Mlieko a mliečne výrobky

  Zadávateľ:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
  Predpokladaná hodnota:
240.909,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.04.2021 15:04

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
23.03.2021
  Dátum zverejnenia:
29.03.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00738271
Gucmanova 670/19, 92041 Leopoldov
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Peter Beňuš
Telefón: +421 332831803
Fax: +421 333328311111
Email: peter.benus@zvjs.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.zvjs.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Verejný poriadok a bezpečnosť
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Mlieko a mliečne výrobky
Referenčné číslo: ÚVTOSaÚVV-ost-1/36-2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
15500000-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je nákup mlieka a 16 druhov mliečnych výrobkov pre potreby ÚVTOS a ÚVV Leopoldov špecifikovaný v časti B2 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
240 909,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Gucmanova 670/19, 920 41 Leopoldov
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup mlieka a 16 druhov mliečnych výrobkov pre potreby ÚVTOS a ÚVV Leopoldov špecifikovaný v časti B2 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
240 909,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
18
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Nepredkladá doklady podľa § 32 ods.2 písm. b), písm. c), písm. e), v prípade písm. a) doloženým výpisom z registra trestov všetkých členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu ako aj prokuristov, nie starším ako tri mesiace, resp. si môže verejný obstarávateľ bezúhonnosť uvedených osôb overiť sám, v takomto prípade uchádzač predloží dokument Údaje potrebné pre overenie bezúhonnosti uchádzača v registri trestov v súlade s prílohou č. 7 súťažných podkladov
Podrobné informácie o splnení podmienok osobného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A2.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 26.04.2021 15:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 01.07.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 27.04.2021 09:00
Miesto: Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Gucmanova 670/19, 920 41 Leopoldov
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania obálok s ponukami, resp. sprístupnenie ponúk prostredníctvom systému EVO sa môžu zúčastniť uchádzači, resp. ich splnomocnení zástupcovia, pričom verejnému obstarávateľovi predložia originál s osvedčením pravosti podpisu, resp. úradne osvedčenú fotokópiu splnomocnenia a preukaz totožnosti.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky podľa § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní:
Z technického hľadiska sa jedná o celistvý a nedeliteľný predmet zákazky ktorý je schopný dodať jeden dodávateľ.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
23.03.2021