Pravidelná údržba a opravy mostov a iných inžinierskych objektov

  Zadávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
6.720.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.05.2021 10:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
22.03.2021
  Dátum zverejnenia:
29.03.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Hlavné mesto SR Bratislava
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00603481
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Štanclová
Telefón: +421 259356511
Email: zuzana.stanclova@bratislava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6563
Hlavná adresa(URL): http://www.bratislava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Pravidelná údržba a opravy mostov a iných inžinierskych objektov
Referenčné číslo: MAGS OVO 40336/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác malého rozsahu a súvisiacich služieb potrebných pre udržiavanie bezpečnej prevádzky inžinierskych objektov v správe zadávateľa. Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v časti D. týchto súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
6 720 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45111000-8
45221100-3
45231300-8
45340000-2
45421160-3
90600000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Vybrané objekty a komunikácie na území Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v správe zadávateľa uvedené v Prílohe č. 4 týchto súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác malého rozsahu a poskytnutie služieb potrebných pre zabezpečenie pravidelnej údržby konštrukcií na komunikáciách a inžinierskych objektoch patriacich Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave, resp. v jeho správe, s cieľom vytvorenia, resp. udržiavania podmienok pre ich bezpečnú prevádzku, zabezpečenia ich požadovaného estetického vzhľadu a zabezpečenie adekvátnej životnosti konštrukcií vybraných objektov. V rámci realizácie predmetu zákazky verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť aj odstraňovanie zničených a poškodených konštrukcií, realizovať obnovu konštrukcií na pôvodnom mieste tak, aby plnili určený účel, čistenie a nátery týchto konštrukcií vrátane realizácie ich protikoróznej ochrany. Predmetom zákazky nie je uskutočnenie opísaných stavebných prác vrátane súvisiacich služieb v prípadoch vzniku časovej tiesne pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí nespôsobených verejným obstarávateľom, ktoré verejný obstarávateľ nemohol predvídať.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality
Názov: celková hodnota obdobných zákaziek
Relatívna váha: 10 bodov

Cena
Relatívna váha: 90 bodov
II.2.6) Odhadovaná hodnota
6 720 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev,trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe - uchádzač preukáže doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace;
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - uchádzač preukáže doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace;
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - uchádzač preukáže doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace;
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - uchádzač preukáže doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace;
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - uchádzač preukáže doloženým dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce na predmet zákazky;
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - uchádzač preukáže doloženým Čestným vyhlásením.
2. Verejný obstarávateľ informuje že z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy v súlade s § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od uchádzačov so sídlom v SR predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b), c) a e) ZVO. V prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti nemal z technických dôvodov na strane prevádzkovateľa portálu www.oversi.gov.sk, možnosť prístupu k týmto údajom, je oprávnený vyžiadať si od uchádzačov originál alebo osvedčenú kópiu príslušného dokladu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO - vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti plniť si finančné záväzky voči banke.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Na preukázanie splnenia podmienky účasti uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má uchádzač otvorený účet o schopnosti plniť si finančné záväzky. Vo vyjadrení musí byť uvedené, že uchádzač nie je v nepovolenom debete a je schopný plniť svoje záväzky voči banke (dodržuje splátkový kalendár v prípade splácania úveru a pod.). Uchádzač tiež predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uchádzač vyhlási, že nemá otvorený účet a záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyjadrenie banky.
2. Verejný obstarávateľ môže požadovať, aby uchádzač a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.
3. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ považuje za vhodný.
4. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
2. Podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO - opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.
3.Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO ak ide o stavebné práce, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov nasledovne:
3.1 Kľúčový odborník Stavbyvedúci s odborným zameraním na kategóriu inžinierske stavby-mosty.
3.2 Kľúčový odborník Zvárač elektrickým oblúkom
3.3 Kľúčový odborník Zvárač
3.4 Kľúčový odborník na prácu vo výškach
4. Podľa § 34 ods. 1 písm. j) ZVO - údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Uchádzač predloží zoznam stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky uskutočnenych za predchádzajucich päť (5) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, ktorých súčet zmluvných cien je v minimálnom objeme 2 000 000 eur bez DPH. Za obdobnú zákazku sa považuje zákazka, ktorej predmetom plnenia sú práce súvisiace s údržbou a opravou na mostoch, lávkach, podjazdoch a iných inžinierskych objektoch zadefinovaných v prílohe č. 4 týchto súťažných podkladov s názvom Súpis objektov, ako aj výmena, oprava a nátery bezpečnostných prvkov na komunikáciách ako sú zvodidlá, zábradlia, atď. Zmluvná cena zákaziek bude vyjadrené v EUR (ak je hodnota vyjadrená v inej mene, prepočítava sa hodnota na EUR kurzom Európskej centrálnej banky/ECB platným ku dňu podpisu predmetnej zmluvy o uskutočnení stavebných prác, t. j. s uvedením tohto dátumu).
2. Platný certifikát o zavedení systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001:2018, ktorým potvrdí splnenie požiadaviek noriem na systém BOZP manažérstva (doložiť sken originálu/overenej fotokópie certifikátu). Verejný obstarávateľ v súlade so ZVO uzná za rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov a prijme aj iné dôkazy, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
3.1 Kľúčový odborník Stavbyvedúci s odborným zameraním na kategóriu inžinierske stavby-mosty. Minimálne jedna osoba s desať (10) ročnou odbornou kvalifikáciou a desať ročnou (10) odbornou praxou na realizácií inžinierskych stavieb vo funkcii stavbyvedúci pre inžinierske stavby mosty. Odborná kvalifikácia a odborná prax sa preukazuje dokladom o odbornej spôsobilosti a profesijným životopisom. Dokladom o odbornej kvalifikácii sa na tento účel rozumie osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov vydaným Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) na nasledovnú činnosť: Stavbyvedúci s odborným zameraním na kategóriu inžinierske stavby a podkategória 22-mosty.Uchádzač môže splnenie danej podmienky účasti preukázať aj ekvivalentom oprávnenia preukazujúcim predmetné skutočnosti vydávaným v inom štáte ako SR. Ak je kľúčový odborník zapísaný vo verejne prístupnom zozname, ktorý preukazuje, že táto osoba je držiteľom príslušného dokladu postačuje uviesť webovú adresu, na ktorej si môže verejný obstarávateľ danú skutočnosť overiť (napr. https://verejnyportal.sksi.sk/search).
3.2 Kľúčový odborník Zvárač elektrickým oblúkom - zváračský preukaz minimálne jedného zvárača, ktorý je preškolený v zmysle STN 05 0705, zaškolenie minimálne Z-E1: kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou legované a nízko legované ocele. Uchádzač predloží zváračský preukaz v zmysle STN 05 0705 predpisy pre základné skúšky zváračov, vydaný skúšobnou organizáciou akreditovanou pre certifikáciu personálu vo zváraní (doložiť sken originálu/overenej fotokópie preukazu). Uchádzač môže splnenie danej podmienky účasti preukázať aj ekvivalentom dokladu preukazujúcim predmetné skutočnosti vydávaným v inom štáte ako SR.
3.3 Kľúčový odborník Zvárač - zváračský preukaz minimálne jedného zvárača, ktorý je preškolený v zmysle STN 05 0705, zaškolenie minimálne Z-G1: kurz zvárania plameňom nelegované a nízko legované ocele. Uchádzač predloží zváračský preukaz v zmysle STN 05 0705 predpisy pre základné skúšky zváračov, vydaný skúšobnou organizáciou akreditovanou pre certifikáciu personálu vo zváraní (doložiť sken originálu/ overenej fotokópie preukazu). Uchádzač môže splnenie danej podmienky účasti preukázať aj ekvivalentom dokladu preukazujúcim predmetné skutočnosti vydávaným v inom štáte ako SR. Podmienky účasti pokračujú v bode VI.3) tohto oznámenia.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 07.05.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 07.05.2021 11:00
Miesto: Miestom on-line otvárania ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line otvárania ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú uchádzačom zverejnené informácie v zmysle § 52 ods. 2 ZVO. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém Josephine logovať a budú súčasťou protokolov v danom verejnom obstarávaní
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Z dôvodu obmedzeného počtu znakov v bode III.1.3) tohto oznámenia verejný obstarávateľ dopĺňa informácie v súvislosti s minimálnou požadovanou úrovňou:
3.4 Kľúčový odborník na prácu vo výškach (minimálne dve osoby): osvedčenie výškových pracovníkov, ktorí sú preškolení v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z. vydaný oprávnenou fyzickou, alebo právnickou osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu jednotlivých činností na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce alebo príslušným orgánom dozoru, (doložiť sken originálu/overenej fotokópie preukazu). Uchádzač môže splnenie danej podmienky účasti preukázať aj ekvivalentom dokladu preukazujúcim predmetné skutočnosti vydávaným v inom štáte ako SR.
4. Uchádzač musí preukázať, ze disponuje potrebným strojovým a technickym vybavením pre uskutočnenie predmetu zákazky. Za týmto účelom uchádzač predloží zoznam strojového a technického vybavenia, z ktorého bude vyplývať obchodné označenie a počet kusov strojového a technického vybavenia. Uchádzač musí preukázať užívacie právo uvedeného strojového a technického vybavenia na celé obdobie trvania zmluvného vzťahu.
4.1 minimálne tri (3) dodávkové úžitkové vozidlá do 3,5 tony; uchádzač predloží fotokópie technických preukazov alebo písomnú zmluvu preukazujúcu užívacie právo k týmto vozidlám.
4.2 smerová svetelná dopravná šípka, minimálne SŠ 13 znamená svetelná šípka 13, pričom 13 je počet svietidiel umiestnených na paneli, ktoré sa dajú zapnúť do všetkých smerov, doľava, doprava, do kríža a pod; uchádzač potvrdí svojim čestným vyhlásením, že je jeho užívateľom s priloženou fotokópiou nadobúdacieho dokladu alebo predloží písomnú zmluvu preukazujúcu užívacie právo k tomuto zariadeniu.
4.3 prenosný dopravný semafor, uchádzač potvrdí svojim čestným vyhlásením, že je jeho užívateľom s priloženou fotokópiou nadobúdacieho dokladu alebo predloží písomnú zmluvu preukazujúcu užívacie právo k tomuto zariadeniu.
4.4 vysokotlakové vodné čistiace zariadenie (min. 500 bar); uchádzač potvrdí svojim čestným vyhlásením, že je jeho užívateľom s priloženou fotokópiou nadobúdacieho dokladu alebo predloží písomnú zmluvu preukazujúcu užívacie právo k tomuto zariadeniu.

VI. 3.1) Verejný obstarávateľ bude vo verejnej súťaži postupovať podľa § 66 ods. 7 druhej vety ZVO.
VI.3.2) Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky uchádzača zloženie zábezpeky vo výške 50 000 eur. Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v bode 14. súťažných podkladov.
VI.3.3) Bližšie informácie k preukazovaniu splnenia podmienok účasti sú uvedené v časti B. súťažných podkladov.
VI.3.4) Verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému josephine. Dokumety potrebné na vypracovanie ponuky sú dostupné na: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10763/summary. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.3.5) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len RPVS) a nie sú zapísaní v RPVS, alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS.
VI.3.6) Predmetné verejné obstarávanie nie je žiadne z ponúkaných možností súvisiacich so zodpovedným verejným obstarávaním.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
22.03.2021