Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2021

  Zadávateľ:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
  Predpokladaná hodnota:
6.350.080,40 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
23.03.2021
  Dátum zverejnenia:
29.03.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37915568
Brnianska 3, 91101 Trenčín
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Marek Havaš
Telefón: +421 221025897
Email: klient@tenders.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/430669
Hlavná adresa(URL): http://www.sctsk.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2021
Referenčné číslo: SUOP21/SC_TSK
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233142-6
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zakazky su suvisle opravy ciest II. a III. triedy vybranych usekov ciest (40 úsekov ciest) na uzemi Trencianskeho samospravneho kraja. Opravy budu pozostavat z odstranenia poskodeneho krytu vozovky frezovanim pripadne bez frezovania s napojenim jestvujuceho krytu v zavislosti od stavu poskodenia. Na vsetkych vybranych usekoch budu osadene cestne plastove smerove stlpiky a na vybranych usekoch budu vymenene zvodidla.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
6 350 080,40 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto vykonania diela: cesty II. a III. triedy v sprave Sprava ciest Trencianskeho samospravneho kraja. Podrobne
uvedene v prilohe sutaznych podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zakazky su suvisle opravy ciest II. a III. triedy vybranych usekov ciest (4O úsekov ciest) na uzemi Trencianskeho samospravneho kraja. Na vybranych usekoch je porusena vrstva krytu vozovky s celkovym rozpadom obrusnej vrstvy, co sposobilo vytvorenie vytlkov, sietoveho rozpadu, prepadov a poolamovanie krajnic. Opravy budu pozostavat z odstranenia poskodeneho krytu vozovky frezovanim pripadne bez frezovania s napojenim jestvujuceho krytu v zavislosti od stavu poskodenia, vyrovnanie povrchu kamenivom obalenym asfaltom (OK) s jeho rozprestretim a zhutnenim, vykonania spojovacieho asfaltoveho postreku a konecnou upravou bude polozenie asfaltoveho betonu nemodifikovaneho strednozrnneho AC 11 a po zhutneni tr. II. Pracovna skara a vsetky spoje budu uzatvorene po celej dlzke zalievkou. Na tych usekoch kde je to potrebne budu odstranene nedostatky na cestnom prislusenstve pomocou zrezania krajnic, dosypanim a spevnenim krajnic a bude obnovene odvodnenie cesty precistenim, pripadne prehlbenim cestnych priekop. Na vsetkych vybranych usekoch budu osadene cestne plastove smerove stlpiky a na vybranych usekoch budu vymenene zvodidla.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
6 350 080,40 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
90
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a kratky opis podmienok: 1.1.Uchadzac musi splnat podmienky ucasti uvedene v § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani. Ich splnenie preukaze podla § 32 ods. 2, 4, 5, § 152 ods. 1 (zapis do zoznamu hospodarskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani.
1.2.Zapis do zoznamu hospodarskych subjektov je ucinny voci kazdemu verejnemu obstaravatelovi a udaje v nom uvedene nie je potrebne v postupoch verejneho obstaravania overovat. Verejny obstaravatel pri vyhodnocovani splnenia podmienok ucasti osobneho postavenia overi zapisanie hospodarskeho subjektu v zozname hospodarskych subjektov, ak uchadzac nepredlozil doklady podla § 32 ods. 2, 4 a 5 zakona o verejnom obstaravani alebo iny rovnocenny zapis alebo potvrdenie o zapise podla § 152 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani.
1.3.V sulade s § 32 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani uchadzac nie je povinny predkladat doklady podla § 32 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani, ak obstaravatel je opravneny pouzit udaje z informacnych systemov verejnej spravy podla osobitneho predpisu. Nakolko verejny obstaravatel nie je opravneny pouzit udaje z informacnych systemov verejnej spravy, uchadzac predlozi vsetky doklady v zmysle § 32 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani. 1.4.Hospodarsky subjekt moze predbezne nahradit doklady na preukazanie splnenia podmienok ucasti urcene verejnym obstaravatelom jednotnym europskym dokumentom v zmysle § 39 zakona o verejnom obstaravani. Suhrnny material obsahujuci zhrnutie zakladnych informacii o Jednotnom europskom dokumente pre verejne obstaravanie je mozne najst na https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html. Verejny obstaravatel umoznuje vyplnit globalny udaj.
1.5.Skupina dodavatelov preukazuje splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani tykajucich sa osobneho postavenia za kazdeho clena skupiny osobitne.
1.6.Uchadzac preukaze osobne postavenie za kazdu inu osobu podla § 33 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani a podla § 34 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani a za kazdeho subdodavatela, ktoreho uvedie vo svojej ponuke. 1.7.Ak ma uchadzac alebo zaujemca sidlo, miesto podnikania alebo obvykly pobyt mimo uzemia Slovenskej republiky a stat jeho sidla, miesta podnikania alebo obvykleho pobytu nevydava niektore z dokladov potrebnych na preukazanie splnenia podmienok ucasti alebo nevydava ani rovnocenne doklady, mozno ich nahradit cestnym vyhlasenim podla predpisov platnych v state jeho sidla, miesta podnikania alebo obvykleho pobytu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Podmienky vykonania zakazky su uvedene v sutaznych podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 27.04.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.04.2021 10:00
Miesto: Miesto: Sprava ciest Trencianskeho samospravneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trencin
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvaranie elekt.ponuk v systeme EVO je verejne, v zmysle § 52 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani. Uskutoční sa prostredníctvom on line sprístupnenia ponúk členom komisie a uchádzačom, v zmysle zverejnenej informácie Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/vsetky-temy-4e3.html?id=620. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Komunikacia medzi verejnym obstaravatelom a zaujemcami/uchadzacmi sa uskutocnuje v slovenskom jazyku pisomne v sulade so zakonom o verejnom obstaravani. Zo strany zaujemcu/uchadzaca bude akceptovany aj cesky jazyk. Verejny obstaravatel pri zadavani zakazky stanovuje elektronicku komunikaciu, ktora sa realizuje prostrednictvom systemu elektronickeho verejneho obstaravania (system EVO) - https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html.
2. Verejny obstaravatel nesmie uzavriet zmluvu s uchadzacom alebo uchadzacmi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejneho sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejneho sektora alebo ktorych subdodavatelia alebo subdodavatelia podla osobitneho predpisu, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejneho sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejneho sektora.
3. Vsetky naklady a vydavky spojene s pripravou a predlozenim ponuky, dokladov, ktorymi preukazuje splnenie podmienok ucasti a inych dokladov suvisiacich s touto vyzvou, znasa zaujemca/uchadzac bez financneho naroku voci verejnemu obstaravatelovi, a to bez ohladu na vysledok verejneho obstaravania.
4. Uchadzaci predlozia skeny originalov alebo uradne osvedcenych kopii pozadovanych dokladov. Vsetky doklady musia byt platne a odrazat skutocny stav v case, v ktorom sa uchadzac zucastnuje verejnej sutaze. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa spolu s jeho uradnym prekladom do statneho jazyka, to neplati pre ponuky, navrhy, doklady a dokumenty vyhotovene v ceskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujuci je uradny preklad do statneho jazyka.
5. Ak uchadzac nema v umysle zadat podiel zakazky tretim osobam, je tuto skutocnost povinny vyslovene uviest vo svojej ponuke.
6. Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo neprijat ani jednu ponuku a neuzavriet zmluvu so ziadnym uchadzacom v pripade, ak ceny v predlozenych ponukach budu vyssie ako predpokladana hodnota zakazky.
7. Toto verejne obstaravanie nie je zelene verejne obstaravanie, obstaravanie inovacii, ani obstaravanie zamerane na socialne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
23.03.2021