Nákup výpočtovej techniky

  Zadávateľ:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
139.943,20 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.04.2021 09:04

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
23.03.2021
  Dátum zverejnenia:
29.03.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 42181810
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 81235 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Daniela Paulovičová
Telefón: +421 259562340
Email: verejne.obstaravanie@enviro.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/11716
Hlavná adresa(URL): www.mzp.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Životné prostredie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup výpočtovej techniky
Referenčné číslo: MžP/NL01/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
30200000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie nového, nerepasovaného IKT zariadenia a príslušenstva. Predmetom zákazky je dodanie uvedených zariadení vrátane záruky v zmysle požiadaviek podľa sprievodnej dokumentácie súťažných podkladov, dopravy na miesto dodania.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
139 943,20 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30214000-2
30237410-6
30237460-1
30237000-9
30213100-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK0
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Karloveská 2, 841 04, Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie nového, nerepasovaného IKT zariadenia a príslušenstva. Predmetom zákazky je dodanie uvedených zariadení vrátane záruky v zmysle požiadaviek podľa sprievodnej dokumentácie súťažných podkladov, dopravy na miesto dodania. Ide o nasledovné zariadenia:
1. Notebook -120 ks
2. myš k notebooku -120ks
3. externá klávesnica k notebooku- 120 ks
4. Externá DWD- RW mechanika -120ks
5. Portreplikátor k notebooku - 120 ks
6. Taška k notebooku - 120ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
139 943,20 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program kvalita životného prostredia.
Názov projektu: Zabezpečenie IKT zariadení pre zamestnancov SEPP
Číslo kódu projektu Operačného programu Kvalita životného prostredia: NFP310050AVU7
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v znení zákona č. 343/2015 Z. z. (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní overuje údaje týkajúce sa podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní cez informačné systémy verejnej správy podľa osobitného predpisu - portál oversi.gov.sk. V súčasnosti má verejný obstarávateľ prístup k dokladom podľa § 32 ods.1 písm. b), c) zákona o verejnom obstarávaní. Ostatné doklady záujemca/uchádzač predloží v ponuke. Toto overovanie sa vzťahuje len na právnické osoby a fyzické osoby so sídlom, miestom podnikania v Slovenskej republike.

Z dôvodu obmedzenia znakov sú podrobnosti uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - zoznamom dodávok tovarov alebo poskytnutých služieb za predchádzajúcich tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania zrealizoval dodávku/dodávky tovaru/tovarov rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky (napr. dodávka PC zostáv, pracovných staníc , notebookov, monitorov, a príslušenstva) minimálne súhrne vo výške 139 000,- EUR bez DPH. Uchádzač môže uvedenú podmienku účasti preukázať jednou alebo viacerými dodávkami tovaru/referenciou/ami.

V prípade ak uchádzač predkladá zmluvu, resp. zákazku, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t.j. dodanie tovaru (zmluvy/zákazky) začalo pred troma (3) rokmi, alebo nebolo skončené do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako rozhodné obdobie), alebo zmluvu/zákazku, ktorej realizácia začala pred viac ako tromi (3) rokmi od vyhlásenia verejného obstarávania, uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť dodania tovaru, ktorá bola realizovaná v požadovanom rozhodnom období. V prípade, ak dodanie tovaru realizoval uchádzač ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným, pričom finančný objem uvádza v EUR bez DPH.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Podľa Rámcovej dohody
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 26.04.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.04.2021 10:00
Miesto: Ministerstvo životného prostredia SR
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava
zasadačka
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača.
Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejné obstarávanie je zelené verejné obstarávanie. Verejné obstarávanie nie je obstaranie inovácii, nie je zamerané na sociálne aspekty.
2. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky použije postup nadlimitnej reverznej verejnej súťaže, podľa § 66 ods. 7 druhá veta zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
3. Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje
4. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke na profile verejného obstarávateľa podľa bodu I.3 tejto výzvy, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k súťažným podkladom.
5.V prípade potreby objasniť údaje uvedené v tomto oznámení alebo v súťažných podkladoch, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom IS EVO. Verejný obstarávateľ odporúča požiadať o vysvetlenie dostatočne vopred.
6.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO ver. 18.00. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tj. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.
7.Verejné obstarávanie sa realizuje ako elektronické verejné obstarávanie prostredníctvom portálu www.evo.gov.sk (ďalej len portál EVO alebo systém EVO). Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a hardvér výpočtovej techniky, z ktorej bude odosielať súťažné podklady, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO (http://www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom naštudovať príručky k systému EVO, dostupné na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu. Súťažné podklady budú sprístupnené záujemcom v systéme EVO.
8.Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením a Súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
23.03.2021