Trojfázové distribučné transformátory – spoločné obstarávanie – PCI

  Zadávateľ:
Západoslovenská distribučná, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
44.000.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.04.2021 15:04

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
22.03.2021
  Dátum zverejnenia:
29.03.2021
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Západoslovenská distribučná, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36361518
Čulenova 6 , 81647 Bratislava
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Gogulka Róbert
Telefón: +421 908718403
Email: robert.gogulka@zsdis.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/14101
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.zsdis.sk/

Východoslovenská distribučná, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36599361
Mlynská 31 , 04291 Košice
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Email: robert.gogulka@zsdis.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.vsds.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Elektrická energia
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Trojfázové distribučné transformátory – spoločné obstarávanie – PCI
Referenčné číslo: 2021-US-04-RG
II.1.2) Hlavný kód CPV
31213200-4
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník:
CB06-9 - Nízkonapäťový
KA16-7 - Pre energetický priemysel
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú trojfázové olejové distribučné transformátory VN/NN hermeticky uzatvorené. Distribučné transformátory sú určené pre vonkajšie a vnútorné použitie. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
44 000 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK02
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Podľa bodu 6.1 súťažných podkladov (vzhľadom na obmedzený priestor je miesto dodania podrobne určené v súťažných podkladoch)
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú trojfázové olejové distribučné transformátory VN/NN hermeticky uzatvorené. Distribučné transformátory sú určené pre vonkajšie a vnútorné použitie. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
44 000 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 10.4-0017-CZSK-W-M-18 "ACON Smart Grids" 10.7-0008-SKHU-W-M-20 "DANUBE InGrid" a ďalšie PCI projekty
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Splnenie podmienok účasti bolo riešené v Kvalifikačnom systéme Trojfázové distribučné transformátory pre 1. stupeň: Trojfázové hermetizované distribučné transformátory s olejovou náplňou, ktorý bol vyhlásený v Európskom vestníku pod značkou 2016/S 019-030382 dňa 28.01.2016 a Úradom pre Verejné obstarávanie vo vestníku VO č. 19/2016 zo dňa 28.01.2016 pod č. 2289 KST, a opravený:
1. v Úradnom vestníku Európskej únie pod značkou 2020/S 202-491645 dňa 03.02.2021 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 217/2020 zo dňa 19.10.2020 v časti Redakčné opravy pod č. 36398 IOX,
2: v Úradnom vestníku Európskej únie pod značkou 2021/S 023-056801 dňa 16.10.2020 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 37/2021 zo dňa 04.02.2021 v časti Redakčné opravy pod č. 10272 IOX.
Obstarávateľ si pri obstarávaní zákazky uplatnil možnosť použiť ustanovenie § 92 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a znížil počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky na kvalifikovaných dodávateľov, ktorí budú v čase zaslania výzvy na predloženie ponuky kvalifikovaní v tomto kvalifikačnom systéme Západoslovenskej distribučnej, a.s..
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Splnenie podmienok účasti bolo riešené v Kvalifikačnom systéme Trojfázové distribučné transformátory pre 1. stupeň: Trojfázové hermetizované distribučné transformátory s olejovou náplňou, ktorý bol vyhlásený v Európskom vestníku pod značkou 2016/S 019-030382 dňa 28.01.2016 a Úradom pre Verejné obstarávanie vo vestníku VO č. 19/2016 zo dňa 28.01.2016 pod č. 2289 KST, a opravený:
1. v Úradnom vestníku Európskej únie pod značkou 2020/S 202-491645 dňa 03.02.2021 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 217/2020 zo dňa 19.10.2020 v časti Redakčné opravy pod č. 36398 IOX,
2: v Úradnom vestníku Európskej únie pod značkou 2021/S 023-056801 dňa 16.10.2020 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 37/2021 zo dňa 04.02.2021 v časti Redakčné opravy pod č. 10272 IOX.
Obstarávateľ si pri obstarávaní zákazky uplatnil možnosť použiť ustanovenie § 92 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a znížil počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky na kvalifikovaných dodávateľov, ktorí budú v čase zaslania výzvy na predloženie ponuky kvalifikovaní v tomto kvalifikačnom systéme Západoslovenskej distribučnej, a.s..
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Splnenie podmienok účasti bolo riešené v Kvalifikačnom systéme Trojfázové distribučné transformátory pre 1. stupeň: Trojfázové hermetizované distribučné transformátory s olejovou náplňou, ktorý bol vyhlásený v Európskom vestníku pod značkou 2016/S 019-030382 dňa 28.01.2016 a Úradom pre Verejné obstarávanie vo vestníku VO č. 19/2016 zo dňa 28.01.2016 pod č. 2289 KST, a opravený:
1. v Úradnom vestníku Európskej únie pod značkou 2020/S 202-491645 dňa 03.02.2021 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 217/2020 zo dňa 19.10.2020 v časti Redakčné opravy pod č. 36398 IOX,
2: v Úradnom vestníku Európskej únie pod značkou 2021/S 023-056801 dňa 16.10.2020 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 37/2021 zo dňa 04.02.2021 v časti Redakčné opravy pod č. 10272 IOX.
Obstarávateľ si pri obstarávaní zákazky uplatnil možnosť použiť ustanovenie § 92 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a znížil počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky na kvalifikovaných dodávateľov, ktorí budú v čase zaslania výzvy na predloženie ponuky kvalifikovaní v tomto kvalifikačnom systéme Západoslovenskej distribučnej, a.s..
III.1.4) Objektívne pravidlá a kritériá účasti
Zoznam a stručný opis pravidiel a kritérií: Existencia kvalifikačného systému Trojfázové distribučné transformátory pre 1. stupeň: Trojfázové hermetizované distribučné transformátory s olejovou náplňou, ktorý bol vyhlásený v Európskom vestníku pod značkou 2016/S 019-030382 dňa 28.01.2016 a Úradom pre Verejné obstarávanie vo vestníku VO č. 19/2016 zo dňa 28.01.2016 pod č. 2289 KST.
Obstarávateľ si pri obstarávaní zákazky uplatnil možnosť použiť ustanovenie § 92 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a znížil počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky na kvalifikovaných dodávateľov, ktorí budú v čase zaslania výzvy na predloženie ponuky kvalifikovaní v tomto kvalifikačnom systéme Západoslovenskej distribučnej, a.s..
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
obstarávateľ vyžaduje zábezpeku vo výške 50 000 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky sú podrobnejšie uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Vlastné finančné prostriedky obstarávateľa a financie z fondov Európskej únie.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Uchádzačom môže byť aj skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči obstarávateľovi spoločne. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právne vzťahy, musí však stanoviť vedúceho člena (ďalej aj lídra) skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky musia udeliť plnú moc lídrovi skupiny, ktorý bude konať v mene ostatných členov skupiny v rámci tejto súťaže ako napr. prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby
skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy uzatvorila a predložila obstarávateľovi zmluvu v súlade s
platnými právnymi predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči
obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 3
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Informácie o elektronickej aukcii sú bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 23.04.2021 15:00
IV.2.3) Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 26.04.2021
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 01.03.2022
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy ide o a) zelené verejné obstarávanie c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

1.Obstarávateľ si vyhradzuje právo možnosti zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť podľa § 57 zákona o verejnom obstarávaní a ak ponuky budú neregulárne alebo inak neprijateľné, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, prípadne ak navrhované ceny v ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota určená obstarávateľom na predmet zákazky.
2.Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku a zrušiť použitý postup zadávania zákazky ak ceny položiek/položky úspešného uchádzača po elektronickej aukcii budú vyššie ako ceny položiek/položky z ktorých sa vypočítala predpokladaná hodnota zákazky.
3.Obstarávateľ si vyhradzuje právo primerane predĺžiť lehotu viazanosti ponúk a o tejto skutočnosti informuje všetkých uchádzačov.
4.Ponuky musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
5.Riziko plynúce z oneskoreného doručenia ponuky znáša uchádzač.
6.Predložené ponuky sa uchádzačom nevracajú a uchádzači nemajú právo na úhradu nákladov spojených so spracovaním ponúk a s účasťou v tomto verejnom obstarávaní.
7.Táto súťaž sa uskutočňuje podľa zákona o verejnom obstarávaní. Ďalšie postupy, vzťahy, termíny, povinnosti a pod. viažuce sa k vyhlásenému postupu verejného obstarávania, ktoré nie sú popísané alebo špecifikované v týchto súťažných podkladoch, sa v tomto verejnom obstarávaní riadia všeobecnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
8.Obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať podľa ustanovenia § 98 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. prejsť na postup priameho rokovacieho konania a to v prípadoch stanovených v zákone.
9.Obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača v zmysle § 40 ods. 6 písm. g) zákona ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
10.Žiadosť o účasť v súťaži sa predkladá prostredníctvom systému ERANET. V prípade, ak žiadosť o účasť podáva hospodársky subjekt za/aj za skupinu dodávateľov, oznámi túto skutočnosť prostredníctvom elektronickej komunikácie v systéme ERANET.
11. Výsledkom tejto súťaže budú Rámcové dohody pre každého obstarávateľa samostatne uvedené v Prílohe 3 súťažných podkladov uzatvorené s 3 hospodárskymi subjektmi, ktorí sa umiestnili na 1. mieste až 3. mieste v poradí podľa kritéria na hodnotenie ponúk. V prípade, ak po vyhodnotení ponúk podľa predchádzajúcej vety bude hospodárskych subjektov menej ako 3, obstarávateľ uzavrie Dohodu aj s menším počtom hospodárskych subjektov. Požiadavka troch uchádzačov má základ v zastupiteľnosti jednotlivých dodávateľov napr. v prípade výpadku dodania tovaru z dôvodu neschopnosti dodávateľa garantovať včasnosť dodávky v požadovanom objeme, nepredvídateľných udalostí napr. živelná pohroma alebo iné. Ak uchádzač na prvom mieste nebude schopný dodať objednaný tovar v požadovanom rozsahu a/alebo termíne, obstarávateľ si vyhradzuje právo objednať tovar od druhého uchádzača v poradí, s ktorým má podpísanú dohodu. V prípade, ak ani tento nebude schopný dodať objednanú službu, nastúpi tretí uchádzač v poradí. Uchádzač v takomto
prípade nemá nárok na náhradu ušlého zisku ani náhradu nákladov spojených so zrušením objednávky. Ďalšie dojednania sa riadia podľa ustanovení v rámcovej dohode.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10 , 82109 Bratislava
Slovensko
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.03.2021