Vodomery

  Zadávateľ:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
3.106.322,48 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
22.03.2021
  Dátum zverejnenia:
29.03.2021
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35850370
Prešovská 48, 82646 Bratislava-Ružinov
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Viera Kunová, Ing. Paulína Struková
Telefón: +421 940984689 / 948985812
Email: paulina.strukova@bvsas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8415
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.bvsas.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vodárenstvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vodomery
Referenčné číslo: 430329
II.1.2) Hlavný kód CPV
38421100-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávka vodomerov podľa technickej špecifikácie. Pre každú časť predmetu zákazky bude uzavretá samostatná rámcová dohoda s jedným uchádzačom. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku na jednu obidve časti predmetu zákazky.
Predmet zákazky je rozdelený do nasledovných častí:
A. Mechanické vodomery bez integrovanej rádiovej komunikácie a pamäte pre DN15 až DN40 a vybrané priemyselné vodomery pre DN65 až DN300
B. Elektromagnetické/ultrazvukové vodomery s integrovanou rádiovou komunikáciou a pamäťou pre DN15 až DN50 a priemyselné vodomery s integrovanou rádiovou komunikáciou a pamäťou pre DN50 až DN200
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
3 106 322,48 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Mechanické vodomery bez integrovanej rádiovej komunikácie a pamäte pre DN15 až DN40 a vybrané priemyselné vodomery pre DN65 až DN300
Časť č.: A
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38421100-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Sklad materiálu Majerská, Hlohová 46, 82107 Bratislava.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodávka mechanických vodomerov bez integrovanej rádiovej komunikácie a pamäte pre DN15 až DN40 a vybraných priemyselných vodomerov pre DN65 až DN300 podľa technickej špecifikácie. Vodomery musia vyhovovať Zákonu č. 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho vykonávacím predpisom, vrátene Vyhlášky č. 161/2019 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole a ustanoveniam STN EN ISO 4064-1, resp. sú v súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z.z. o sprístupňovaní meradiel na trhu, ktorým sa preberá Smernica Európskeho parlamentu a rady 2014/32/EÚ z 26. 02. 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupneniu meradiel na trhu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 008 611,41 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Elektromagnetické/ultrazvukové vodomery s integrovanou rádiovou komunikáciou a pamäťou pre DN15 až DN50 a priemyselné vodomery s integrovanou rádiovou komunikáciou a pamäťou pre DN50 až DN200
Časť č.: B
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38421100-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Sklad materiálu Majerská, Hlohová 46, 82107 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodávka elektromagnetických/ultrazvukových vodomerov s integrovanou rádiovou komunikáciou a pamäťou pre DN15 až DN50 a priemyselných vodomerov s integrovanou rádiovou komunikáciou a pamäťou pre DN50 až DN200 podľa technickej špecifikácie. Vodomery musia vyhovovať Zákonu č. 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho vykonávacím predpisom, vrátene Vyhlášky č. 161/2019 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole a ustanoveniam STN EN ISO 4064-1, resp. sú v súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z.z. o sprístupňovaní meradiel na trhu, ktorým sa preberá Smernica Európskeho parlamentu a rady 2014/32/EÚ z 26. 02. 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupneniu meradiel na trhu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 097 711,07 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, prípadne podľa § 32 ods. 4 a/alebo 5, § 39 alebo § 152 ZVO.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia uvedenej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
Obstarávateľ požaduje predložiť dokumenty podľa § 32 ods. 2 ZVO v celom rozsahu, nakoľko nevie aplikovať ustanovenie § 32 ods. 3 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neaplikuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznamom dodávok tovarov za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, pričom podľa § 40 ods. 5 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní je obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) povinný zohľadniť referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené v evidencii referencií podľa § 12, ak takéto referencie existujú.
2. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
3. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
K bodu 1:
Uchádzač zoznamom dodaných tovarov preukáže, že za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania plnil zákazky dodaním tovarov rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet časti predmetu zákazky na ktorú uchádzač predkladá ponuku vo výške minimálne:
pre časť A predmetu zákazky: 750 000,00 EUR bez DPH celkom za uvedené obdobie
pre časť B predmetu zákazky: 1 570 000,00 EUR bez DPH celkom za uvedené obdobie
Za rozhodujúce obdobie predchádzajúcich troch rokov sa považuje obdobie posledných troch rokov končiacim dňom predchádzajúcim dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ.
Uchádzač v aktuálnom prípade hodnoty uvedené v cudzej mene prepočíta na Eurá podľa platného kurzu ECB zo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradom vestníku EÚ. Uchádzač spôsob prepočtu zdokumentuje a predloží ako súčasť dokumentov, ku ktorým sa viaže za účelom preukázania splnenia podmienok účasti.
Zoznam sa predkladá ako sken originálneho listinného oprávnenou osobou uchádzača podpísaného dokumentu. Ak zoznam obsahuje iba referencie z IS ÚVO Evidencia referencií, zoznam nemusí byť podpísaný. Referencie, ktoré nie sú vedené v IS ÚVO Evidencia referencií, sa predkladajú ako sken originálneho listinného dokumentu potvrdenia o plnení. Z predloženého dokladu/dokladov musí byť zrejmé, k akej časti predmetu zákazky sa predložené doklady vzťahujú.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Obstarávateľ požaduje zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou na časť A predmetu zákazky vo výške 20 000,00 EUR, na časť B predmetu zákazky vo výške 40 000,00 EUR, bližšie informácie sú uvedené v časti A. Pokyny pre záujemcov a uchádzačov, bod 17 súťažných podkladov.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov. Platobné podmienky a podmienky fakturácie sú uvedené v súťažných podkladoch, časť A. Pokyny pre záujemcov a uchádzačov.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podrobné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 27.04.2021 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 27.04.2021 10:15
Miesto: Pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku na predmet zákazky. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku na predmet zákazky.
2. Komunikácia vo verejnej súťaži sa bude uskutočňovať písomne, prostredníctvom elektronického Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie (ďalej len IS EVO), ktorého správcom je Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len úrad) www.uvo.gov.sk, s využitím všetkých jeho funkcionalít. IS EVO je dostupný bezplatne na nasledovnej adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
3. Doplňujúce informácie k bodu IV.2.4) oznámenia: Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú v štátnom jazyku, t.j. v slovenskom jazyku podľa § 21 ods. 6 ZVO. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.
4. Verejný obstarávateľ povoľuje, že uchádzač môže vyplniť len oddiel GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED.
5. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 v súlade s ustanovením § 66 ods. 7 prvá veta ZVO.
6. Obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.03.2021