Osobné ochranné pracovné pomôcky

  Zadávateľ:
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
  Predpokladaná hodnota:
86.690,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
13.04.2021 10:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
25.03.2021
  Dátum zverejnenia:
29.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
IČO: 37847783
Bulharská 39, 91853 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Fodorová
Telefón: +421 335531287
Fax: +421 335531009
Email: vo@spravaciest.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa a údržba ciest
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Osobné ochranné pracovné pomôcky
II.1.2) Hlavný kód CPV
18100000-0
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie osobných ochranných pracovných pomôcok do jednotlivých sídiel oblastí Správy a údržby ciest TTSK.
Verejný obstarávateľ vyhradzuje právo účasti v tomto verejnom obstarávaní v zmysle § 108 ods. 2 zákona pre
a) registrovaný sociálny podnik,
b) fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku, alebo
c) chránené dielne alebo na realizáciu zákazky v rámci programov chránených pracovných miest, ak aspoň 30 %zamestnancov vykonávajúcich prácu v chránených dielňach alebo v rámci programov chránených pracovných miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené osoby.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
86 690,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
18110000-3
18130000-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Sídla oblastí Správy a údržby ciest TTSK, Trnava, Senica a Dunajská Streda.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom obstarávania je dodanie osobných ochranných pracovných pomôcok do jednotlivých sídiel oblastí Správy a údržby ciest TTSK.
Verejný obstarávateľ vyhradzuje právo účasti v tomto verejnom obstarávaní v zmysle § 108 ods. 2 zákona pre
a) registrovaný sociálny podnik,
b) fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku, alebo
c) chránené dielne alebo na realizáciu zákazky v rámci programov chránených pracovných miest, ak aspoň 30 %zamestnancov vykonávajúcich prácu v chránených dielňach alebo v rámci programov chránených pracovných miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené osoby.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
86 690,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

§ 32 ods. 1 písm. f) zákona o VO - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu doloženým čestným vyhlásením.

Doklady a dokumenty sa predkladajú ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie.

Každý uchádzač je povinný predložiť doklady, ktorými preukazuje osobné postavenie v súlade s ustanoveniami § 32 zákona o VO. Na každom dokumente, u ktorého je to požadované, musí byť čitateľný dátum vyhotovenia alebo overenia za účelom splnenia podmienky.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti môžu byť nahradené jednotným európskym dokumentom podľa § 39ods. 1 zákona o VO (Verejný obstarávateľ obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV:Podmienky účasti oddiel A až D JED-u) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti ( t. j., že hospodárky subjekt môže vyplniť len oddiel časti IV bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u)) alebo čestným vyhlásením (vyplnená Príloha č. 7 týchto súťažných podkladov), v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa §152 ods. 1 zákona o VO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

Skupina dodávateľov preukazuje v zmysle § 37 ods. 3 zákona o VO splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: § 33 ods. 1 písm. a) zákona o VO - vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží vyjadrenie z každej banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má vedený účet, o solventnosti a schopnosti plniť finančné záväzky - nie staršie ako 3 mesiace od vyhlásenia verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania. Vyjadrenie banky musí obsahovať informáciu o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky. Uchádzač zároveň predloží aj čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača o tom, že v iných bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty.

Doklady a dokumenty sa predkladajú ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie.

Na každom dokumente, u ktorého je to požadované, musí byť čitateľný dátum vyhotovenia alebo overenia za účelom splnenia podmienky.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti môžu byť nahradené jednotným európskym dokumentom podľa § 39ods. 1 zákona o VO (Verejný obstarávateľ obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV:Podmienky účasti oddiel A až D JED-u) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti ( t. j., že hospodárky subjekt môže vyplniť len oddiel časti IV bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u)) alebo čestným vyhlásením (vyplnená Príloha č. 7 týchto súťažných podkladov), v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia v zmysle § 37 ods. 3 zákona o VO spoločne.

Uchádzač môže na preukázanie finančného alebo ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v zmysle § 33 ods. 2 zákona o VO. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. V zmysle § 114 ods. 2 zákona o VO, osoba, ktorej zdroje majú byť použité, musí spĺňať podmienky účasti, ktoré sa týkajú osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač, okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: § 34 ods. 1 písm. a) zákona o VO - zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (dodanie osobných ochranných pracovných pomôcok) uskutočnených za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov: ak odberateľom

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o VO, dokladom je referencia
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o VO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Hodnoty uvedené v cudzej mene uchádzač prepočíta na Eurá podľa platného kurzu ECB ku dňu 31.12. priemerného kurzu roku (priemerná hodnota výmenného kurzu cudzej meny voči jednému euru), ktorého sa údaj týka. V prípade, že daný rok ešte nebol ukončený, prepočíta sa podľa platného kurzu ECB - priemerný mesačný kurz za mesiac, v ktorom došlo k ukončeniu plnenia. Uchádzač v ponuke zdokumentuje prepočítavací postup pri každom doklade, v ktorom sa prepočet meny vykonal.

§ 34 ods. 1 písm. l) zákona o VO uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: § 34 ods. 1 písm. a) zákona o VO - zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (dodanie osobných ochranných pracovných pomôcok)uskutočnených za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania v min. kumulatívnom fin. objeme 50 000 EUR (päťdesiattisíc eur) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, pričom zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom dodaní tovaru a zhodnotení dodávok podľa obchodných podmienok.

§ 34 ods. 1 písm. l) zákona o VO uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa - uchádzač predloží vyplnenú Prílohu č. 9 Čestné vyhlásenie o subdodávkach týchto súťažných podkladov.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v súlade s § 34 ods. 3 zákona o VO. Túto skutočnosť uchádzač verejnému obstarávateľovi preukáže písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. V zmysle § 114 ods. 2 zákona o VO, osoba, ktorej zdroje alebo kapacity majú byť použité, musí spĺňať podmienky účasti, ktoré sa týkajú osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa§ 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO.

Doklady a dokumenty sa predkladajú ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie.

Každý uchádzač je povinný predložiť doklady, kt. preukazuje technickú a odbornú spôsobilosť v súlade s ustanoveniami § 34 zákona o VO.

Na každom dokumente, u kt. je to požadované, musí byť čitateľný dátum vyhotovenia alebo overenia za účelom splnenia podmienky.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti môžu byť nahradené jednotným európskym dokumentom podľa § 39ods. 1 zákona o VO (Verejný obstarávateľ obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV:Podmienky účasti oddiel A až D JED-u) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti ( t. j., že hospodárky subjekt môže vyplniť len oddiel časti IV bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u)) alebo čestným vyhlásením (vyplnená Príloha č. 7 týchto súťažných podkladov), v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní v zmysle § 37 ods. 3 zákona o VO spoločne.
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 13.04.2021 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 13.04.2021 11:00
Miesto: V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 a na to nadväzujúceho vyhlásenie mimoriadneho stavu a opatrení týkajúcich sa zákazu, resp. obmedzenia návštev v jednotlivých budovách, verejný obstarávateľ zabezpečí otváranie ponúk prostredníctvom on-line sprístupnenia ponúk uchádzačom.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ realizuje zákazku prostredníctvom systému EVO ver. 18.0, ktorý umožňuje od 13.10.2020 využiť funkcionalitu on-line sprístupnenia ponúk, t. j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.) V prípade nejasností alebo potreby objasnenia podmienok uvedených v súťažných podkladoch, vo výzve na predkladanie ponúk, alebo inej sprievodnej dokumentácii k súťažným podkladom, poskytnutej verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže záujemca písomne požiadať o ich vysvetlenie priamo cez systém EVO. Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácii k súťažným podkladom všetkým záujemcom prostredníctvom systému EVO v súlade s § 113 ods. 7 ZVO za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred.

2.) Verejný obstarávateľ uplatňuje v predmetom verejnom obstarávaní podmienky podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO.

3.) Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v zmysle § 112 ods. 6 druhej vety a § 55ods. 1 ZVO.

4.) Verejný obstarávateľ vyhradzuje právo účasti v tomto verejnom obstarávaní v zmysle § 108 ods. 2 zákona pre
a) registrovaný sociálny podnik,
b) fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku, alebo
c) chránené dielne alebo na realizáciu zákazky v rámci programov chránených pracovných miest, ak aspoň 30 %zamestnancov vykonávajúcich prácu v chránených dielňach alebo v rámci programov chránených pracovných miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené osoby.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
25.03.2021