Inovácia výrobného procesu kožených kabeliek a doplnkov

  Zadávateľ:
DR s. r. o.
  Predpokladaná hodnota:
216.819,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.06.2021 09:06

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
23.03.2021
  Dátum zverejnenia:
29.03.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
DR s. r. o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 50244035
Uherecká cesta 76, 95803 Malé Uherce
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Matej Kondrót
Telefón: +421 903185703
Email: kondrot@dajanarodriguez.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/18654
Hlavná adresa(URL): https://dajanarodriguez.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba v zmysle § 8 zákona o verejnom obstarávaní
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Výroba kožených kabeliek
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Inovácia výrobného procesu kožených kabeliek a doplnkov
Referenčné číslo: 1/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
42990000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka tovarov pre zavedenie inovácie výrobného procesu kožených kabeliek a doplnkov.
Zákazka je rozdelená na 5 častí:
ČASŤ 1/ LOGICKÝ CELOK 1: Tlačiarne
1 ks 3D tlačiareňna plast 1000x1000x1000,
1 ks 3D tlačiareň na plast 1000x1200,
1 ks Extruder na filamenty.
ČASŤ 2/ LOGICKÝ CELOK 2: UV tlačiareň
1 ks UV tlačiareň
ČASŤ 3/ LOGICKÝ CELOK 3: Rezačka na kožu CNC
1 ks Rezačky na kožu CNC
ČASŤ 4/ LOGICKÝ CELOK 4: Výšívací stroj
2 ks Vyšívací stroj
ČASŤ 5/ LOGICKÝ CELOK 5: Šijacie stroje
2 ks Profesionálny ramenný šijací stroj jednoihlový so spodným ponorným, ihlovým a pätkovým podávaním ,
1 ks Profesionálny šijací stroj jednoihlový s trojitým podávaním,
1 ks Profesionálny šijací stroj dvojihlový s trojitým podávaním.

Bližšia špecifikácia a rozsah predmetu zákazky je presne uvedená a definovaná v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
216 819,67 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 5
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Tlačiarne
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42991200-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Malé Uherce
II.2.4) Opis obstarávania:
Ide o dodávku novej:

1 ks 3D tlačiarne na plast 1000x1000x1000,
1 ks 3D tlačiarne na plast 1000x1200,
1 ks extruder na filamenty.
Bližšia špecifikácia a rozsah predmetu zákazky je presne uvedená a definovaná v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
100 466,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPII-MH/DP/2020/11.3-23 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu rozvoja podnikania MSP v rámci Iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu Horná Nitra
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Lehota dodania do 2 mesiacov odo dňa doručenia písomnej objednávky bezprostredne po nadobudnutí účinnosti zmluvy
Časť: 2
II.2.1) Názov
UV tlačiareň
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42991200-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Malé Uherce
II.2.4) Opis obstarávania:
Ide o dodávku novej:
- 1 ks UV tlačiarne.
Bližšia špecifikácia a rozsah predmetu zákazky je presne uvedená a definovaná v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
37 499,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPII-MH/DP/2020/11.3-23 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu rozvoja podnikania MSP v rámci Iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu Horná Nitra
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Lehota dodania do 2 mesiacov odo dňa doručenia písomnej objednávky bezprostredne po nadobudnutí účinnosti zmluvy
Časť: 3
II.2.1) Názov
Rezačka na kožu CNC
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42611000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Malé Uherce
II.2.4) Opis obstarávania:
Ide o dodávku novej:
-1 ks rezačky na kožu CNC.
Bližšia špecifikácia a rozsah predmetu zákazky je presne uvedená a definovaná v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
40 833,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPII-MH/DP/2020/11.3-23 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu rozvoja podnikania MSP v rámci Iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu Horná Nitra
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Lehota dodania do 2 mesiacov odo dňa doručenia písomnej objednávky bezprostredne po nadobudnutí účinnosti zmluvy
Časť: 4
II.2.1) Názov
Výšívací stroj
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42715000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Malé Uherce
II.2.4) Opis obstarávania:
Ide o dodávku nového:
- 2 ks vyšívacieho stroja.
Bližšia špecifikácia a rozsah predmetu zákazky je presne uvedená a definovaná v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
16 810,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPII-MH/DP/2020/11.3-23 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu rozvoja podnikania MSP v rámci Iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu Horná Nitra
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Lehota dodania do 2 mesiacov odo dňa doručenia písomnej objednávky bezprostredne po nadobudnutí účinnosti zmluvy
Časť: 5
II.2.1) Názov
Šijacie stroje
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42715000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Lehota dodania do 2 mesiacov odo dňa doručenia písomnej objednávky bezprostredne po nadobudnutí účinnosti zmluvy
II.2.4) Opis obstarávania:
Ide o dodávku nového:
- 2 ks Profesionálny ramenný šijací stroj jednoihlový so spodným ponorným, ihlovým a pätkovým podávaním ,
- 1 ks Profesionálny šijací stroj jednoihlový s trojitým podávaním,
- 1 ks Profesionálny šijací stroj dvojihlový s trojitým podávaním
Bližšia špecifikácia a rozsah predmetu zákazky je presne uvedená a definovaná v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
21 210,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPII-MH/DP/2020/11.3-23 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu rozvoja podnikania MSP v rámci Iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu Horná Nitra
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Lehota dodania do 2 mesiacov odo dňa doručenia písomnej objednávky bezprostredne po nadobudnutí účinnosti zmluvy
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len "ZVO").

2. Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO.

3. Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:

3.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom v zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len "ZHS") v súlade s § 152 ZVO.

3.2 Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.

4. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 3.2 vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

5. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

6. Verejný obstarávateľ informuje záujemcov, že nemá oprávnenia získavať údaje podľa § 32 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní.

7. Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Všetky informácie o podmienkach vykonania zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Použije sa elektronická aukcia podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 11.06.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 11.06.2021 11:00
Miesto: WELL management s.r.o.,Hurbanovo nám. 46, 972 01 Bojnice
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je vzhľadom na použitie elektronickej aukcie (§ 54 zákona) neverejné apredmetné otváranie sa uskutoční podľa § 52 ods. 2 a ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, postupovať v zmysle § 20 ZVO
prostredníctvom elektronického nástroja EVO na portáli www.uvo.gov.sk. Tento spôsob komunikácie sa týka
akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami, počas celého procesu verejného obstarávania. Komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
2.Súťaž sa realizuje ako elektronická cez portál EVO na https://www.uvo.gov.sk/ a až do identifikácie potenciálneho úspešného uchádzača alebo uchádzačov sa všetky doklady a dokumenty predkladajú výlučne v elektronickej forme cez systém EVO. Na účasť v súťaži je potrebné si preštudovať potrebné príručky k systému EVO v zmysle usmernení na portáli: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html a v Súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné cez Profil verejného obstarávateľa. Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne elektronicky prostredníctvom EVO. Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení.
3. Súťažné podklady sa nezasielajú, sú k dispozícii v priestore zákazky na Profile verejného
obstarávateľa.
4. V prípade, že pred vytvorením príslušného podania - ponuky, používateľ nie je prihlásený do IS UVO, je potrebné sa prihlásiť. Pre podanie ponuky je potrebné, aby prihlásený používateľ bol už registrovaný pre hospodársky subjekt, za ktorý chce podať príslušnú žiadosť.
5. Zábezpeka ponuky/ponúk sa nevyžaduje.
6.Osoba podľa § 8 ZVO je označovaná v tejto súťaži aj ako Verejný obstarávateľ.
7. Zmluva (platí pre každú časť) sa neuzavrie s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo
subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
8. Verejný obstarávateľ na tomto mieste uvádza, že pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky vykonal prieskum
trhu, v rámci ktorého bezprostredne pred vyhlásením verejného obstarávania vyzval vybrané hospodárske subjekty na ocenenie predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní stanovil lehotu na predkladanie ponúk primeranú tomu, aby bolo zabezpečené dodržanie princípov verejného obstarávania a riadnej hospodárskej súťaže.
9. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná
10.Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zeleným obstarávaním a nie je ani zamerané na sociálne aspekty. Predmetné verejné obstarávanie je obstarávaním inovácií.
11. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Všetky spôsoby a možnosti revíznych postupov vrátane potrebných náležitostí a lehôt sú uvedené v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
23.03.2021