Pozáručný servis, pravidelné profylaktické prehliadky a spotrebný materiál do frankovacích strojov

  Zadávateľ:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
23.757,60 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
25.03.2021
  Dátum zverejnenia:
29.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
IČO: 35937874
Panónska cesta 2, 85104 Bratislava - mestská časť Petržalka
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jana Hosová
Telefón: +421 910864340
Email: jana.hosova@vszp.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/9262/zakazky
Hlavná adresa(URL): http://www.vszp.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Pozáručný servis, pravidelné profylaktické prehliadky a spotrebný materiál do frankovacích strojov
Referenčné číslo: 1a/2021/JH
II.1.2) Hlavný kód CPV
71356100-9
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Pozáručný servis, pravidelné profylaktické prehliadky a spotrebný materiál do frankovacích strojov
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
23 757,60 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 09.04.2021 10:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
25.03.2021