Kompostáreň Dolný Bar

  Zadávateľ:
Obec Dolný Bar
  Predpokladaná hodnota:
1.579.550,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
26.03.2021
  Dátum zverejnenia:
30.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Dolný Bar
IČO: 00305367
Dolný Bar 30, 93014 Dolný Bar
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Švecová
Telefón: +421 904090344
Email: scholarisvo@skolam.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4177
Hlavná adresa(URL): https://www.dolnybar.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Kompostáreň Dolný Bar
II.1.2) Hlavný kód CPV
45213280-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je výstavba kompostárne v rozsahu podľa osobitných príloh:
Projektová dokumentácia
Zadanie.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 579 550,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestom plnenia predmetu zákazky je územie verejného obstarávateľa bližšie popísané v projektovej dokumentácii
II.2.4) Opis obstarávania
Viď bližšie v časti B.1 - Opis predmetu zákazky a v osobitných prílohách súťažných podkladov: Projektová dokumentácia a Zadanie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 579 550,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 10
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: Ak nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPKZP-PO1-SC111-2019-56
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov Operačného programu Kvalita životného prostredia, kód Výzvy OPKZP-PO1-SC111-2019-56
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: (1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov46b) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov46c) v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,47) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

(2) Ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

- Podmienky účasti na osobné postavenie sú upravené v § 32 zákona o verejnom obstarávaní.
- V zmysle § 152 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
- V zmysle § 39 môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom JED-om...V súlade s § 114 ods. 1 môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.


Viď bližšie súťažné podklady, časť A.2
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: (1) § 33 ods. 1 písm. c) zákona: predložením súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch alebo údajov z nich

Odôvodnenie primeranosti:
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádza predložiť údaje zo súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch, a teda údaje, ktorá sa nachádzajú priamo v účtovných závierkach ukončených hospodárskych rokov, ktoré majú k dispozícii všetci potencionálni uchádzači alebo záujemcovia a vedia si ich vypočítať na základe vzorcov uvedených v súťažných podkladov či už priamo dosadením údajov do týchto vzorcov alebo prostredníctvom odborne vzdelaných osôb, ktoré im vedú účtovníctvo. Uchádzač alebo záujemca sa vznikom spoločnosti (s. r. o., a. s.) stáva účtovnou jednotkou, príjmy a výdavky vedie v podvojnom účtovníctve odborne vzdelaná osoba, či už ako zamestnanec uchádzača alebo napr. ako externá firma na základe iného zmluvného vzťahu. Uvedené preto nepredstavuje žiadnu administratívnu záťaž pre uchádzača. Verejný obstarávateľ tak skúma finančnú schopnosť uchádzača splácať svoje splatné záväzky platobnú schopnosť uchádzača a získa informáciu o historickom vývoji finančnej situácii podniku uchádzača a jeho schopnosti hradiť svoje záväzky, pričom táto schopnosť sa viaže na dlhšie obdobie a je ovplyvnená mnohými skutočnosťami. Dve z nich sú však mimoriadne dôležité, a to najmä štruktúra majetku a primeraný a pravidelný prítok peňažných prostriedkov. Táto schopnosť je determinovaná štruktúrou aktív, ktoré majú rozdielnu likvidnosť, t.j. speňažiteľnosť alebo rýchlosť, s akou sa jednotlivé položky obežných aktív premenia na peňažné prostriedky.
Likvidita 1. stupňa (pohotová likvidita) je schopnosť spoločnosti pokryť krátkodobé záväzky hotovostnými prostriedkami. Tento ukazovateľ sa označuje aj ako solventnosť a vyjadruje vzťah medzi najlikvidnejšou časťou majetku a okamžite splatnými záväzkami.
Likvidita 2. stupňa (bežná likvidita) schopnosť spoločnosti pokryť krátkodobé záväzky krátkodobými aktívami okrem zásob. Tento ukazovateľ vyjadruje pomer najlikvidnejších aktív ku krátkodobým záväzkom. Pod krátkodobými záväzkami sa rozumejú všetky dlhy podniku splatné do 1 roku.
Likvidita 3. stupňa (celková likvidita) schopnosť spoločnosti pokryť krátkodobé záväzky krátkodobými aktívami. Pri konštrukcii tohto ukazovateľa sa vychádza z toho, že v prípade potreby je možné z krátkodobého majetku premeniť zásoby na peňažné prostriedky.
Ekonomickú a finančnú spôsobilosť, týkajúcu sa finančného zdravia podniku určuje INDEX N05 (český credit-scoringový model), ktorý zhodnocuje pravdepodobnosť úpadku danej spoločnosti a zároveň aj jej prosperitu.
Táto podmienka účasti preto nie je stanovená v rozpore s princípmi verejného obstarávania, nakoľko žiadnym spôsobom nediskriminuje potenciálnych uchádzačov a nesťažuje im účasť v zákazke.


Viď bližšie súťažné podklady, časť A.2.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podľa bodu 1 § 33 ods. 1 písm. c) zákona: Uchádzač predloží:
a) formou čestného vyhlásenia prehlásenie o splnení jednotlivých hodnôt Likvidity za aritmetický priemer za posledné tri ukončené hospodárske roky predchádzajúce vyhláseniu zákazky, s uvedením presnej číselnej hodnoty predmetného ukazovateľa;
b) formou čestného vyhlásenia prehlásenie o splnení spodnej hodnoty ekonomického ukazovateľa INDEX-u N05 za aritmetický priemer za posledné tri ukončené hospodárske roky predchádzajúce vyhláseniu zákazky, s uvedením presnej číselnej hodnoty predmetného ukazovateľa;
c) V prípade uchádzačov fyzických osôb alebo uchádzačov, ktorí majú sídlo mimo územia Slovenskej republiky uchádzač zároveň predloží originál alebo overenú kópiu súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch:

Uchádzač spočíta hodnotu ukazovateľov likvidity a INDEX-u N05 za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti a tento súčet vydelí počtom hospodárskych rokov, za ktoré sú ukazovatele dostupné (to znamená, ak sú dostupné za 3 roky, tak súčet vydelí číslom
3. Ak sú dostupné za 2 roky, tak súčet za tieto dva roky vydelí číslom 2).

Viď bližšie súťažné podklady, časť A.2.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: (1)Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. b) - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miesta lehôt uskutočneni a stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Odôvodnenie primeranosti:
Účelom požiadavky na predloženie zoznamu uskutočnených stavebných prác v predchádzajúcom období, ako jednej z podmienok účasti týkajúcej sa technickej a odbornej spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej úrovne štandardov, je najmä preukázanie skutočnosti, či je uchádzač spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky. Vzhľadom ku komplexnému charakteru zákazky je potrebné, aby uchádzač preukázal dostatočné skúsenosti s plnením predmetu zákazky podobného alebo rovnakého charakteru.

(2)Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 35 opisom technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.

Odôvodnenie primeranosti:
Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie uvedených dokladov za účelom preverenia technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača, oprávnenia uchádzača na realizovanie zákazky, potrebných skúseností a zabezpečenia kvality plnenia predmetu zákazky, čím zaistí predpoklad bezproblémového a úspešného zvládnutia zákazky.

(3)Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk

Odôvodnenie primeranosti:
Verejný obstarávateľ zadefinoval tieto podmienky účasti striktne vo vzťahu k predmetu zákazky, s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými uchádzačmi, ktorí disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení a schopní uskutočniť stavebné práce v požadovanom rozsahu a kvalite.

(4)Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. h) v nadväznosti na § 36 uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy.

Odôvodnenie primeranosti:
Registráciou v schéme EMAS verejný obstarávateľ špecifikuje požiadavky systému environmentálneho manažérstva tak, aby uchádzačovi umožnila pripraviť a implementovať environmentálnu politiku a dlhodobé ciele environmentu tak, že zohľadňuje právne požiadavky a iné požiadavky, ktoré sa uchádzač zaviazal plniť, a informácie o významných environmentálnych aspektoch, čo je pri danom predmete zákazky nevyhnutné s ohľadom na životné prostredie.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: (1)Podľa bodu 1 - § 34 ods. 1 písm. b) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:

A) Zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky (Stavby určené na zhodnocovanie a likvidáciu odpadov) a potvrdenia o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác: uchádzač preukáže uskutočnenie stavebných prác v min. objeme 1.500.000,00 Eur bez DPH súhrnne za všetky požadované roky a všetky zákazky uvedené v zozname, predloženom uchádzačom, uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania; z toho musí byť:
a)min. 1 referencia na technológiu obdobnú predmetu zákazky (spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu min 5000 t / rok);
b)min. 1 referencia, v ktorej bola použitá polopriepustná trojvrstvová prekrývacia membrána v rozsahu obdobnom ako je predmet zákazky. Požadované minimálne parametre: vzduchopriepustnosť v novom stave 2,0-8,0 m3/m2h (merané podľa EN ISO 9237:1995), pevnosť v ťahu v novom stave väčšia ako 5000 N 20% (merané podľa ISO 3303:1990 podľa metódy A), odolná voči UV žiareniu, voči biologickým a chemickým rozkladom v prevádzkach vykonávajúcich kompostovanie organických odpadov, resp. iných obdobných prevádzkach...

Viď bližšie súťažné podklady, časť A.2.

(2)Podľa bodu 2 - § 34 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 35 Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:
- certifikát Systému manažérstva kvality ISO 9001 v oblasti predmetu zákazky...

Viď bližšie súťažné podklady, časť A.2.

(3)Podľa bodu 3 - § 34 ods. 1 písm. g) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:

A.Údaje o vzdelaní a odbornej praxi stavbyvedúceho pre pozemné stavby: uchádzač musí disponovať minimálne 1 osobou v pozícii stavbyvedúceho, ktorý musí spĺňať a preukázať:
a) minimálne 3 roky odbornej praxe v pozícii stavbyvedúceho na stavbách rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky - uchádzač preukáže prostredníctvom životopisu stavbyvedúceho, z ktorého bude požadovaná prax jasne identifikovateľná;
b) praktické skúsenosti v oblasti riadenia stavieb ako stavbyvedúci na stavbách rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, a to v kumulatívnej hodnote týchto stavieb 1.500.000,00 Eur Eur bez DPH - uchádzač preukáže prostredníctvom životopisu stavbyvedúceho, z ktorého budú požadované skúsenosti v požadovanej hodnote jasne identifikovateľné (projekty, rola na projektoch - finančná hodnota projektov a pod.);
c) Osvedčenie SKSI s odborným zameraním k predmetu zákazky pozemné stavby alebo ekvivalent dokladu.

B.Údaje o vzdelaní a odbornej praxi Autorizovaný geodet musí disponovať minimálne 1 osobou v uvedenej pozícii, ktorý musí preukázať:
a)Osvedčenie o odbornej spôsobilosti autorizovaného geodeta v zmysle § 7, ods. 2, zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.

C.Údaje o vzdelaní a odbornej praxi Technik BOZP: uchádzač musí disponovať minimálne 1 osobou v uvedenej pozícii, ktorý musí preukázať:
a)doklad o odbornej spôsobilosti: Osvedčenie s odborným zameraním autorizovaný bezpečnostný technik ( ABT) v súlade so zákonom NR SR č. 125/2006 Z.z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad zabezpečujúci výkon jednotlivých činností bezpečnostnotechnických služieb.

(4)Podľa bodu 4 - § 34 ods. 1 písm. h) v nadväznosti na § 36 Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:
- registrácia v schéme EMAS alebo ekvivalentný doklad;...

Viď bližšie súťažné podklady, časť A.2.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.04.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.04.2021 10:30
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční prostredníctvom online otvárania.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné. V prípade otvárania ponúk prostredníctvom on line sprístupnenia ponúk uchádzačom nebude otváranie ponúk s osobnou účasťou. Bližšie informácie sú definované v bode 23. súťažných podkladov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
A. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 30.000,00 Eur. Viď bližšie bod 15. súťažných podkladov.
B. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti z dôvodu komplexnej výstavby, čo by pri rozdelení mohlo spôsobiť zbytočné predraženie stavby ako aj výrazné problémy s realizáciou, najmä pri aplikovaní iných technologických postupov a inom harmonograme rôznych zhotoviteľov stavby.
C. Predmetné verejné obstarávanie je zelené verejné obstarávanie.

Pre obmedzený počet znakov v bode III.2.2) Podmienky vykonania zákazky tieto podmienky uvádzame nižšie:
1. V súlade s článkom 8, bod 10, 11 zmluvy:
Zhotoviteľ je povinný uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch s uvedením podielu plnenia, navrhovaných subdodávateľov, a predmety subdodávok, ako aj údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, a uvedené údaje doplniť do Prílohy č. 2 tejto Zmluvy najneskôr pri podpise tejto zmluvy.
Zhotoviteľ je zároveň povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom predložiť objednávateľovi aktualizované znenie Prílohy č. 2 tejto Zmluvy.
2. V súlade s článkom 8, bod 12 zmluvy:
Zhotoviteľ aj subdodávatelia musia zároveň spĺňať podmienky zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora počas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vzťahuje povinnosť zápisu v danom registri. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
(Viď výklad zákona o registri partnerov verejného sektora vo vzťahu k finančným limitom ako aj k definícií opakovaného plnenia, ktoré boli zverejnené vo FAQ na stránke ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky:
https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/RPVS/FAQ.aspx.
Subdodávateľ sa do registra partnerov verejného sektora zapíše len v prípade, ak rovnako ako partner prekročí finančné limity uvedené v § 2 ods. 2 zákona, t. j. 100.000 EUR jednorazovo a 250.000 EUR v úhrne v rámci kalendárneho roka.)
3. V súlade s článkom 8, bod 35 zmluvy:
Zhotoviteľ musí disponovať súhlasom alebo iným ekvivalentným dokladom na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením a činnosťou R5 (spätné získavanie recyklátu) v súlade s § 97 ods. 1 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tento súhlas preukázať objednávateľovi do 7 kalendárnych dní od uzavretia tejto zmluvy.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
26.03.2021