Potraviny - koreniny a špeciálne potraviny

  Zadávateľ:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
  Predpokladaná hodnota:
39.600,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
23.03.2021
  Dátum zverejnenia:
29.03.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00397768
Šrobárova 2, 04180 Košice - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Natália Fabiánová
Telefón: +421 552341583
Email: natalia.fabianova@upjs.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1036
Hlavná adresa(URL): http://www.upjs.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Potraviny - koreniny a špeciálne potraviny
Referenčné číslo: REK000495/2021-UVO
II.1.2) Hlavný kód CPV
15000000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom obstarávania je nákup a dodávanie korenín a špeciálnych potravín v štandardnej kvalite podľa príslušnej akostnej normy na základe pravidelných objednávok podľa potreby verejného obstarávateľa.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
39 600,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Koreniny
Časť č.: A
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15870000-7
15871000-4
15871210-9
15871230-5
15871250-1
15871260-4
15872000-1
15872400-5
15891000-0
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto dodania predmetu zákazky je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, jej ústavy a pracoviská, bližšie definované v samostatných objednávkach.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom obstarávania je nákup a dodávanie korenín v štandardnej kvalite podľa príslušnej akostnej normy na základe pravidelných objednávok podľa potreby verejného obstarávateľa.

Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru na miesto dodania. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú spresňované pravidelnými objednávkami.

Druhová skladba jednotlivých položiek, podrobná špecifikácia predmetu zákazky a požadované množstvá sú uvedené v Prílohe č. 1 - Špecifikácia predmetu dohody a cenník - Koreniny k návrhu rámcovej dohody.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
29 979,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Špeciálne potraviny
Časť č.: B
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15894200-3
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto dodania predmetu zákazky je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, jej ústavy a pracoviská, bližšie definované v samostatných objednávkach.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom obstarávania je nákup a dodávanie špeciálnych potravín v štandardnej kvalite podľa príslušnej akostnej normy na základe pravidelných objednávok podľa potreby verejného obstarávateľa.

Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru na miesto dodania. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú spresňované pravidelnými objednávkami.

Druhová skladba jednotlivých položiek, podrobná špecifikácia predmetu zákazky a požadované množstvá sú uvedené v Prílohe č. 1 - Špecifikácia predmetu dohody a cenník - Špeciálne potraviny k návrhu rámcovej dohody.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
9 620,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo spôsobom podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

Podľa § 32 ods. 3 prvej vety zákona o verejnom obstarávaní uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný predkladať verejnému obstarávateľovi nasledovné doklady:
- potvrdenia zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní,
- potvrdenia miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní,
- výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpis zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, v prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní týmito typmi dokladu.

V prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní nemal možnosť prístupu do informačného systému OverSi, je oprávnený vyžiadať si od uchádzačov originál príslušného výpisu/dokladu, resp. jeho osvedčenú kópiu.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED) podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa uskutoční v súlade s § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Bližšie podmienky elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 30.04.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.04.2021 10:15
Miesto: Neverejné otváranie ponúk, resp. ich odšifrovanie a sprístupnenie elektronickými prostriedkami, spôsobom určeným funkcionalitou EKS, sa uskutoční v súlade so zákonom v rámci systému EKS na adrese Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát, Šrobárova 2, 041 80 Košice.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ bude komunikovať výhradne elektronicky.

Verejný obstarávateľ zverejňuje súťažné podklady a ďalšiu dokumentáciu v elektronickej forme v profile verejného obstarávateľa na adrese http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1036
a zároveň umožňuje priamy a neobmedzený prístup k súťažným podkladom ako aj ďalšej doplňujúcej dokumentácii v elektronickej forme na portáli https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1976.

Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Postupom a v lehotách podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
23.03.2021