Výstavba stolnotenisovej haly v obci Vydrany

  Zadávateľ:
Obec Vydrany
  Predpokladaná hodnota:
176.210,69 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
26.03.2021
  Dátum zverejnenia:
29.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Vydrany
IČO: 00228788
Vydrany 71, 93016 Vydrany
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Alica Mihale Razgyelová
Telefón: +421 315522125
Email: ocu@vydrany.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.vydrany.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výstavba stolnotenisovej haly v obci Vydrany
Referenčné číslo: 2/VO/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je výstavba novej stolnotenisovej haly v obci Vydrany na parc. č. 810/2 v katastrálnom území Vydrany, v športovom areáli obce Vydrany v území s futbalovým ihriskom s umelou trávou. Stolnotenisová hala bude pozostávať z dvoch hracích plôch o rozmere 12 x 7 m a z hľadiskovej plochy s montovanou tribúnou so 47 miestami na sedenie. Hala bude prepojená chodbou so susednou budovou. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaz výmer.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
176 210,69 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 23.04.2021 10:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Bližšie informácie týkajúce sa predmetu zákazky, ako aj podmienky účasti na osobné postavenie, ekonomické, finančné a technického informácie sú uvedeného v súťažnách podkladoch v časti A.2.

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov a zdrojov z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi z Fondu na podporu športu.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
26.03.2021