REKONŠTRUKCIA PALUBOVKY ŠPORTOVEJ HALY V PRIEVIDZI - SO 01 HRACIA PLOCHA, PALUBOVKA

  Zadávateľ:
Mesto Prievidza
  Predpokladaná hodnota:
227.843,45 €
  Možnosť prihlásenia do:
23.04.2021 12:04

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
25.03.2021
  Dátum zverejnenia:
26.03.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Prievidza
IČO: 00318442
Nám. Slobody 14, 97101 Prievidza
Slovensko
Kontaktná osoba: Alena Macková
Telefón: +421 465179713
Fax: +421 465423474
Email: alena.mackova@prievidza.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.prievidza.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
REKONŠTRUKCIA PALUBOVKY ŠPORTOVEJ HALY V PRIEVIDZI - SO 01 HRACIA PLOCHA, PALUBOVKA
Referenčné číslo: 6821/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45432114-6
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom verejného obstarávania je zákazka na realizáciu rekonštrukcie palubovky Športovej haly v hlavnej sále podľa projektovej dokumentácie. Palubovka má rozmer 47,50 x 25,00 metrov. Bližšie špecifikácie prác sú uvedené v technickej dokumentácií k zákazke, vo výkaze výmer ako aj ostatných prílohách Súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
227 843,45 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45111300-1
45212222-8
45442100-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Okres Prievidza, mesto Prievidza, ulica Olympionikov
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Súťažných podkladoch a prílohách k nim.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
227 843,45 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 90
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu na základe poskytnutých finančných prostriedkov z Fondu na podporu športu a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. Uzavretie zmluvy je podmienené tzv.
odkladacou podmienkou - odovzdanie staveniska bude možné až po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí štátnych finančných prostriedkov z Fondu na podporu športu.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti pre osobné postavenie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ nevyžaduje preukázanie splnenia podmienok účasti pre ekonomické a finančné postavenie.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky preukázania technickej a odbornej spôsobilosti sú uvedené v Súťažných podkladoch. Odporúčame uchádzačom, aby venovali náležitú pozornosť všetkým technickým požiadavkám uvedeným v Súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 23.04.2021 12:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 23.04.2021 13:00
Miesto: Otváranie bude realizované online spôsobom.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ za účelom otvárania a vyhodnotenia ponúk zostaví komisiu na vyhodnotenie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1/ Verejný obstarávateľ si bude uplatňovať zádržné. Informácie o zádržnom sú uvedené v Súťažných podkladoch a Návrhu Zmluvy o dielo.

2/ Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní prípadný výkon kontroly (auditu) zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly (auditu) v zmysle príslušných právnych predpisov SR a v zmysle Zmluvy o pridelení finančných prostriedkov (dotácie) z Fondu na podporu športu.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
25.03.2021