Obnova mestských kúpeľov – plavárne – 1. etapa.

  Zadávateľ:
Mesto Banská Štiavnica
  Predpokladaná hodnota:
503.896,25 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
26.03.2021
  Dátum zverejnenia:
30.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Banská Štiavnica
IČO: 00320501
Radničné námestie 1, 96924 Banská Štiavnica
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ing. Drahoslav Lörinc
Telefón: +421 903804008
Fax: +421 456911207
Email: drahoslorinc@outlook.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.banskastiavnica.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): www.evoservis.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Obnova mestských kúpeľov – plavárne – 1. etapa.
Referenčné číslo: PLZ-OMK- 01/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Objekt mestských kúpeľov bol daný do užívania v 70 tých rokoch a vyžaduje komplexnú obnovu. Stavba rieši havarijný stav a nie je ovplyvnená okolitou výstavbou. Prestavba nemá okrem bežných sprievodných javov ako hluk, prašnosť, manipulácia s odpadom a stavebným materiálom, priamy negatívny vplyv na okolie.
1. etapa rekonštrukcie objektu mestských kúpeľov plavárne, obsahuje:
a)rekonštrukciu stropu v bazénovej hale spolu s rozvodmi vzduchotechniky nad týmto stropom
b)rekonštrukciu vykurovania spojenú s výmenou plynových kotlov
c)rekonštrukciu presklenej steny v bazénovej hale
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
503 896,25 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45215110-1
44621220-7
45331110-0
45321000-3
45441000-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Slovenská republika, . Banská Štiavnica, Mládežnícka č. 10, p.č. KN-C 3865, k.ú Banská Štiavnica.
II.2.4) Opis obstarávania
a)Sanácia havarijného stavu povrchovej úpravy podhľadu bazénovej haly mestských kúpeľov v Banskej Štiavnici. Navrhnutá je nová (znížená) podhľadová konštrukcia z odolných materiálov s dodatočným zateplením, osadená vymeneným vzduchotechnickým potrubím, doplnená systémom priestorových akustických absorbérov. Rekonštrukcia stropu v bazénovej hale spolu s rozvodmi vzduchotechniky nad týmto stropom zahŕňa najmä:
- montáž a demontáž lešenia
-tepelnú izoláciu stropu bazénovej haly, odstránenie pôvodnej, montáž novej
-dodávku a montáž akustických, voľne zavesených prvkov
-maľby vodovzdorné umývateľné
-výmenu vzduchotechniky

b)Rekonštrukcia vykurovania spojená s výmenou plynových kotlov a vybudovaním solárneho systému zahŕňa najmä:
-výmenu ležatých a stúpacích rozvodov
-tepelnú izoláciu rozvodov
-výmenu vykurovacích kotlov
-výmenu zásobníkového ohrievača vody
-revízie a uvedenie do prevádzky novo-namontovaných zariadení
-vypracovanie a dodanie miestneho prevádzkového poriadku kotolne

c)Rekonštrukcia presklenej steny v bazénovej hale zahŕňa najmä:
-murárske práce
-montáž a demontáž lešenia
-vybúranie pôvodnej zasklenej steny vrátane dverí
-dodávka a montáž zasklenej steny
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
503 896,25 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 30
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO") spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o VO.
Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o VO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Verejný obstarávateľ na podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c) a e) zákona o VO aplikuje ustanovenie § 32 ods. 3 zákona o VO, t.j. uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e) zákona o VO z dôvodu, že verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Ak uchádzač nepredloží doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu/ov z registra trestov, v samostatnej prílohe v rámci ponuky.
Doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), t.j. výpis/y z registra trestov nie je povinný predkladať uchádzač so sídlom v Slovenskej republike, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista. Výpis/y z registra trestov je však potrebné predložiť, ak štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo členom dozorného orgánu alebo prokuristom uchádzača nie je občan Slovenskej republiky. Zrušenie povinnosti predkladať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o VO sa vzťahuje len na uchádzača so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike, zapísaným v Registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 33 zákona preukáže uchádzač predložením týchto dokladov a dokumentov:

Podľa § 33 ods.1 písm. a)
Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky.

Podľa § 33 ods. 1 písm. d)
Prehľad o celkovom obrate za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED) podľa § 39 zákona o VO alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona o VO.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby v zmysle § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne.

Prepočet inej meny na EUR vykoná uchádzač výmenným kurzom ECB platným ku dňu zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Ad § 33 ods.1 písm. a)
1. Uchádzač predloží vyjadrenie banky, pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (ďalej spoločne aj len banka), v ktorej má vedený účet, o solventnosti a schopnosti plniť finančné záväzky (ďalej len vyjadrenie). Vyjadrenie nesmie byť staršie ako 3 mesiace pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Vyjadrenie banky musí obsahovať informácie o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, vrátane informácií o tom, či jeho bankový účet je alebo bol v nepovolenom debete a či jeho bankový účet je alebo bol predmetom exekúcie s tým, že vyjadrenie banky sa bude vzťahovať na obdobie od založenia účtu až po deň vystavenia potvrdenia, najviac však 3 roky pred dňom vystavenia potvrdenia. V prípade, že uchádzač má vedené účty vo viacerých bankách, predloží informáciu od každej z nich.

2. Uchádzač zároveň predloží aj čestné vyhlásenie v originálnom vyhotovení podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača o tom, že v iných bankách nemá vedené účty.


Ad § 33 ods.1 písm. d)
Uchádzač, ktorý má povinnosť zverejňovať riadne individuálne účtovné závierky, mimoriadne individuálne účtovné závierky a oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky v Registri účtovných závierok (ďalej len RUZ), ktorého správcom je Ministerstvo financií SR (http://www.registeruz.sk/), predloží informáciu, že predmetné dokumenty za požadované obdobie sú zverejnené v RUZ, spolu s odkazom na príslušný link. Uchádzač, ktorý nemá povinnosť zverejňovania riadnych individuálnych účtovných závierok, mimoriadnych individuálnych účtovných závierok a oznámení o dátume schválenia účtovnej závierky v RUZ, predloží požadované doklady v listinnej forme.
Minimálny celkový obrat za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti (kumulatívne) musí byť min. 1.000.000,00 EUR alebo ekvivalent v inej mene.
V prípade nemožnosti predloženia uvedených dokladov z dôvodov pravidiel platiacich v krajine sídla uchádzača, môže splnenie tejto podmienky uchádzač preukázať iným dôkazovým prostriedkom so zodpovedajúcou informačnou hodnotou (napr. Audítorská správa).
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní:

§ 34 ods. 1 písm. b)
Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnený dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Podľa § 34 ods. 1 písm. c)
Údaje o technikoch alebo technických orgánoch, najmä tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na stavebné práce, tých, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác,

Podľa § 34 ods. 1 písm. g)
Ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED) podľa § 39 zákona o VO alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona o VO.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov je z dôvodu nedostatku obmedzeného textového poľa uvedená v súťažných podkladoch, časť A.3 Podmienky účasti. § 34 ods. 1 písm. b), § 34 ods. 1 písm. c), § 34 ods. 1 písm. g) .
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
1. Uvedené v súťažných podkladoch - v návrhu záväzných zmluvných podmienok.
2. Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 15.000,00 Eur. Bližšie o podmienkach zloženia zábezpeky je uvedené v súťažných podkladoch.
3. Zákazka bude financovaná z dotácie Fondu na podporu športu a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. Financovanie prác bude prebiehať za preukázateľne vykonané práce doložené súpisom prác a dodávok potvrdených stavebným dozorom. Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej doručenia verejnému obstarávateľovi.
Práce v roku 2021 budú realizované v objeme do 35 % hodnoty zákazky. Zostávajúce práce budú realizované v rokoch 2022 a 2023, pričom konkrétne objemy pre príslušný rok budú upravené v zmluvných dodatkoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia bude vykonaná prostredníctvom certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS. Bližšie informácie k priebehu elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.04.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.04.2021 11:30
Miesto: Mestský úrad Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ neumožní účasť na sprístupnení elektronických častí ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk vzhľadom na použitie elektronickej aukcie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.3.1. Verejný obstarávateľ bude postup zadávania zákazky realizovať elektronicky prostredníctvom certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS na adrese www.evoservis.sk. Záujemca sa zaregistruje do systému elektronického verejného obstarávania EVOSERVIS na adrese www.evoservis.sk. Po korektnom zaregistrovaní bude na jeho zadaný e-mail zaslaný vygenerovaný prístupový kód (meno a heslo) pre ďalšiu komunikáciu prostredníctvom systému EVOSERVIS. Po zaregistrovaní má záujemca prístup ku všetkým údajom a pokynom, vrátane súťažných podkladov a príslušných príloh v sekcii prebiehajúce akcie.
Predloženie žiadosti o vysvetlenie: elektronicky prostredníctvom systému EVOSERVIS na internetovej stránke https://www.evoservis.sk resp. záujemca môže komunikovať s obstarávateľom priamo v systéme EVOSERVIS
cez komunikačné rozhranie.
Komunikácia a výmena informácií medzi obstarávateľom a uchádzačmi/záujemcami bude prebiehať elektronicky podľa § 20 ods. 1, okrem § 50 zákona o VO - posielanie oznámení používaných vo verejnom obstarávaní a informácií podľa zákona o VO na uverejnenie publikačnému úradu a úradu a uverejňovania informácií a dokumentov v profile obstarávateľa na portáli UVO - http//www.uvo.gov.sk/profily.

Súťažné podklady (SP) budú poskytované v elektronickej forme v systéme EVOSERVIS. Neobmedzený prístup k SP získa každý záujemca bezplatným zaregistrovaním sa v systéme EVOSERVIS, na stránke: https://www.evoservis.sk.

VI.3.2 Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť z webového sídla Úradu (www.uvo.gov.sk). Manuál k vyplneniu dokumentu je zverejnený na:http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1096/jed_-_manual.pdf. Obstarávateľ požaduje aby bol Jednotný európsky dokument vlastnoručne podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.
Manuál k vyplneniu JED je zverejnený na:http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1096/jed_-_manual.pdf. Verejný obstarávateľ požaduje aby bol JED vlastnoručne podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou. Uchádzač predkladá JED sám za seba - v súlade s požiadavkami týkajúcimi sa podmienok účasti uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk. Ak uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie, alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, JED obsahuje informácie aj o tejto osobe a predkladá samostatný JED za túto osobu. Skupina dodávateľov predkladá JED s informáciami požadovanými v Častiach II. až IV. za každého člena skupiny. Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom vyplniť len oddiel a časti IV. Globálny údaj pre všetky podmienky účasti bez vyplnenia iných oddielov časti IV. JED. V súvislosti s podmienkami účasti uchádzač vyhlasuje, že spĺňa všetky požadované podmienky účasti.

VI.3.3 V prípade skupiny dodávateľov všetci členovia skupiny predložia vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a konať v mene všetkých členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny.

VI.3.4 Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

VI.3.5 V rámci tejto súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 112 ods. 6 prvá veta zákona, teda verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti po vyhodnotení ponúk podľa § 53 a § 54 zákona.

VI.3.6 Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, nie je predmetné VO zelené, obstarávanie inovácií ani zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
26.03.2021