Vyšný Slavkov – Nájomný bytový dom 6BJ

  Zadávateľ:
Obec Vyšný Slavkov
  Predpokladaná hodnota:
292.300,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
16.04.2021 08:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
25.03.2021
  Dátum zverejnenia:
26.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Vyšný Slavkov
IČO: 00329771
Vyšný Slavkov 30, 05373 Vyšný Slavkov
Slovensko
Kontaktná osoba: Kraus
Telefón: +421 534699497
Email: kraus_co@mail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vyšný Slavkov – Nájomný bytový dom 6BJ
Referenčné číslo: VS01/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky Vyšný Slavkov Nájomný bytový dom 6BJ je komplexné zhotovenie diela, nájomného bytového domu so šiestimi bytovými jednotkami bežného štandardu podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (ďalej len zákon č. 443/2010 Z. z.) a príslušnej potrebnej technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 150/ 2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (ďalej len zákon o ŠFRB) v súbehu s § 2 ods. 1 písm. p) zákona č. 443/2010 Z. z. , na obecnom pozemku p.č. 404/4 v katastrálnom území obce Vyšný Slavkov, v okrese Levoča, v Prešovskom samosprávnom kraji.

Predmet zákazky pozostáva z vypracovania dokumentácie pre stavebné povolenie spojené s územným rozhodnutím vrátane položkového rozpočtu, t. j. výkazu výmer a uskutočnenie stavebných prác a kolaudačného rozhodnutia k dielu podľa požiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladoch vrátane ich príloh (ďalej len súťažné podklady). Súčasťou realizácie diela musí byť i návrh a realizácia potrebnej technickej vybavenosti prislúchajúcej k bytovému domu.

Podrobný opis predmetu zákazky verejný obstarávateľ uvádza v oddiele B.1 týchto súťažných podkladov a v relevantných prílohách týchto súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
292 300,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45211000-9
71000000-8
71240000-2
71242000-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Slovenská republika, Prešovský kraj, okres Levoča, Obec Vyšný Slavkov, na pozemkoch číslo: 31/3, 31/4, 32/2 a 31/1, katastrálne územie Vyšný Slavkov.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky Vyšný Slavkov Nájomný bytový dom 6BJ je komplexné zhotovenie diela, nájomného bytového domu so šiestimi bytovými jednotkami bežného štandardu podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (ďalej len zákon č. 443/2010 Z. z.) a príslušnej potrebnej technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 150/ 2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (ďalej len zákon o ŠFRB) v súbehu s § 2 ods. 1 písm. p) zákona č. 443/2010 Z. z. , na obecnom pozemku p.č. 404/4 v katastrálnom území obce Vyšný Slavkov, v okrese Levoča, v Prešovskom samosprávnom kraji.

Predmet zákazky pozostáva z vypracovania dokumentácie pre stavebné povolenie spojené s územným rozhodnutím vrátane položkového rozpočtu, t. j. výkazu výmer a uskutočnenie stavebných prác a kolaudačného rozhodnutia k dielu podľa požiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladoch vrátane ich príloh (ďalej len súťažné podklady). Súčasťou realizácie diela musí byť i návrh a realizácia potrebnej technickej vybavenosti prislúchajúcej k bytovému domu.

Podrobný opis predmetu zákazky verejný obstarávateľ uvádza v oddiele B.1 týchto súťažných podkladov a v relevantných prílohách týchto súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá nákladov
Názov: Cena za celý predmet zákazky (vyjadrená v eurách s DPH)
Relatívna váha: 80
Názov: Celková lehota výstavby (vyjadrená v celých kalendárnych dňoch)
Relatívna váha: 20
II.2.6) Predpokladaná hodnota
292 300,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o
verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom využiť zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 a nasl.
ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk).
UPOZORNENIE:
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie
podmienok účasti osobného postavenia elektronicky do IS EVO v .pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne
osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce finančného a ekonomického
postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. d) prehľadu o celkovom obrate a ak je to vhodné, prehľadu o dosiahnutom obrate v
oblasti, ktorej sa predmet zákazky alebo koncesie týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok
účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením, v
ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému
obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
nahradil. Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne
prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o
dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak uchádzač
použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety tohto odseku.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického
postavenia spoločne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Prehľad o celkovom dosiahnutom obrate vo výške 600.000,- EUR alebo ekvivalent v inej mene za posledné 3 hospodárske roky alebo za hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti uchádzač preukazuje prehľadom o celkovom obrate. Pokiaľ je uchádzač
vedený na www.registeruz.sk - stačí uviesť odkaz.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: BOD 1:
Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác
BOD 2:
Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác
BOD 3:
Podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.
BOD 4:
Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov
BOD 5:
Podľa § 34 ods. 1 písm. j) údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác.
BOD 6:
Podľa § 34 ods. 1 písm. l) uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní nahradil. Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak uchádzač použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety tohto odseku.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: BOD 1:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky (projektová činnosť pre bytové/rodinné domy v minimálnom rozsahu ako je predmet zákazky) za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania.
Zo zákaziek uvedených v predloženom zozname musí byť aspoň jedna zákazka realizovaná v celkovej hodnote 12 000,- EUR bez DPH alebo v ekvivalentnej hodnote vyjadrenej v inej mene.
Uchádzačom predložený zoznam bude doplnený potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb s uvedením identifikačných údajov odberateľa, popisu predmetu plnenia zmluvy alebo jeho časti, celkovú zmluvnú cenu s DPH, termín uskutočnenia, tel. číslo, meno a priezvisko kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej je možné si tieto údaje overiť.
BOD 2:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam realizovaných stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky (výstavba bytových/rodinných domov v minimálnom rozsahu ako je predmet zákazky) za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania vo výške min. 800.000,- EUR bez DPH. Uchádzačom predložený zoznam bude doplnený potvrdeniami o kvalite uskutočnenia stavebných prác s uvedením identifikačných údajov odberateľa, popisu predmetu plnenia zmluvy alebo jeho časti, celkovú zmluvnú cenu s DPH, termín uskutočnenia, tel. číslo, meno a priezvisko kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej je možné si tieto údaje overiť.
K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky ku dňu 31.12. príslušného roka.
BOD 3:
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie certifikátu Systému manažerstva kvality ISO 9001 v oblasti predmetu zákazky ktorými uchádzač potvrdí splnenie noriem zabezpečenia kvality podľa § 35 ZVO, vydaného certifikovanou inštitúciou. Uchádzač môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z právne záväzných aktov EÚ alebo medzinárodných noriem. Verejný obstarávateľ prijíme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality a ktorými preukáže, že ním navrhované opatreniana zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanými normami zabezpečenia kvality.
BOD 4:
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, a to predložením osvedčenia vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov, resp. Slovenskou komorou architektov (SKSI, SKA) pre výkon nasledovných činností:
Autorizovaný inžinier - pozemné stavby musí mať autorizačné osvedčenie s označením *A1* - Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo alebo *1* Pozemné stavby
Autorizovaný inžinier pre pozemné stavby predloží zoznam projektov, minimálne 2 realizované projekty rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, t. j. výstavba bytových/rodinných domov za uplynulých 10 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa od vyhlásenia verejného obstarávania, pri ktorých vykonával projektovú činnosť.
Špecialista požiarnej ochrany musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.
Špecialista požiarnej ochrany predloží zoznam projektov, minimálne 2 realizované projekty rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmetu zákazky, pri ktorých vykonával projektovú činnosť pre požiarnu ochranu za uplynulých 10 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa od vyhlásenia verejného obstarávania
Autorizovaný inžinier pre statiku stavieb musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti ......................

Z dôvodu obmedzenia počtu znakov ďalšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch - Kapitola A2, časť A.2.3 Technická alebo odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Úspešný uchádzač/úspešní uchádzači najneskôr k momentu odovzdania a prevzatia staveniska podľa Zmluvy o dielo
predložia verejnému obstarávateľovi:
-Originál alebo overenú kópiu poistnej zmluvy pre
a) pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia Diela alebo iných škôd na Diele (stavebno-montážne poistenie) s výškou poistného plnenia minimálne vo výške 1,3-násobku ceny za Dielo s DPH, a
b) pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri výkone podnikania s výškou poistného plnenia minimálne vo výške 1,3-násobku ceny za Dielo s DPH.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 16.04.2021 08:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.10.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.04.2021 08:30
Miesto: Kancelária Bc. Peter Gula, Janotová 14, Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na sprístupnení elektronických
ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Bližšie informácie sú uvedené v
Súťažných podkladoch, bod 23.2.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Postup zadávania zákazky podlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania
prostredníctvom informačného systému EVO na www.uvo.gov.sk.
2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmo
doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
3. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu
záujemcovia/uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk
4. Verejný obstarávateľ sa v súlade s § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 a § 152 sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
5. Verejný obstarávateľ umožňuje vykonať obhliadku miesta poskytovania služieb predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch, bod 14.
6. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 8 500 Eur. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných
podkladoch v bode č. 16.
7. Uchádzač pri preukázaní splnenia podmienok účasti môže v súlade s § 39 využiť jednotný európsky dokument (JED), alebo v súlade s § 114 ods. 1 čestné vyhlásenie.
8. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov
verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia a
subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
9. Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len úrad) oznámil, že do modernizovaného informačného systému EVO
ver.18.0, bola dňa 13.12.2018 implementovaná nová funkcionalita v súvislosti s registráciou hospodárskych subjektov (ďalej len HS) do tohto systému.". Bližšie informácie na https://www.uvo.gov.sk/uvod/aktualne-temy-2a8.html?id=421
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
25.03.2021