Odber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu z rodinných domov (2021 – 2025)

  Zadávateľ:
Mesto Pezinok
  Predpokladaná hodnota:
160.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.04.2021 09:04

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
23.03.2021
  Dátum zverejnenia:
29.03.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Pezinok
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00305022
Radničné nám. 7, 90214 Pezinok
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Kocúr
Telefón: +421 915573749
Email: vladimir.kocur@stengl.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.pezinok.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Odber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu z rodinných domov (2021 – 2025)
Referenčné číslo: 042021
II.1.2) Hlavný kód CPV
90500000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom verejného obstarávania je zneškodňovanie biologicky rozložiteľného odpadu z rodinných domov na
štvorročné obdobie (od 01.07.2021 do 30.06.2025).

Druh odpadu v zmysle Vyhlášky č. 365/2015, Príloha č. 1: kat. číslo 200 201 (biologicky rozložiteľný odpad) v predpokladanom množstve cca 2.000 t (možná tolerancia 15%) ročne, t.j. 1.700 t/rok až 2.300 t/rok. Celkový predpokladaný objem odpadu je 8.000 t.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
160 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Pezinok
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom verejného obstarávania je zneškodňovanie biologicky rozložiteľného odpadu z rodinných domov na
štvorročné obdobie (od 01.07.2021 do 30.06.2025).

Druh odpadu v zmysle Vyhlášky č. 365/2015, Príloha č. 1: kat. číslo 200 201 (biologicky rozložiteľný odpad) v predpokladanom množstve cca 2.000 t (možná tolerancia 15%) ročne, t.j. 1.700 t/rok až 2.300 t/rok. Celkový predpokladaný objem odpadu je 8.000 t.

Zhodnocovanie vyššie uvedených odpadov sa bude realizovať činnosťou R3 v zmysle prílohy č. 1 k zákonu č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria nákladov
Názov: Kritérium nákladov použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu.
Relatívna váha: 100
II.2.6) Odhadovaná hodnota
160 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: (1) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO (podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia):

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

(2) Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa (1) v zmysle § 32 ods. 2 ZVO resp. ods. 4 alebo ods. 5 ZVO predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií.
A to nasledovnými dokladmi:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

(3) Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku (2) alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

(4) Uchádzač vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle § 152 ods. 1 ZVO.

(5) Verejný obstarávateľ nie je oprávnený si vyžiadať doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO z informačných systémov verejnej správy. Preto, ak uchádzač tieto podmienky účasti preukazuje dokladmi, je nevyhnutné ich predložiť v ponuke (§ 32 ods. 3 ZVO).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: (1) § 34 ods. 1 písm. a) ZVO
(2) § 34 ods. 1 písm. d) ZVO v spojení s § 35 ZVO
(3) § 34 ods. 1 písm. h) ZVO v spojení s § 36 ZVO
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: (1) § 34 ods. 1 písm. a) ZVO
Uchádzač preukáže technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia služieb doložený jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov:
- zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona.

Uchádzač preukáže poskytnutie služieb rovnakého alebo obdobného charakteru, ako je predmet zákazky, v minimálnom celkovom objeme 150.000,00 EUR bez DPH.

Zoznam musí obsahovať minimálne nasledovné údaje/informácie: identifikačné údaje dodávateľa (obchodné meno,
adresu sídla alebo miesta podnikania), identifikačné údaje odberateľa (obchodné meno, adresu sídla alebo miesta
podnikania), meno, priezvisko a telefónne číslo kontaktnej osoby, e-mail odberateľa na overenie, predmet zmluvy
(stručný opis z ktorého musí byť preukázaný rovnaký alebo obdobný predmet zákazky), výšku plnenia a lehotu dodania.

V prípade, ak uchádzač preukáže splnenie požiadavky na výšku referencií v inej mene ako EUR, tak pri prepočte cudzej meny na EUR použije denný kurz ECB zverejnený v deň zverejnenia tohto Oznámenia v Úradnom vestníku EU.

(2) § 34 ods. 1 písm. d) ZVO v spojení s § 35 ZVO
Opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.

Uchádzač predloží platný certifikát bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vydaný podľa normy radu ISO 45000 alebo ekvivalentný pre oblasť rovnakú alebo podobnú ako predmet zákazky.

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality.

(3) § 34 ods. 1 písm. h) ZVO v spojení s § 36 ZVO
Uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy.

Uchádzač predloží platný certifikátu environmentálneho manažérstva vydaný podľa normy radu ISO 14000 alebo
ekvivalentný pre oblasť rovnakú alebo podobnú ako predmet zákazky.

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva.

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 27.04.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 27.04.2021 09:30
Miesto: MsÚ Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, poschodie, zasadačka, č.dv.12.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť oprávnení zástupcovia uchádzača. Uchádzač môže byť zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
(1) Verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom systému Elektronického verejného obstarávania (IS EVO).
https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html.
(2) Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou na predkladanie
ponúk a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
(3) Zábezpeka sa nepožaduje.
(4) Ak uchádzač nevypracuje ponuku sám, uvedie v ponuke osobu (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené), ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní použil, a to v zmysle § 49 ods. 5 ZVO.
(5) Verejný obstarávateľ bude postupovať pri vyhodnocovaní ponúk v zmysle § 66 ods. 7 ZVO.
(6) Uchádzač môže v zmysle § 39 ZVO predbežne nahradiť doklady na preukázanie podmienok účasti jednotným
európskym dokladom (JED) v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti.
(7) Verejný obstarávateľ povoľuje, že uchádzač môže vyplniť len oddiel GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI (alfa) časti IV JED bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED.
(8) Odôvodnenie nerozdelenia na časti (§ 28 ods. 2 ZVO):
Verejný obstarávateľ rozdelil služby nakladania odpadov na 5 samostatných zákaziek podľa druhov odpadu. V tejto
zákazke sa jedná o zákazku na jeden konkrétny druh odpadu
(9) Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača, aby v lehote na poskytnutie súčinnosti pri podpise zmluvy, predložil originál alebo úradne osvedčenú kópiu poistnej zmluvy zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone predmetu zákazky. Výška poistnej sumy sa požaduje najmenej 20.000 EUR na jednu poistnú udalosť. Poistenie musí byť zabezpečené kontinuálne počas trvania celého obdobia plnenia zmluvy.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
23.03.2021