadavky, sa považujú za vyhovujúce. Akceptujú sa aj iné primerané dôkazy, napríklad čestné vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s emisiami GHG vypočítanými podľa navrhnutých vzorcov TEWI a informáciami o všetkých parametroch použitých pri výpočte emisií GHG.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
797 204,57 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPKZP-PO4-SC411-2019-61
II.2.14) Doplňujúce informácie
Toto verejné obstarávanie je Zelené verejné obstarávanie, predstavujúce spôsob, ktorým orgány verejnej správy integrujú environmentálne požiadavky do procesu obstarávania. Uplatňovanie zeleného verejného obstarávania podporuje udržateľné využívanie prírodných zdrojov, dosahovanie zmien v správaní, ktoré smeruje k udržateľnej výrobe a spotrebe, a tiež podnecuje inovácie.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: III.1.1.1) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v ustanovení § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a ich splnenie preukáže spôsobom podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.1.2) Uchádzač, ktorý má platný zápis v zozname hospodárskych subjektov nie je povinný predložiť doklady na
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia.
III.1.1.3) Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republike a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
III.1.1.4) Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
III.1.1.5) Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uzná rovnocenný zápis alebo
potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený
uchádzačom.
III.1.1.6) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.1.7) Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti prostredníctvom
formuláru Jednotný európsky dokument podľa ustanovenia § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným
vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Verejný obstarávateľ umožňuje, aby hospodársky subjekt vyplnil v časti IV Podmienky účasti len oddiel: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI.
III.1.1.8) UPOZORNENIE: Verejný obstarávateľ nemá oprávnenia získavať údaje podľa § 32 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že ÚVO zverejnil Všeobecné metodické usmernenie č. 11/2019 k preukazovaniu novelizovanej podmienky účasti týkajúcej so osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní.
V zmysle uvedeného, ak hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (ZHS) podľa zákona o
verejnom obstarávaní v znení účinnom do 1.12.2019 nebude mať v čase preverovania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c) zákona o verejnom obstarávaní vykonanú aktualizáciu v ZHS, verejný obstarávateľ z dôvodu, že nemá oprávnenie získavať údaje z informačných systémov verejnej správy, bude požadovať od uchádzača/záujemcu (zapísaného v ZHS) doplnenie príslušného dokladu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: III.1.2.1) § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní:
Prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti.
- výkaz ziskov a strát za posledné 3 roky alebo za kratšie obdobie, podľa toho za ktoré sú tieto údaje dostupné v
závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti - informácia o prístupu k dokladom z registra účtovných
závierok (www.registeruz.sk)
- výkaz o príjmoch a výdajoch za posledné 3 roky alebo za kratšie obdobie, podľa toho za ktoré sú tieto údaje dostupné
v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti;

Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia dokument určený verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie
preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ považuje za vhodný.

Ak uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Požaduje sa, aby celkový obrat za predchádzajúce tri hospodárske roky bol min. 4 500 000,00 EUR.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: III.1.3.1) § 34 ods. 1 písm. b):
Zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s
uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom
vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ;

Ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené;
Vyhlásením verejného obstarávania sa rozumie deň zverejnenia Výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku verejného obstarávania.
III.1.3.2) § 34 ods. 1 písm. d) v súvislosti s § 35:
opis technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality,
III.1.3.3) § 34 ods. 1 písm. h) v súvislosti s § 36: uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač
alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: k § 34 ods. 1 písm. b): Uchádzač predloží potvrdenie rovnakého alebo podobného charakteru, ktorého súčasťou je dodanie a uvedenie plynového/vých tepelného/ných čerpadla/diel vzduch/voda do prevádzky.
k § 34 ods. 1 písm. d) v súvislosti s § 35:
- platný certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenie a používanie systému
manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001;
- platný certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenie a používanie systému
manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN OH SAS 18001.
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality.
k § 34 ods. 1 písm. h):
- platný certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenie a používanie systému
environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001.
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom projektu, povinnosť Dodávateľa
projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek
počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku
potrebnú súčinnosť.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 23.04.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.04.2021 13:00
Miesto: Otváranie ponúk je verejné. Otváranie ponúk sa uskutoční formou "on-line" sprístupnenia ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality systému EVO, umožňuje on-line sprístupnenie ponúk, t. j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na otváranie ponúk. Príručka k "on-line" sprístupneniu ponúk sa nachádza na adrese file:///C:/Users/obsta/Downloads/online_spristupnenie_ponuk_vo.pdf .
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.3.1) Zadávanie tejto podlimitnej zákazky, sa realizuje prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len "EVO"), ktorý je dostupný na adrese www.evo.gov.sk. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.3.2) K súťažným podkladom je umožnený prístup elektronickými prostriedkami v systéme EVO. Súťažné podklady budú dostupné na portáli EVO aj v Profile verejného obstarávateľa (ďalej "Profil") pod linkami uvedenými v ods. I.1 Výzvy na predkladanie ponúk.
VI.3.3) Žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti (ďalej len žiadosť o vysvetlenie):
VI.3.4) Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie
splnenia podmienok účasti prostredníctvom systému EVO. O zverejnení vysvetlenia budú všetci zaregistrovaní
používatelia upozornení notifikačným e-mailom systému EVO. Vysvetlenie zverejní aj v Profile, dostupnom pod linkom uvedenou v ods. I.1.
VI.3.5) Verejný obstarávateľ odporúča požiadať o vysvetlenie dostatočne vopred, tak, aby bolo umožnené verejnému obstarávateľovi poskytnúť vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým známym záujemcom, najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Záujemcom sa odporúča sledovať zverejnené vysvetlenia, nakoľko každý nesie riziko prípadného nezapracovania tých skutočností, ktoré boli predmetom vysvetlenia do svojich ponúk.
VI.3.6) V rámci zadávania tejto zákazky sa uplatňujú ustanovenia § 112 ods. 6 ZVO, teda verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO (tzv. reverzný postup).
VI.3.7) Uchádzač predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti elektronickým spôsobom prostredníctvom systému EVO ako naskenované doklady.
VI.3.8) Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov, dokumentov a iných dôkazov preukazujúcich splnenie
požiadaviek na predmet zákazky, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.3.9) Zmluva s úspešným uchádzačom bude uzatvorená až po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:
a) bude zverejnená na webe verejného obstarávateľa,
b) dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným
poskytovateľom pomoci, v ktorého zastúpení koná sprostredkovateľský orgán a príjemcom pomoci, ktorým sa má stať verejný obstarávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a
c) dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania.
V prípade neuzavretia zmluvy o NFP, alebo neschválenia procesu VO poskytovateľom nenávratného finančného
príspevku, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu s úspešným uchádzačom nepodpísať.
VI.3.10) Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
VI.3.11) Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie a podmienky plnenia zmluvy je predmetné verejné
obstarávanie zelené verejné obstarávanie.
VI.3.12) Verejný obstarávateľ nepožaduje zábezpeku v tomto procese verejného obstarávania.
VI.3.13) Zoznam skratiek
ZVO Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov;
ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie;
VO Verejné obstarávanie;
DPH Daň z pridanej hodnoty;
EÚ Európska únia;
PHZ Predpokladaná hodnota zákazky;
SR Slovenská republika;
OR SR Obchodný register Slovenskej republiky;
ŽR SR Živnostenský register Slovenskej republiky;
PÚ Podmienky účasti;
JED Jednotný európsky dokument;
SP Súťažné podklady.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
26.03.2021