Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla

  Zadávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
2.980.977,49 €
  Možnosť prihlásenia do:
16.04.2021 09:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
26.03.2021
  Dátum zverejnenia:
29.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Bratislavský samosprávny kraj
IČO: 36063606
Sabinovská 16, 82005 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Vančová
Telefón: +421 248264207
Email: katarina.vancova@region-bsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2750
Hlavná adresa(URL): http://www.bratislavskykraj.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vyššia územná samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla
Referenčné číslo: 05470/2021/VO
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212322-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte Bratislavského bábkového divadla, Dunajská ulica č. 36, Bratislava v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie a zmluvných podmienok
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
2 980 977,49 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská ulica č. 36, Bratislava - v katastrálnom území Staré mesto, Obec BA-
m. č. Staré mesto, parcelné číslo 8838, súp. č. stavby 3623, LV 3175
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte Bratislavského bábkového divadla, Dunajská ulica č. 36, Bratislava v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie a zmluvných podmienok.
Rekonštrukcia spočíva v búracej časti administratívnej budovy, búranie zadných častí zázemia divadla sa v značnej miere už realizovalo a predmetom búracích prác bude teda odstránenie múru susediaceho so susednými budovami. Ráta sa s výstavbou potrebných priestorov ako šatne hercov, sociálne zariadenia, skladové priestory a miestnosť na nácvik v mieste pôvodnej stavby a zelenou strechou. Pozemok je kompletne zastavaný. Súčasťou rekonštrukcie je aj výmena okien, vybudovanie výťahu v administratívnej časti budovy, repliky a repas dverí v interiéri a na uličnej fasáde i úprava omietok. Farebnosť jestvujúcej uličnej fasády je nevyhovujúca, projekt uvažuje z novým farebným riešením fasády. V hlavnej a zadnej časti objektu sa robia zásahy v úrovni základov, 1.NP a 2.NP, pričom sa menia aj konštrukcie striech. V prednej časti objektu sa robia statické zásahy do konštrukcie zosilnenia krovu, výmeny krytiny a poškodených častí krovu na 4.NP. Objekt sa nachádza v pamiatkovej zóne a je pamiatkovo chránený.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
2 980 977,49 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 30
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 32 ods. 1 zákona

Znenie príslušných podmienok účasti je uvedené v prílohe č.8 súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neaplikuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona a § 34 ods. 1 písm. g) zákona

Znenie príslušných podmienok účasti je uvedené v prílohe č.8 súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 16.04.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.04.2021 11:00
Miesto: V systéme EVO ver. 18.0 funkcionalita "on-line" sprístupnenie ponúk, t.j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Neaplikuje sa
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (systém EVO ver. 18.0).
2. Verejný obstarávateľ umožňuje obhliadku miesta plnenia. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
3. Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania bude povinný predložiť doklady uvedené v bode 35.7. súťažných podkladov.
4. Požaduje sa zábezpeka ponuky vo výške 80 000,00 EUR. Podmienky zábezpeky sú uvedené v bode 13. súťažných podkladov.
5. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na uskutočnenie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/ zodpovednosti v procese plnenia zmluvy. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovi a skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.
6. Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk.
7. Verejný obstarávateľ osobitne upozorňuje uchádzačov na povinnosti vo vzťahu k nakladaniu s odpadmi.
8. Podrobnosti o podmienkach vykonania zákazky sú uvedené v zmluve o dielo.
9. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk a podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, obstarávaním inovácií. Verejný obstarávateľ v súlade s § 10 ods. 7 zákona použil sociálne hľadisko spočívajúce vo vytvorení pracovných miest pre dlhodobo nezamestnané fyzické osoby ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy. Podrobnejšie podmienky uplatnenia sociálneho hľadiska sú uvedené v zmluve o dielo.
10. Skutočnosti týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v tejto výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
26.03.2021