„Rozšírenie a rekonštrukcia jestvujúceho športového areálu v obci Zemianska Olča“

  Zadávateľ:
Obec Zemianska Olča
  Predpokladaná hodnota:
299.973,11 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.04.2021 14:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
25.03.2021
  Dátum zverejnenia:
26.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Zemianska Olča
IČO: 00306720
Hlavná 26, 94614 Zemianska Olča
Slovensko
Kontaktná osoba: Ivan Válek
Telefón: +421 357796108
Fax: +421 357896120
Email: koodis.sala@koodis.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
KOODIS spol. s r.o.
IČO: 31414885
P. Pázmánya č.49/3 , 92701 Šaľa
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Július Kelemen
Telefón: +421 317704193
Email: koodis.sala@koodis.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„Rozšírenie a rekonštrukcia jestvujúceho športového areálu v obci Zemianska Olča“
Referenčné číslo: Zemianska Olča 01/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212200-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rozšírenie a rekonštrukcia jestvujúceho športového areálu. Jestvujúce zastrešenie s drevenou nosnou konštrukciou sa nachádza pred prevádzkovým objektom športového areálu. Jestvujúca konštrukcia zastrešenia bude demontovaná a nahradená modernou oceľovou konštrukciou pultového tvaru, a bude vyhotovená úprava terénu hľadiska s montážou sedadiel vyhovujúcim súčasne platným predpisom. Súčasťou realizácie je i vybudovanie Multifunkčného ihriska a rekonštrukcia hracej plochy. Podrobné riešenie sa nachádza v projektovej dokumentácii vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. Tiborom Lengyelom a Ing. Milindou Lengyel Répásovou. Rozsah je daný výkazom výmer a projektovou dokumentáciou, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
299 973,11 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45110000-1
45262420-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Zemianska Olča.
II.2.4) Opis obstarávania
Členenie stavby:
SO - 01 Športové ihrisko modernizácia a zastrešenie hľadiska,
SO - 02 Multifunkčné ihrisko v obci Zemianska Olča 33x18 m,
SO - 03 Osadenie sanitárneho kontajnera bezbariérového,
SO - 04 Výmena bočného a zadného oplotenia areálu,
SO - 05 Revitalizácia a modernizácia športovej plochy ihriska.

SO 01 Športové ihrisko modernizácia a zastrešenie hľadiska. Jestvujúce zastrešenie s drevenou nosnou konštrukciou sa nachádza pred prevádzkovým objektom športového areálu. Jestvujúca konštrukcia zastrešenia bude demontovaná a nahradená modernou oceľovou konštrukciou pultového tvaru, a bude vyhotovená úprava terénu hľadiska s montážou sedadiel vyhovujúcim súčasne platným predpisom. Podmienka realizácie OK prístrešku. Pred začatím výroby oceľovej konštrukcie vypracuje výrobca podľa schválenej PD výrobno-technologickú dokumentáciu (prípadne si ju zabezpečí ), pričom s objednávateľom, projektantom a so spoločnosťou, ktorá bude realizovať montáž ju musí prerokovať a odsúhlasiť.
SO-02 Multifunkčné ihrisko v obci Zemianska Olča 33x18 m. Jedná sa o úpravu priestoru trávnatej nevyužitej plochy v Športovom areáli v Zemianskej Olči na umiestnenie a realizáciu multifunkčného ihriska s osvetlením. Realizáciou tejto stavby v Športovom areáli sa rozšíri využitie areálu na viacero druhov športu, čím sa prispieva k rozvoju športovej aktivity v obci. Podrobné riešenie sa nachádza v projektovej dokumentácii vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. Melinda Lengyel Répás.
SO-03 Osadenie sanitárneho kontajnera bezbariérového. Jedná sa o umiestnenie bezbariérového sanitárneho WC kontajnera s rozmermi 2,455 x 6,055 m o výške 2,591 m a o budovanie bezbariérového prístupu k nemu, slúžiacemu predovšetkým pre divákov športových podujatí. Kontajner sa umiestni oproti jestvujúceho sanitárneho kontajnera pri severovýchodnom nároží areálu, a napojí sa na jestvujúci vnútroareálový rozvod vody a do jestvujúcej izolovanej žumpy, ktorá sa nachádza pod existujúcim kontajnerom. Sanitárny kontajner sa dodáva ako komplet s namontovanými vnútornými rozvodmi a sanitárnymi predmetmi. K umiestneniu je potrebné vybudovať prípojky vody a kanalizácie a vybetónovať betónovú podkladovú dosku hr. 0,2 m o ploche 2,5 x 6,1 m. Štrkový chodník široký 1,5 m vedúci k exitujúcemu hygienickému zariadeniu treba vhodne prispôsobiť, a to zhutnením podkladu a pokládkou zámkovej dlažby a obruby chodníka v dĺžke 46 m, aby bol zabezpečený neobmedzený prístup pre vozíčkarov.
SO-04 Výmena bočného a zadného oplotenia areálu. Jedná sa o výmenu jestvujúceho oplotenia areálu a to pri bočnej a pri zadnej strane v celkovej dĺžke 280 m, ktorá pozostáva zo zabetónovaných oceľových stĺpov, na ktorých sú namontované plnostenné plechové panely. Tieto panely sú značne opotrebované a poškodené, sú v takom stave, že reálne predstavujú aj možné riziko úrazu. Plánované nové oplotenie bude takisto plnostenné bariérové o výške 2,0 m, bude vyhotovené z prefabrikovaných železobetónových dielcov. Jednotlivé železobetónové plotové stĺpy sa zabetónujú do zeme podľa pokynov výrobcu, následne sa osadia do drážok stĺpikov železobetónové prefabrikované plotové dosky.
SO-05 Revitalizácia a modernizácia športovej plochy ihriska. Jedná sa o revitalizáciu trávnika športovej plochy a výmenu príslušenstva futbalového ihriska: futbalových brán a hráčskych kabín striedačiek. Jestvujúca trávna plocha je už dlhodobo užívaná, je značne zaburinená a jej svahovanie už nezodpovedá príslušným požiadavkám. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje na celej ploche ihriska 73,0 m x 114, 0 m odstrániť jestvujúci trávnik a to chemickým postrekom, následne vykonať plošnú úpravu terénu, umiestniť a ukotviť do zeme sieť proti krtkom a následné zoranie plochy a napokon realizácia nového trávneho koberca.
Podrobný popis súčastí objektu je zrejmý z projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
299 973,11 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 60
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku z Fond na podporu športu v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry na základe výzvy č. 2020/001 vyhlásenej dňa 31. decembra 2020 a z prostriedkov obce.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa:
1.§ 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z.z. bodu e) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré preukazuje uchádzač v zmysle § 32 ods.2 písm. e) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
2.§ 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z.z. bodu f) - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, ktoré preukazuje doloženým čestným vyhlásením.
Uchádzač, ktorému vydávajú doklady orgány štátnej správy Slovenskej republiky nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2. Uchádzač splnenie podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia môže preukázať podľa § 152 ods.1 a ods.3 zákona o VO. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým miestom pobytu mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača. Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať predbežne predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, alebo čestným vyhlásením podľa § 114. Jednotný európsky dokument je súčasťou súťažných podkladov v editovateľnej forme, resp. je možné ho stiahnuť aj z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol Jednotný európsky dokument podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača.
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú ma zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ. Pre splnenie podmienky účasti sa vyžaduje predložiť referencie uvedenú v časti min. úroveň štandardov.
2. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. Uchádzač predloží za stavbyvedúceho doklady uvedené v časti min. úroveň štandardov. Je možné predložiť aj ekvivalentný doklad, vystavený v inom štáte s dokladom od SKSI o zapísaní do registra hosťujúcich stavbyvedúcich, resp. ekvivalentný doklad vydaný certifikačnou autoritou.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia tak ako uchádzač, oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie technickej a odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť technické alebo odborné kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 37 ods. 3. Splnenie podmienky účasti môže predbežne uchádzač preukázať predložením jednotného európskeho dokumentu alebo čestným vyhlásením, v ktorom môže uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Vyžaduje sa, aby v predloženom zozname uskutočnených stavebných prác bola uvedená minimálne jedna zrealizovaná stavba rovnakého alebo podobného charakteru s RN min. 250.000,- EUR bez DPH, alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok. Za rovnaké alebo podobné stavby sa budú považovať stavby pozemného staviteľstva.
2. Uchádzač predloží za stavbyvedúceho (min. údaje): čestné vyhlásenie o vzdelaní, odbornej praxi a súčasnom zamestnaní, alebo štrukturovaný životopis, ďalej predloží osvedčenie stavbyvedúceho s odborným zameraním Pozemné stavby, vydané Slovenskou komorou stav. inžinierov (SKSI), v zmysle zákona Slovenskej republiky č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, alebo jeho ekvivalent. Požadované osvedčenie bude predložené ako originál alebo úradne osvedčená kópia, prípadne kópia osvedčenia opatrená pečiatkou a originálnym podpisom stavbyvedúceho. Ak bolo osvedčenie vydané po 1.1.2005 uchádzač predloží aj potvrdenie SKSI o rozsahu osvedčenia (postačí kópia potvrdenia alebo výtlačok profilu odborníka z webstránky SKSI). Je možné predložiť aj ekvivalentný doklad, vystavený v inom štáte s dokladom od SKSI o zapísaní do registra hosťujúcich stavbyvedúcich, resp. ekvivalentný doklad vydaný certifikačnou autoritou.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Uchádzač musí byť pred podpisom ZoD zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: EA sa uskutoční v systéme IS EVO ver. 18 UVO.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.04.2021 14:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.04.2021 15:00
Miesto: KOODIS spol. s r.o., P.Pázmánya č. 49/3, 927 01 Šaľa.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude neverejné v zmysle § 54 ods. 3 zákona, (§ 114 ods. 10 zákona), údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Toto verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému ÚVO EVO ver.18, ktorý je dostupný na adrese: https://uvo.gov.sk/.
2. Pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme a pre elektronické predkladanie ponuky prostredníctvom IS ÚVO - EVO ver.18 je potrebné:
- ak hospodársky subjekt, ktorý predkladá žiadosť o účasť, komunikáciu a ponuku (uchádzač) nemá konto v IS ÚVO je potrebné si vytvoriť účet (zaregistrovať sa) link: https://www.uvo.gov.sk. Po prihlásení sa - cez Privátna zóna je možné vytvoriť registráciu.
3. Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v súlade s §
20 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. verejný obstarávateľ bude uskutočňovať komunikáciu a výmenu informácií elektronicky podľa § 20 ods. 1 ZVO, vrátane posielania oznámení používaných vo verejnom obstarávaní a informácií podľa tohto zákona na uverejnenie publikačnému úradu a/alebo ÚVO a uverejňovanie informácií a dokumentov v profile verejného obstarávateľa. Elektronická komunikácia vrátane doručovania sa uskutočňuje spôsobom určeným funkcionalitou novej a modernizovanej verzie informačného systému EVO, ver. 18.
4. Ponuky uchádzači spracujú a predkladajú elektronicky prostredníctvom funkcionality IS EVO. Elektronická ponuka musí byť spracovaná vo formáte, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.
5. Podmienkou účasti je zloženie zábezpeky vo výške 8.800,00 €. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
6.Vzhľadom na podmienky, nie je predmetné verejné obstarávanie zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
25.03.2021